İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4073
  • Toplantı No: 2007/77
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/77
Gündem No :53
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4073
Şikayetçi:
 Van Gölü Nak. İnş. Gıda Taah. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Dinçer AYDINLI Cinnah Caddesi Nu:42/16 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 MEB 1.Akşam Sanat Okulu (Genel Depo) Müdürlüğü Teknikokullar Beşevler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 35442
Başvuruya konu ihale:
 2007/179468 İhale Kayıt Numaralı “İÖO Fen ve Tekno. (4-5. Sınıflar) Ders Aracı Takımları Yüklenip 81 İl Milli Eğitim Müdürlüklerine Dağıtımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.12.2007 tarih ve 08.22.27.0097/2007-62E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            1.Akşam Sanat Okulu (Genel Depo) Müdürlüğü’nce 16.11.2007 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan İÖO Fen ve Tekno. (4-5. Sınıflar) Ders Aracı Takımları Yüklenip 81 İl Milli Eğitim Müdürlüklerine Dağıtımı” ihalesine ilişkin olarak Van Gölü Nak. İnş. Gıda Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.11.2007 tarih ve 35442 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhaleye teklif veren iki isteklinin SSK ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgelerini teklifleri kapsamında sunmadıkları, buna rağmen tekliflerinin idarece değerlendirmeye alındığı, bu durumun ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

2) Pazarlık usulü ile yapılan ihalede, idari şartnamede ihaleye teklif veren istekliler tarafından sunulan ilk kapalı teklif zarflarının katılımcılar huzurunda açılmasından sonra  en uygun teklifi veren iki firmanın görüşmeye davet edilerek açık fiyat görüşmesi yapılmak suretiyle ihalenin gerçekleştirileceği yönünde hüküm bulunduğu, buna uygun olarak ihale tarihinde isteklilere ait teklif zarflarının ilk oturumda tüm katılımcılar huzurunda açıldığı, ancak daha sonra idari şartnamenin bu hususa ilişkin hükmü değiştirilmek suretiyle, isteklilerin son tekliflerinin de kapalı teklif zarfında alındığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu işin adının “Nakliye ve yükleme işi” olduğu,

 

İdari Şartnamenin 2.c maddesinde ihale konusu işin fiziki miktarı ve türünün “179 adet kamyon” şeklinde düzenlendiği,

 

İdari Şartnamenin 54.2 maddesinden ihale konusu işin süresinin 12 takvim günü olduğu,

 

Anlaşılmıştır.

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin son fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde;  “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan” ve “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan” isteklilerin ihale dışı bırakılacağı düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 51 inci maddesinde;

 

“4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereğince;


 

c) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

d) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,


   İstekliler ihale dışı bırakılır.


İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/H ve KİK027.1/H), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir…” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin IX- İsteklilerden 10 uncu Maddenin Son Fıkrasına Göre İstenecek Belgeler  F. İhale Üzerinde Kalan İsteklilerin Kanunun 10 uncu Maddesinin Son Fıkrasında Sayılan Durumlarda Olmadığına Dair Belgeleri Sözleşmeden Önce Sunamaması başlıklı düzenlemesinde ise;

 

“Uygulama  Yönetmeliklerinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı maddelerinde; ihaleye katılan aday veya isteklilerden 10 uncu maddenin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnameleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunmaları, ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunmaları zorunlu tutulmuştur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.

(Ek: 22/2/2006 – 26088 R.G. / 4 md.) Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentleri gereğince yabancı istekliler ile tüzel kişi yerli isteklilerin yabancı uyruklu olan yönetici, temsilci veya ortaklarının almaları gereken belgelerin zamanında temininde güçlükler yaşandığı anlaşıldığından, bu durumdaki isteklilere yabancı ülkelerden temin edilen bu belgelere münhasır olmak üzere on iki günden az olmamak üzere idarece ek süre verilebilir.

İhale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilecektir.

Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilecektir.

Bu çerçevede isteklilerin, ihale üzerlerinde kaldığı takdirde ihale tarihi itibarıyla Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri sunmak zorunda olduklarını, aksi takdirde yukarıda yer alan müeyyidelerin uygulanacağına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Anılan belgelerin “ihale tarihi itibarıyla” isteklilerin durumunu göstermesi gerektiğinden, isteklilerin ilgili idarelere (vergi daireleri, sigorta müdürlükleri vb.) yaptığı başvurularda bu belgeleri ihale tarihi itibarıyla durumlarını gösterecek şekilde istemeleri, adı geçen idarelerin de isteklilerin ihale tarihi itibarıyla durumunu gösterecek şekilde belgeleri düzenleyerek vermeleri gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden isteklilerin, ihale üzerlerinde kaldığı takdirde ihale tarihi itibarıyla Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri sunmak zorunda oldukları, dolayısıyla ihaleye teklif verirken belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerinin başvuru veya teklifleriyle birlikte sunmalarının yeterli olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhaleye teklif veren her üç istekli tarafından da 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadıklarına dair beyanda bulundukları ve ihalenin üzerlerinde kalması durumunda sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihi itibariyle (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ettiklerini belirten taahhütnamelerin ihale komisyonuna sunulduğu görülmüştür.

 

Bu açıdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait İdari Şartnamenin “Fiyat Görüşmesi” başlıklı 37 nci maddesinde; “Tekliflerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi aşamasından sonra, isteklilerle verdikleri  teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılacaktır. Bu fiyat görüşmesinde; ihale komisyonu istekliler ile yapacağı tek toplantıda, teklif veren isteklileri ve bunların teklif ettikleri fiyatları açıklar ve isteklilerden, ilk tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla ihale kararına esas olacak son indirimli fiyat tekliflerini yazılı ve kapalı olarak sunmalarını ister. Verilen bu son fiyat teklifleri değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır.”  hükmü yer almaktadır.

İdari Şartnamedeki sözkonusu düzenlemenin Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname hükümleri doğrultusunda olduğu anlaşılmıştır.

 

            İhale dosyasının incelenmesinden, ihale komisyonunca idari şartnamenin sözkonusu hükmüne uygun olarak ihaleye teklif veren 3 istekliden ihale tarih ve saatinde ilk tekliflerinin alındığı ve istekliler tarafından teklif edilen fiyatların 16.11.2007 tarihi saat 14:30’da  hazır bulunanlara açıklandığı,  ilk tekliflerin alınmasından sonra isteklilere elden tebliğ edilen 16.11.2007 tarihli davet yazılarında, ihaleye son tekliflerinin 16.11.2007 tarihi saat 15:00’a kadar ihale komisyonuna sunulmasını bildirildiği, istekliler tarafından belirlenen süre içinde son tekliflerin sunulduğu, teklif fiyatlarının hazır bulunanlara açıklandığı ve ihalenin en düşük teklif fiyatı veren firma üzerinde bırakıldığı belirlenmiştir.

 

            Bu aşamaya kadar ihale komisyonu tarafından yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğu belirlenerek, başvuru sahibinin iddiasında olduğu gibi tekliflerin alınmasına, açıklanmasına ve değerlendirilmesine dair idare şartname hükümlerinin değiştirildiği yönünde herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır.

 

            Başvuru sahibinin iddiası somut nitelikte olmadığından, iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelerde temel ilke açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulüdür. Pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesi ise anılan Kanunun 21 inci maddesinde sayılan özel koşulların gerçekleşmiş olmasına bağlıdır.

 

İncelemeye konu ihale 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre pazarlık usulüyle yapılmıştır. Ancak alımın konusu dikkate alındığında ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre yapılmasını gerektirecek bir husus bulunmamaktadır.

 

İhalenin, 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre pazarlık usulü yapılmasını gerektirecek koşullar oluşmaksızın pazarlık usulü ile yapılması, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkeler ile yukarıda belirtilen maddeye aykırılık teşkil ettiği, bu nedenle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği, ayrıca konunun incelenmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul