İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4074
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :56
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4074
Şikayetçi:
 ADK Hizmet Grubu / Veysel Kumargal, İstasyon Cad. Hallaç Hüseyin Sokak No4/40 Bakırköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Konak Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Gürçeşme Caddesi No:86 Gürçeşme Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2007 / 35633
Başvuruya konu ihale:
 2007/131465 İhale Kayıt Numaralı “Kent İçi Temizlik, Süpürme, Çöp Toplama ve Nakli İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.12.2007 tarih ve 08.22.36.0182/2007-79E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Konak Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce 19.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kent İçi Temizlik, Süpürme, Çöp Toplama ve Nakli İşi” ihalesine ilişkin olarak ADK Hizmet Grubu/Veysel Kumargal’ın 23.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  03.12.2007 tarih ve 35633 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Şartnamelerde belirtilen araçların çalışma saatleri konusunda belirsizliğin olduğu, bu durumun tekliflerin sağlıklı verilmesini etkilediği,

 

            2) Şartnamelerde idarenin ve yüklenicinin araçlarına ait amortisman giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı belirtildiği, yine idare tarafından verilecek araçların zorunlu trafik sigortaları ve kaskolarının yüklenici tarafından yapılacağı belirtilmekle birlikte ilgili ödeme tutarlarının ne olacağının tespitinin mümkün olmadığı,

 

            3) Şartnamelerde istenilen araçların taahhüt mü yoksa kendi malı mı olarak karşılanacağının anlaşılamadığı ve bu durumun belirsizliğe neden olduğu,

 

            4) Benzer iş tanımının rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 15 inci maddesinde, “Temizlik hizmeti, 07:00-15:00, 15:00-23:00, 23:00-07:00 saatlerinde olmak üzere kesintisiz yürütülecektir. İşin durumuna göre ihtiyaç duyulması halinde bu saatler idarece değiştirilebilir.  düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartname eki C ve D’e idare ve yüklenicinin temin edeceği araçların toplam sayısı 42’dir.

 

            Teknik şartnamenin 26  ncı maddesinde, ihalede istenilen personel sayısı;“215 süpürge işçisi, 230 çöp toplama işçisi, 16 formen, 130 şöfor, 8 kontrolör ve 1 müdür” şeklinde belirtilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin eki B’de çöp toplamanın yapılacağı yerler ve hangi arayla yapılıp yapılmayacağı belirtilmektedir.

 

Bununla birlikte hangi aracın hangi vardiyada çalışacağı düzenlemelerden anlaşılmamaktadır. Yine idarenin başvuru sahibine tebliğ edilemeyen cevabında, “42 adet aracın hangi  vardiyalarla kaç saat çalışacağını önceden görüp ihale dokümanlarında belirtmek mümkün değildir. …

 

Daha önce bu aynı hizmeti üstlenen veya halen aynı hizmeti yapmakta olan isteklilerin bu ihaleye ilk defa girecek olan isteklilere göre maliyet hesabı ve teklif hazırlama açısından daha avantajlı olmaları doğaldır.” ifadesi yer almaktadır.

 

Anılan düzenlemelerden ve idarenin cevabından anlaşılacağı üzere araçların kaç saat çalışacağına ilişkin bir belirsizliğin olduğu bu durumun da tekliflerin sağlıklı verilmesi ve değerlendirilmesini etkilediği anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 43 üncü maddesinde; “Çalışan araçların akaryakıt ihtiyacı ile tamir, bakım, onarım, yedek parça, amortisman, kasko v.b. giderleri (İdareye ait ve Yükleniciye ait bu iş kapsamında kullanılan tüm araçlar) yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartname eki C ve D’de idare ve yüklenicinin temin edeceği araçların toplam sayısı 42’dir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tanımlar” başlıklı V inci bölümünün “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” başlıklı (D) bendinde; “Sigorta hizmetleri, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki hizmetler kapsamında yer aldığından anılan Kanuna göre ihale edilmesi gerekmektedir.2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yaptırılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortası ihalelerinde, idareler araç sayısı ve plaka numarasını belirteceklerdir. İstekliler idari şartnamede yer alan araç sayısı, aracın kayıtlı olduğu il ve aracın hasarsızlık oranını dikkate alarak teklif verecektir. İdarelerce, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yaptırılması zorunlu mali sorumluluk sigortası ihalelerinde; yaklaşık maliyetin hesaplanması, ihale dokümanının hazırlanması ve tekliflerin değerlendirilmesinde, Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan ve Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığınca onaylanarak yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının esas alınması gerekmektedir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdare tarafından verilecek araçların ihale dokümanındaki niteliklerine bakıldığında araçların plakası, aracın hasarsızlık oranı ve kayıtlı olduğu ilin belirtilmediği görülmektedir. Bu düzenlemeler ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası tutarının hesaplanamayacağı anlaşılmıştır.

 

Yine idare tarafından verilecek araçların özelliklerine bakıldığında örneğin 1982 model ve üzeri vb. ifadelerinin yer aldığı görülmektedir. Araçların amortisman giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı göz önüne alındığında araçların amortisman giderinin hesaplanabilmesi için hangi mevzuata göre amortisman ayrılacağı ile araçların idareye maliyeti ve idarenin araç parkına katıldıkları yılların da belirtilmesi gerekmektedir. Dokümanın bu haliyle tekliflerin sağlıklı verilmesi ve değerlendirilmesini engelleyici niteliktedir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 ‘üncü maddesinde, yüklenici tarafından temin edilecek araçların sayısı ve nitelikleri belirtilmiştir. Yine aynı maddenin devamında, “İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler”  başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yüklenici tarafından temin edilecek araçların kendi malı ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edileceği, taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerektiği belirtildiğinden bu konuda bir belirsizliğin olmadığı bu nedenle de  başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin adı, “Kent içi temizlik, süpürme, çöp toplama ve nakli hizmet alımı işi” olarak tanımlanmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; benzer iş; Şehrin temizliğine yönelik süpürme, çöp toplama ve nakli işi olarak tanımlanmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde benzer iş şu şekilde tanımlanmıştır: Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri tanımlar.”şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İşin adı ile benzer iş tanımının aynı olduğu tespit edilmekle birlikte işin çöp toplama ve nakli işi olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan işin benzer işinin de çöp toplama ve nakli işi dışında bir iş olamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul