İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4076
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :58
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4076
Şikayetçi:
 Teknik Işık Temizlik Mad. Taşeronluk Hizm. Yapı Malz. Turz. Ltd. Şti. Sanayi Mahallesi, Gümüşhane Caddesi, No:5/b, K:2, Kağıthane / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Finike Devlet Hastanesi Baştabipliği Devlet Hastanesi Baştabipliği, 07740 Finike / ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.11.2007 / 33984
Başvuruya konu ihale:
 2007/154037 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayar Kullanıcısı, Halkla İlişkiler ve Teknik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.12.2007 tarih ve 08.2130.0148/2007-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Finike Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 30.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ Bilgisayar Kullanıcısı, Halkla İlişkiler ve Teknik Hizmet Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Teknik Işık Temizlik Mad. Taşeronluk Hizm. Yapı Malz. Turz. Ltd. Şirketi’nin 09.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.11.2007 tarih ve 33984 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye sunulan tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulaması dahi yapılmadan değerlendirme dışı bırakılarak Kanuna aykırı davranıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            Başvuru sahibi firmanın teklifinin idarece aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;  

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,  

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,  

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,  

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. ’’ hükmü bulunmaktadır.

            İdarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan beş firmanın teklifini değerlendirme dışı bırakması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin

(e, ğ) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          e) Teknik şartname yönünden yapılan incelemede;

 

          11- Cezai Müeyyideler başlığı altındaki 11.2 nci maddesinde; “ Yüklenici tarafından işçilere ödenmesi gereken aylık hak edişleri çalışılan ayı takip eden ayın ilk iş günü işçilerin banka hesap numaralarına yatırılacak olup yatırılmadığı takdirde 1 gün gecikmesi halinde 500 YTL, ikinci gün 1.000 YTL., üçüncü gün 1.500 YTL. yüklenicinin gelecek ayki hak edişinden kesilecek olup 3 gün üzerindeki gecikmelerde idare, protesto çekmeye ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşmeyi fesih etmeye yetkilidir. Feshin gerçekleşmesi durumunda kesin teminatı saymanlıkça irat kaydedilir. Sözleşme fesih edildikten sonra firmanın hizmet verdiği ve ödemesini almadığı ayın hak edişi firmaya ödenmeyip işçilerin alacağı miktar doğrudan işçi hesaplarına aktarılır.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

          4857 sayılı İş Kanununun 34 üncü maddesinde; "Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz" denilerek işçiyi koruyucu hükümler getirilmiştir. Bunun dışında, ihaleyi yapan idarenin işçi ile işveren (yüklenici) arasındaki iş akdinde ücretin ödenmesi hususunun nasıl düzenlendiğini göz önüne almaksızın sözleşme serbestisine müdahale niteliğinde ve ihale konusu işin yürütümüne ilişkin olmayan bir konuda kanundan almadığı bir yetkiyi kullanarak düzenleme yapmasının hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

             Diğer taraftan işçi ücretlerinin gününde ödenmemesinden dolayı idare lehine değil,  işçi lehine bir hak doğmalıdır. Yapılan düzenlemenin kamu ihaleleri sonucunda imzalanacak sözleşmelerin usul ve esaslarını belirleyen 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu´nun 4 üncü maddesinde yer alan; " bu kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yetkilere sahiptir..." hükmüne de aykırılık teşkil etmektedir.

 

          ğ) İhale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede;

 

          İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, işin adının bilgisayar kullanıcısı, halkla ilişkiler ve teknik hizmet alımı ve miktarı ve türünün ise, 45 kişi ile 12 ay olarak belirlendiği görülmüştür.

 

          İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde; tıbbi sekreter, V.H.K.İ, santral operatörü için asgari ücretin % 20 fazlası, teknik hizmet personeli için asgari ücretin % 60 fazlası ödeneceği öngörülmüş, personelin iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının ise, % 1.5 olduğu belirtilmiştir.

 

            17.10.2007 tarihli zeyilname ile İdari Şartnamenin 26.6 ncı maddesine ilaveten ulusal bayram ve tatil günlerinin 13,5 gün olup 1 günde çalışacak personel sayısının 3 kişi olacağı belirtilmiştir.

 

          Teknik şartnamenin çalıştırılacak işçiler ve nitelikleri başlıklı 3 üncü maddesinde; 28 işçinin tıbbi sekreter, 9 işçinin veri hazırlama ve kontrol elemanı, 5 kişinin halkla ilişkiler personeli         (4 personel veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 santral operatörü) 3 kişinin ise teknik hizmet işçisi  ( 1 işçi elektrik teknisyeni, 1 işçi sıhhi tesisat ustası, 1 işçi klima ve sıhhi gaz sistemleri bakım ustası ) düzenlemesi yapılmıştır.

 

Teknik şartnamenin işçi hakları bölümünde yar alan 5.3 Ulusal bayram ve tatil günlerinde çalışma başlığı altında yapılan düzenlemede; 13,5 gün ulusal tatil ve bayram günlerinde 3 işçinin çalışacağı ve bu işçilere İş Kanununun 47 nci maddesi çerçevesinde ödeme yapılacağı belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin işçi hakları bölümünde yemek için bir bedel ödenmeyeceği, giyim için; erkeklere yazlık ve kışlık olmak üzere 2 adet pantolon, 2 adet gömlek ve 1 kravat; bayan personel için; 2 adet pantolon, 2 adet gömlek, 1 adet fular verileceği, teknik personele iş elbisesi verileceği hususlarına yer verilmiştir.

 

İhale dokümanındaki düzenlemeler çerçevesinde, giyim ve resmi tatil bayram günü hariç olmak üzere asgari işçilik maliyetinin 42 kişi için asgari ücretin %20 fazlası: 442.773,02 YTL  ve üç kişilik teknik personel için asgari ücretin % 60 fazlası: 42.168,86 YTL.(% 3 sözleşme giderleri dahil) TOPLAM: 484.941,88 YTL şeklinde hesaplama yapabilmek mümkün ise de;

 

Resmi tatil bayram günleri için idarece 13,5 günde üç işçinin çalışacağı düzenlemesi yapılmış olup işçilerin niteliği belirtilmediğinden ve işçilerin niteliğine göre asgari ücretin belirli yüzdesi üzerinden artırım uygulanacağından, bu kısma ilişkin bir kesin bir hesaplama yapılamayacaktır. Zira bu günlerde çalışanların teknik personel olması halinde farklı ve (tıbbi sekreter, veri hazırlama ve kontrol elemanı, santral operatörü) çalıştırılması halinde ise farklı bir sonuca varılacaktır.

 

Diğer taraftan; idarenin yaklaşık maliyet hesabı yaparken 3 kişilik teknik personel için sigorta risk prim oranını % 4 üzerinden hesapladığı halde İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde % 1.5 üzerinden hesaplama yapılması gerektiğinin belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi bölümünde tekliflerin nasıl değerlendirileceğine ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmakla birlikte yukarıda açıklanan nedenlerle asgari işçilik maliyetinin tam olarak belirlenememesi ve yaklaşık maliyetin de doğru şekilde belirlenmediği bu nedenle de ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılamayacağı anlaşılmıştır.

 

            İdarenin 21.11.2007 tarihinde Burcum Ltd. Şti. ile sözleşme imzaladığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 14.11.2007 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 21.11.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul