İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4077
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :61
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4077
Şikayetçi:
 Koza Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Soğanlı Mahallesi Çavuşpaşa Cad. Gurbet Sokak Nu:11/4 Bahçelievler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Arakiyeci Hacı Mehmet Mah. Op. Dr. Burhanettin Üstünel Cad. Nu:10 34668/ZeynepKamil/Üsküdar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.11.2007 / 32920
Başvuruya konu ihale:
 2007/126987 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yıllarına Ait Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.12.2007 tarih ve 08.20.79.0141/2007-72E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yıllarına Ait Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Koza Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.,’nin 30.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.11.2007 tarih ve 32920 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

  Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:
İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1) İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde 01.01.2008 – 31.12.2009 tarihleri arasında resmi dini bayram yılbaşı günlerinde çalışılacak gün sayısının 26 gün olarak hatalı bir şekilde belirlendiği,
2) Güvenlik müdürünün resmi dini bayram yılbaşı günlerinde çalışmasına ilişkin yapılan düzenlemelerin birbiriyle çeliştiği
3) Teknik şartnamede 3 adet yedek personel öngörüldüğü, ancak bu personelin toplam personel sayısının içinde olup olmadığının anlaşılamadığı,
4) Birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelinde yol ve giyeceğe ilişkin olarak ayrıca kalem açıldığı, bu durumun ihale mevzuatına aykırı olduğu,
İddialarına yer verilmiştir.
A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;
İdari şartnamenin 26.3 maddesinde Resmi ve Dini Bayram Günleri ile Yılbaşı Günü yaptırılacak çalışma için, 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca brüt asgari ücretin %40 fazlası üzerinden hesaplanacak 35 güvenlik görevlisi için ödenecek 26 günlük ücretin teklif fiyata dahil olacağının belirtildiği,
İdare tarafından birim fiyat teklif almak suretiyle ihaleye çıkıldığı, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde yaptırılacak çalışmanın, birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir kalem olarak yer aldığı, görülmüştür.
Kamu İhale Genel Tebliğinin “ VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterlik" başlıklı “G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” maddesinin dokuzuncu fıkrasında “ … İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.”,
Anılan Tebliğin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde ise;
“…2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. … Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.
3-Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir..
16 –İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.
İdare tarafından idari şartnamenin 26.3 maddesinde yapılan düzenlemeyle; yukarıda yer alan Tebliğ hükümlerine uygun olarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışılacak gün, personel sayısının açıkça belirtildiği ve sözkonusu personelin ücretine ilişkin olarak belirlemenin de 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uygun olarak yapıldığı,
Ayrıca, idare tarafından birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde toplam kaç gün çalışma yaptırılacağına ilişkin ayrı bir iş kalemi düzenlendiği dikkate alındığında, şikayetçi firmanın iddiası yerinde görülmemiştir.
2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;
İdari şartnamenin 26.3 maddesinde brüt asgari ücretin %60 fazlası ücretle 1 güvenlik müdürü ve brüt asgari ücretin %40 fazlası ücretle 39 güvenlik personeli çalıştırılacağı,
Yine anılan şartname maddesinde Resmi ve Dini Bayram Günleri ile Yılbaşı Günü yaptırılacak çalışma için, 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca brüt asgari ücretin %40 fazlası üzerinden hesaplanacak 35 güvenlik görevlisi için ödenecek 26 günlük ücretin teklif fiyata dahil olacağı, düzenlenmiştir.
Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde ihale 40 personelin içinde 2 adet vardiya amirinin yer aldığı, anılan şartnamenin 12 nci maddesinde de güvenlik müdürünün izinli olması halinde ise 2 adet vardiya amirinin görev alacağı sözkonusu personele de güvenlik personeliyle aynı ücretin verileceği anlaşılmıştır.
Yukarıda yapılan düzenlemelerden resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü güvenlik müdürünün çalıştırılmayacağı güvenlik müdürünün izinli olduğu durumlarda 2 vardiya amiri görev yapacağının belirtildiği ve sözkonusu günlerde sadece güvenlik personeli çalıştırılacağı idari şartnamenin 26.3 maddesinden anlaşıldığından, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.
3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;
İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 40 personelle yürütüleceğinin düzenlenmiştir.
Teknik şartnamenin güvenlik personelinin sayısının ve konumları düzenlendiği 3 üncü maddesinde; 3 adet yedek personel çalıştırılacağının belirtilmiştir.
Yine anılan madde de toplam personel sayısının idari şartnameyle uyumlu, toplam 40 kişi olduğu ve sözkonusu 3 adet yedek personelin toplam işi yürütecek 40 personelin içinde yer aldığı anlaşılmıştır.
Ayrıca, yapılan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinin “ VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterlik" başlıklı “G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” maddesinin 8 fıkrasında yer alan “… Özel güvenlik hizmet alımlarında, günlük vardiya sayısına ya da cumartesi ve/veya pazar günleri çalışılıp çalışılmamasına bağlı olarak hafta tatili izni dikkate alınmak suretiyle ilave personel öngörülmesi gerekmektedir...” açıklamasına uygun olduğu anlaşıldığından şikayetçinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.
4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;
İdare tarafından hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinin eki olan birim fiyat teklif cetvelinde ayni olarak verilecek yol ve işçilere verilecek giyecek giderine ilişkin olarak ayrı ayrı iş kalemlerine yer verildiği anlaşılmıştır.
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Birim fiyat üzerinden teklif alınacak ihalelerde yaklaşık maliyet” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında idarece; her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir.
Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.” hükmü yer almaktadır.
Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” kısmının 2 nci maddesinde; “…Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.
Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.
Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” açıklaması getirilmiştir.
Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde; birim fiyat teklif cetvelinde giyim ve ayni olarak belirlenen yol giderinin ayrı bir iş kalemine yer verilmesinde her hangi bir aykırılık görülmemiştir.
B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:
1- İdare tarafından düzenlenen birim fiyat teklif mektubunun eki birim fiyat teklif cetvelinin;
Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi
Miktarı
Teklif Edilen Birim Fiyat Tutarı
YTL
1- Brüt asgari ücretin %40 fazlası aylık işçi ücreti 1 işçi 39 işçi
2- Brüt asgari ücretin %40 fazlası aylık işçi ücreti 1 işçi 1 Güv. Müd.
…” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.
4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesin c bendinde “- Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda;
...Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme…,
…Düzenlenir…” hükümü yer almaktadır.
Birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelindeki idarece 1 ve 2 no’lu kalemlere ilişkin yapılan düzenlemelerden, işçilik ücretlerine ilişkin olarak isteklilerin teklif edecekleri iş kaleminin 1 aylık olacağı açıklamasının yer aldığı, biriminin 1 işçi, miktarının ise birinci kalem için 39 işçi ve ikinci kalem için ise 1 güvenlik müdürü olarak belirlendiği, ancak sözkonusu kalemlere ilişkin miktarlar hesaplanırken işin süresi olarak belirlenen 24 ayın hiçbir şekilde dikkate alınmadığı anlaşılmıştır.
Durum böyle iken, isteklilerin tekliflerini sözkonusu düzenlemelere göre vermeleri durumunda, bir işçinin ve bir güvenlik müdürünün 1 aylık maliyetini teklif etmeleri gerekeceği, bu durumda da, isteklilerce teklif edilen bedellerle idarece teklif cetvelinde belirlenen işin miktarı çarpıldığında ise, işin süresi olan 24 ay idarece hesaba katılmadan sözkonusu iş kalemlerine ilişkin miktarlar oluşturulduğundan, sadece ihale konusu işin toplamda 1 aylık maliyetini teklif etmeleri sonucunu doğuracağı açıktır.
Nitekim, ihaleye teklif veren ve idarece ekonomik açıdan bir ve ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenen firmaların, işçilik ücretlerine ilişkin kalemlere tekliflerini aylık olarak verdikleri, ancak sözkonusu işçilik giderine ilişkin olarak teklif tutarlarını idarece belirlenen miktarlarla çarparak hesaplamaları gerekirken, işin süresi olan 24 ayla çarparak teklif tutarlarını hesapladıkları anlaşılmıştır.
4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; “En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir”,.hükmü yer almaktadır.
Yukarıda hüküm uyarınca, her iki teklif mektubunun eki olan ve teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım da aritmetik hata yapıldığı kabul edilerek, her iki teklif mektubu eki cetvelde teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, sözkonusu aritmetik hataların ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilerek 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
Bu durumda, her iki firmanın teklifinin aşırı düşük bulunarak, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunu doğuracaktır.
Ayrıca, A Güv. Eğt. Hiz. Ltd. Şirketince verilen birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelinin;

Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi
Miktarı
Teklif Edilen Birim Fiyat Tutarı
YTL
1- Brüt asgari ücretin %40 fazlası aylık işçi ücreti 1 işçi 39 işçi 40.053,00X24 Ay= 961.272,00
2- Brüt asgari ücretin %40 fazlası aylık işçi ücreti 1 işçi 1 Güv. Müd. 1.173,00X24 Ay= 28.152,00
Olarak verildiği anlaşılmıştır.
Bu firma içinde, 4734 sayılı Kanunun 37 inci maddesi hükmü uyarınca, sözkonusu firmanın teklifinde de aritmetik hata yapıldığı kabul edilerek, ihale komisyonunca anılan Kanun hükmü uyarınca işlem tesis edilmesi gerekeceğinden, bu durum sözkonusu firmanın teklifinin de aşırı yüksek olması sonucunu doğuracaktır.
Ayrıca, idare tarafından ayni yol giderine ilişkin olarak birim fiyat teklif mektubu eki olan birim fiyat teklif cetvelinde yapılan düzenlemelerinde aynı hataları içerecek şekilde 40 işçinin bir aylık maliyetini kapsayacak şekilde sözkonusu iş kaleminin tutarının hesaplandığı anlaşılmıştır.
Sonuç olarak, 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca; idarece hazırlanmış birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenleneceğinden, ihaleye teklif veren isteklilerin birim fiyat teklif mektubunun eki birim fiyat teklif cetvelinde yapılan düzenlemelerle sağlıklı teklif veremeyecekleri ve sözkonusu ihalede isteklilerce verilen tekliflerle de ihalenin sonuçlandırılamayacağı anlaşılmıştır.
2) İdari şartnamenin 7.32.2 maddesi “İstekliler 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve uygulamasına ilişkin yönetmelik hükümleri ile ilgili tüm yükümlülükleri yerine getireceğine dair noter onaylı taahhütname vereceklerdir.”
Anılan şartnamenin 7.3.2.3 maddesi de “İstekliler ihale üzerinde kalması halinde Özel Güvenlik Hizmetinde çalıştıracakları Özel Güvenlik Görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla 5188 sayılı kanunun 21. maddesi hükmü gereğince ; Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek esas ve usullere göre ve Türkiye de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan Sigorta Şirketleri tarafından yapılması kaydıyla, kurumumuzda çalıştıracakları 40 Özel Güvenlik Görevlisi için "Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası" yaptıracaklarına dair noter onaylı taahhütname vereceklerdir.” şeklinde düzenlenmiştir.
4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak hangi bilgi ve belgelerin isteneceği hüküm altına alınmıştır.
Bu itibarla idare tarafından idari şartnamede yapılan ve yukarıda yer verilen düzenlemelerin, anılan Kanun hükmüne aykırı olarak istenildiği ve ihale mevzuatına aykırı olarak ihaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak belirlendiği anlaşılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle;
4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul