İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4079
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :63
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4079
Şikayetçi:
 Esas Özel Güvenlik Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Ltd. Şti., Dumlupınar Mah. Atatürk Cad. Palmiye Apt. Nu:2 AFYONKARAHİSAR
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi, Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.11.2007 / 33097
Başvuruya konu ihale:
 2007/136943 İhale Kayıt Numaralı “32 Kişi İle Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2007 tarih ve 08.20.82.0141/2007-75E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi’nce 03.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “32 Kişi İle Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Esas Özel Güvenlik Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Ltd. Şti.,’nin 05.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet [başvurusunun, idarenin 09.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.11.2007 tarih ve 33097 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarenin söz konusu ihaleyi, yaklaşık maliyetin üstündeki tüm teklifleri reddederek iptal ettiği, idarenin, şikayet başvurusu üzerine, tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilmeyeceği hususunda tereddütler olduğu ve bu tereddütlerden dolayı yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilmediğini belirttiği, ancak bunun üzerine alınan iptal kararının hem Kamu İhale Kanununa hem de kamu yararına uygun bir karar olmadığı, dolayısıyla idarenin aldığı bu kararın iptal edilip tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapılan incelemede, 03.10.2007 tarihinde yapılan ihaleye dört isteklinin teklif verdiği, teklif dosyalarının idare tarafından incelenmesi neticesinde Belpa Özel Güvenlik Ltd. Şti. Bas Güvenlik Ltd. Şti. Ortak Girişiminin geçici teminat mektubu tutarının ve pilot ortak Belpa Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle anılan iş ortaklığının teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer tüm tekliflerin geçerli olarak kabul edildiği, ihale komisyonun 26.10.2007 tarihinde gündem dışı toplanarak tüm tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesine karar verdiği ve bu kararın aynı tarihte ihale yetkilisi tarafından onaylandığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı maddenin gerekçesinde; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada ihale komisyonun kararı üzerine idarenin ihaleyi iptal edilebileceği düzenlenmiştir.

 

Anılan hüküm uyarınca ihalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu takdir yetkisi sınırsız bir yetki olmayıp kamu yararı ve hizmet gereği ölçütü ile sınırlıdır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinde; Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde;

a) Vasıfsız personel için; çalıştırılacak personel sayısı ve saatleri dikkate alınarak, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı,

b) Vasıflı personel için; yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak belirlenen ücretlerin brüt tutarı ile bu ücret üzerinden hesaplanan işveren payı,

Dikkate alınarak hesaplama yapılır.

İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol, yemek ve giyecek gibi maliyetlerin brüt tutarları da eklenerek işçilik maliyeti bulunur. Ayrıca personele nakdi olarak ödenecek yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarı idari şartnamede gösterilir.

Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir.

Vasıflı personel çalıştırılacak işlerde bu personele, isteklinin asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapması idarelerce öngörülür ise bu ücretin brüt asgari ücretin yüzde (%) kaç fazlası olacağı idari şartnamede açıkça gösterilir.” düzenlemesi,

Anılan Yönetmeliğin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması” başlıklı 12 nci maddesinde Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli iş kalemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan her iş grubuna ait tutarların toplanması ile bulunan genel toplam tutar, katma değer vergisi hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 25 oranını geçmemek üzere kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle, yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur.” düzenlemesi,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin  Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII. maddesinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı (c) fıkrasında ise; “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdarenin, idari şartnamede çalıştırılacak kişiler için belirlediği kriterlere göre işçilik hesaplama modülünü kullanarak asgari işçilik maliyetini hesapladığı, giyim bedelini firmalardan aldığı fiyatlara göre belirlediği, 32 kişi için bir yıllık özel güvenlik mali sorumluluk sigortası prim tutarını, sigorta şirketinden teklif alarak tespit ettiği ve %5 kar ve genel gider karşılığı ekleyerek toplam maliyeti hesapladığı ve geçerli olan tekliflerin en düşüğünün bile yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, 29.08.2007 tarih ve 7190 sayılı ihale onay belgesinde kullanılabilir ödenek miktarının, idare tarafından KDV eklenmeden, anılan Yönetmeliğin Yaklaşık maliyetin bütçenin programlanmasında kullanılması ve güncellenmesi” başlıklı 14 üncü maddesine aykırı olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, ayrılan ödeneğin KDV eklenmeden eksik ve hatalı olarak hesaplandığı,  istekliler tarafından teklif edilen bedellerin hepsinin, yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görülmüştür.

 

Yapılan değerlendirmeler ve anılan mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulduğunda, idarenin, ihaleyi “tüm tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu” gerekçesiyle iptal kararının mevzuata uygun olduğu değerlendirilmiştir. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul