• Karar No: 2007/UH.Z-408
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-408 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 14.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-4080 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :71
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-408
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 06640 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi Baştabipliği, Hürriyet Caddesi Şahinbey / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2007 / 2219
Başvuruya konu ihale:
 2006/159434 İKN|li “Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2007 tarih ve 08.02.45.0167/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 14.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.01.2007 tarih ve 2219 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26. maddesinde, “Çalıştırılacak olan personele aylık (26 gün olarak) 68,64 YTL brüt yol bedeli nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.” düzenlemesine yer verilmesine rağmen, teknik şartnamenin “Firmanın Yükümlülükleri” başlıklı (D) maddesinde; “HZYH elemanlarının ulaşım ve yemek giderleri hastane idaresi tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesinin yapıldığı, yapılan düzenlemenin tebliğ hükmüne aykırı olduğu, teklif belirleme konusunda tereddüde düştüğü, teklifine yol giderini nakdi olarak dahil eden firmanın teklif tutarı ile teklifine yol giderini dahil etmeyen firmanın teklif tutarı arasında küçümsenemeyecek bir fark oluşacağı,

 

2) İdari şartnamenin 19. maddesinde teklif türü götürü bedel olarak öngörülmüş olup tebliğe uygun olarak idari şartnamede iş, işçi artışı öngörülmediği, ancak teknik şartnamenin “Genel Esaslar” başlıklı 8. maddesinde yer alan, “HZYH elemanlarının yıllık izin, hastalık, doğum izni, ölüm izni v.b durumlarda işe gelmemesi halinde yerine firma yeniden eleman çalıştırmak zorundadır. Bu durumda firma idareden ücret talep etmeyecektir.” düzenlemesinin İş Kanununun 46 ncı maddesine aykırı olduğu, yıllık izin, 7 güne kadarki raporlar, ölüm ve evlilik izinlerinin çalışılmış gibi değerlendirilip, işçilerin işten çıkarılmaması gerektiği, bu durumdaki işçilerin yerine yeni eleman çalıştırılması işçi sayısının arttırılması niteliğinde olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; aylık (26 gün olarak) 68,64 YTL brüt yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği belirtilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin “Firmanın Yükümlülükleri” başlığı adı altındaki (D) maddesinde; HZYH elemanlarının ulaşım ve yemek giderlerinin hastane idaresi tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.

       

            Yukarıda yer verilen ve teklif fiyatın oluşturulmasını etkileyen yol bedeli ile ilgili olarak, İdari Şartnamede nakdi ödeme yapılacağı ve bu ödemenin de teklif fiyata dahil edileceği öngörülmüş iken Teknik Şartnamede, hastane idaresi tarafından karşılanacağı belirtilerek iki farklı ve birbiriyle çelişen düzenlemeye yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Söz konusu ihalede, ihaleye katılan isteklilerinde idari şartnameyi esas alarak teklif verdiği görülmüştür.

 

            Bu durumda isteklilerin Hizmet Alımı İhaleleri Tip Sözleşmesinin “Sözleşmenin Ekleri” başlıklı 9 uncu maddesinde yer alan “İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1- Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,

2- İdari Şartname,

3- Sözleşme Tasarısı,

4- Birim fiyat tarifleri (varsa),

5- Özel Teknik Şartname (varsa),

6- Genel Teknik Şartnameler (varsa),

7- Açıklamalar (varsa),” hükmü gereğince İdari Şartnameyi esas alarak tekliflerini oluşturmaları gerektiği açıktır.

 

Söz konusu ihalede, her ne kadar idari şartname ile teknik şartnamede birbiriyle çelişen iki farklı düzenlemeye yer verildiği tespit edilmiş ise de, öncelik sırasına göre idari Şartnamede yer verilen hükümler esas alınarak tekliflerin verilmesi gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Genel Esaslar” başlığı adı altındaki 8. maddesi; “HZYH elemanlarının yıllık izin, hastalık, doğum izni, ölüm izni v.b durumlarda işe gelmemesi halinde yerine firma yeniden eleman çalıştırmak zorundadır. Bu durumda firma idareden ücret talep etmeyecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İşçilerin yıllık iznine ilişkin hak ve yükümlülükleri 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesinde “İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.” hükmüyle düzenlenmiş olup, hizmet akdine ilişkin olarak çalışan işçinin, işyerinde en az bir yıl çalışması halinde ödenmesinin söz konusu olabileceği belirtilmiştir. Şikayet konusu ihalede, teklif verme aşamasında istihdam edilecek personelinin kimler olacağı ve bunların yüklenicinin bünyesinde daha önce çalışıp çalışmadığı belli olmadığından ve İş Kanununda işçilerin yıllık izin süreleri çalıştıkları yıla göre belirlendiğinden işçilerin kullanacakları toplam yıllık izin sürelerinin ne kadar olacağı belirlenemeyecektir. Ayrıca 12 aylık iş süresi boyunca kaç işçinin yıllık izin kullanacağı, çeşitli nedenlerle işçilerin değiştirilmesi durumunun ortaya çıkması halinde yeni alınacak işçilerin çalışma sürelerine göre ayrı ayrı yıllık ücretli izin hakları doğacağından, yıllık iznin maliyete etkisinin tespiti net olarak yapılamayacaktır.

 

            İdare tarafından teknik şartnamenin anılan maddesinde yapılan düzenleme ile doğum, ölüm, yıllık izin, hastalık raporu ve özel izinler gibi durumlarda, işin aksamaması için işçi sayısında değişiklik olmamasının garanti altına alınmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Fakat doğum, ölüm, yıllık izin, hastalık raporu gibi unsurlar ihtimale dayalı olup gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmadığından maliyete dahil edilme imkanı ve dolayısıyla isteklilerce teklif edilecek fiyata yansıtılma imkanı da bulunmamaktadır.

 

            Bu itibarla, ihale konusu işin 96 personel ile yürütülmesinin esas olduğu, doğum, ölüm, yıllık izin ve raporlu olma nedenleriyle ücretin teklif fiyata dahil olacak masraflar içinde düşünülmesinin mümkün olmayacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Şikayete konu ihalede, teklif fiyatın oluşturulmasını etkileyen yol bedeli ile ilgili olarak, idari Şartnamede nakdi ödeme yapılacağı ve bu ödemenin de teklif fiyata dahil edileceği öngörülmüş iken teknik Şartnamede, yol bedelinin hastane idaresi tarafından karşılanacağı belirtilerek iki farklı ve birbiriyle çelişen düzenlemeye yer verildiği tespit edilmiştir.

           

İhale tarihi itibariyle yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliğinin, birinci bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı (XIII.G) maddesinin 15 inci alt maddesinde; “Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ile ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdare tarafından anılan tebliğ hükmüne aykırı olarak teknik şartnamede yol bedeli ile ilgili düzenleme yapıldığı, ayrıca yapılan düzenlemenin idari şartname ile çelişen hususlar içerdiği, birbiriyle çelişen farklı düzenlemelerin ihaleye katılımı ve ihalenin sonuçlandırılmasını engelleyici nitelikte bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle, ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşü ile Kurulun “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına” yönündeki kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                             Bilal KARACA

                                                                                                                            Kurul Üyesi                                                               

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul