İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4080
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :64
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4080
Şikayetçi:
 Yılmaz Dönmez İnşaat Taah. Ticaret Y.S.S. Bulvarı No:89 Palandöken ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı,Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü,Atalar Mahallesi Yönetim Caddesi 25100 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.11.2007 / 34512
Başvuruya konu ihale:
 2007/138012 İhale Kayıt Numaralı “Ana Arterlerin ve Çevre Yolların Temizlenmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 08.21.65.0119/2007-73E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erzurum Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü’nce 03.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ana Arterlerin ve Çevre Yolların Temizlenmesi” ihalesine ilişkin olarak Yılmaz Dönmez İnşaat Taah. Ticaret’in 21.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  26.11.2007 tarih ve 34512 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 19.10.2007 tarihinde şikayet konusu ihalenin üzerlerinde kaldığının kendilerine bildirildiği ancak, başka bir firma tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine ihalenin şikayet başvurusunda bulunan firma üzerine bırakıldığı, söz konusu durumu ve  ikinci en avantajlı teklif sahibi oldukları hususunu 19.11.2007 tarihinde elden teslim aldıkları yazı ile öğrendiklerini, idarenin bu işleme gerekçe olarak yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığını, hata düzeltildikten sonra oluşan yaklaşık maliyet dikkate alınarak, asgari işçilik maliyet toplamından 1 Yeni Kuruş fazla teklif veren firma üzerine ihalenin bırakıldığının belirtildiği halbuki, yaklaşık maliyet içinde asgari işçilik maliyeti dışında ekipman bedelleri, sarf malzemeleri gibi sair giderlerin de bulunması gerektiği, idarenin tekliflerin değerlendirilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı  iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

          Başvuru konusu ihalede, teknik şartnamenin 2 nci maddesinde işin konusu; “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde bulunan ve belediyenin bakmakla yükümlü bulunduğu ana cadde (arterlerin) elle süpürülüp, temizlenmesi, bordur ve refüj kenarlarındaki her türlü atıkların alınarak temizlenmesi, orta refüjlerdeki çimlerin üzerindeki kağıt gibi vs atıkların alınması, ana arter üzerindeki cami bahçeleri ile pazar yerlerinin ve boş arsaların temizliğinin yapılması park ve çocuk oyun bahçelerinin temizlenmesi, güzergah üzerindeki okul bahçelerinin temizlenmesi, ana arter üzerindeki yağmur suyu drenajını sağlam rögar, ızgaralarının temizliği, mezarlıklar, sebze hali, oto terminal, semt garajları, canlı hayvan pazarı ve çevre yolların temizlenmesi, kışın ise bahse konu yerlerin temizlik işi yapıldıktan sonra ana arterler ile vs. yerlerin kar temizliğinin yapılması işinin hizmet alımı yapılarak yaptırılması” olarak belirtilmiştir.

 

          İdari şartnamenin 2 nci maddesi ihale konusu işin 43 işçi ve 2 şoför ile şehrin ana arterleri, çevre yollar ile işletmelerde rutin temizlik yapılması hizmet alımı olduğu, 19 uncu maddesinde tekliflerin birim fiyat teklif olarak verileceği ve işin süresinin 12 ay olduğu düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari Şartnamenin 26.1. maddesi; “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, teklif fiyata dahil edilecektir. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak yeme, içme, yol masrafı, giyim, temizlik gereçleri ve taahhüt edilen araç yakıt masrafı teklif fiyata dahildir.”

 

        Anılan şartnamenin 26.3. maddesi;  Personelin yol gideri günlük brüt (3 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (8 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

            Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 gün esas alınacaktır.Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

Sıra İşçinin Pozisyonu              Asgarî Ücretten Fazlası %

1 Şoför                                             15,00

 

Anılan şartnamenin 26.5. maddesi; “Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (İki) olarak tespit edilmiştir.”


Şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün 56 ncı maddesinde; “Yüklenici tarafından tahsis edilen araç işin başından sonuna kadar bulundurulacak, günlük en fazla 100 km. yol yaptırılacağı ve yakıt giderinin km başına ortalama 0,25 Ykr olacağı varsayılmıştır..…Ayni giyim bedeli 50,00-YTL olarak öngörülmüştür.” ifadesine yer verilmiştir.

 

           Bu açıklamalar doğrultusunda ihale konusu işte maliyet bileşenlerinin personel giderleri, malzeme ve ekipman gideri, taahhüt edilen aracın yakıt masrafı olduğu anlaşılmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

 

          Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

        Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.  

  

            Başvuru konusu ihalede, teklifleri aşırı düşük olarak değerlendirilen dört istekliden (Atlas Tem. H. Ltd. Şti., Ersay Müh. İnş. Taah. Genel H. İşleri Ltd. Şti., Yılmaz Dönmez İnş. Taah. Tic.,  Kantekin Temizlik Tic. Ltd. Şti.) açıklama istenildiği, Atlas Tem. H. Ltd. Şti. ile Ersay Müh. İnş. Taah. Genel H. İşleri Ltd. Şti.’nin açıklamalarının uygun bulunmayarak 18.10.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Yılmaz Dönmez İnş. Taah. Tic. üzerinde bırakıldığı, daha sonra Ersay Müh. İnş. Taah. Genel H. İşleri Ltd. Şti. tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine görevlendirilen raportör marifetiyle yapılan incelemede; “yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığı, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 592.272,05 YTL olması gerektiği, bu nedenle ihaleye 592.272,06 YTL teklif sunan Ersay Müh. Tem. San. Tic. Paz. Ltd. Şti’ne işin ihale edilmesinin uygun olacağının” belirtildiği, bu hususun ihale yetkilisi tarafından da uygun görülmesi sonucunda ihalenin anılan istekli üzerine bırakılmasına karar verildiği görülmüştür.

 

            İdarece tekliflerin değerlendirilmesi işlemi aşamasında, giyim bedelinin nakdi olarak yorumlandığı ve 50,00-YTL olarak hesaba katıldığı, bu bağlamda personel giderlerine ilişkin asgari maliyetin (aylık ücret+ yol+ yemek+ giyim ) 592.272,05 YTL olarak hesaplandığı, ihale konusu işteki diğer maliyet bileşenleri göz ardı edilerek (malzeme ve ekipman gideri, taahhüt edilen aracın yakıt masrafı) ihalenin 592.272,06 YTL teklif sunan Ersay Müh. Tem. San. Tic. Paz. Ltd. Şti. üzerine bırakıldığı anlaşılmaktadır. İhale konusu işin maliyet bileşenleri arasında personel giderleri haricinde, malzeme ve ekipman gideri, taahhüt edilen aracın yakıt masrafı olduğundan,  idarece ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılması uygun bulunmamıştır.

 

Diğer yandan, giyim giderine ilişkin olarak idari şartnamenin 26.3. maddesinde çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılanacağı belirtilmesine rağmen, diğer hususlar bölümünde ayni giyim bedelinin 50,00-YTL olarak öngörüldüğü, ihale dokümanında bu konuda yer alan düzenlemede çelişki bulunduğu, ayrıca bu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII (G) maddesinin 13 üncü bendinde yer alan; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir.” hükmüne aykırı olduğu, yapılan çelişkili düzenleme sebebiyle bazı isteklilerin aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalarında giyim bedelini nakdi olarak 50,00-YTL olarak maliyetlendirdiği, bazılarının ise idari şartnamenin 26.3. maddesini esas alarak giyimin ayni olduğu düşüncesi ile farklı fiyatlar öngördüğü ve açıklama ekinde belgelendirme yaptığı anlaşılmaktadır.

 

Dolayısıyla ihale dokümanında giyim giderine ilişkin çelişkili düzenlemenin teklif fiyatlarını etkilediği, bu durumda tekliflerin eşit çerçevede ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ)

bendi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Şikayet konusu ihalede tekliflerin birim fiyat teklif olarak verileceği belirlenmiş, idari şartnamenin ihale dokümanı kapsamındaki belgelere ilişkin 6 ncı maddesinde; Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli (KİK019.0/H)’nin ihale dokümanı kapsamında bulunduğu belirtilmiştir.

 

Anılan şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde “temizlik hizmeti (şehrin ana arterleri ve çevre yolların temizliği)” iş kalemine yer verildiği, miktarın “1”, birimin “adet” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince “… 2-…Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir” hükmüne yer verilmiştir.   

 

          Diğer yandan, 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde “…c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

         İhale konusu işte maliyet bileşenlerinin personel giderleri, malzeme ve ekipman gideri, taahhüt edilen aracın yakıt masrafı olup, işin kapsamı dikkate alındığında birim fiyat teklif cetvelinde belirlenen iş kalemi ile sağlıklı bir teklif alınmasının mümkün olmadığı, nitekim birim fiyat teklif cetvelinin iyi düzenlenmemiş olması sebebiyle isteklilerin söz konusu cetveli farklı yorumladığı, bazı isteklilerin yeni iş kalemleri eklediği, bazılarının “miktar” ile ilgili değişikliğe gittiği görülmüştür. Dolayısıyla idarece düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinin iş kalemi bazında farklı teklif fiyatlarının verilmesine sebebiyet verdiği, ayrıca bu hususun sözleşmenin uygulanması aşamasında ödemelerde sorun yaratacağı anlaşılmıştır.

 

            2) Teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde; “Yüklenici çalıştıracağı işçileri yaz - kış belirlenen vardiya programına göre belirtilen saatte işe çıkaracaktır. Cumartesi - Pazar - Bayram - Resmi Tatil gibi günlerde ve her türlü hava koşulunda çalıştıracak ve temizlik işi kesinlikle aksatılmayacaktır. Cumartesi, Pazar, Bayram ve resmi tatil gibi günlerde normal yevmiye ile çalışılacaktır. Fazla bir yevmiye ödenmesi veya fazla mesai ücreti ödenmeyecektir.Haftanın ( 7 ) günü ( 8 ) saat çalışılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamede, işçilerin resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırılacağına ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. İdarece gerek yaklaşık maliyetin hesaplanmasında, gerekse tekliflerin değerlendirilmesinde söz konusu maliyet unsuru dikkate alınmamıştır.

 

           Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII (G) maddesinin 1 nci bendinde yer alan; “… Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.” düzenlemesi,

 

            Anılan maddenin 16 ncı bendinde; “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi;Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Teknik şartnamede işçilerin resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırılacağı belirtilmiş olmasına rağmen, bu günlerde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtilmemesi anılan tebliğ hükmüne aykırıdır. Diğer yandan teknik şartnamede yer alan“Bayram ve resmi tatil gibi günlerde normal yevmiye ile çalışılacaktır.” düzenlemesinde de  4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesine uyarlık bulunmamıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul