• Karar No: 2007/UH.Z-4083
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :70
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4083
Şikayetçi:
 İmparator Seyahat Turz. Nak. Oto. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Otobüs Terminali Turhal/TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Turhal Devlet Hastanesi Başhekimliği, M. Fevziçakmak Mah. İskele Tepesi 01 60300 Turhal/TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 32066
Başvuruya konu ihale:
 2007/152563 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.12.2007 tarih ve 08.20.35.0177/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Turhal Devlet Hastanesi Baştabipliğince 18.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak İmparator Seyahat Turz. Nak. Oto. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.,’nin 26.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.11.2007 tarih ve 32066 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

 Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanı ile ihale dokümanında belirtilen sürücü adedinin birbirine uymadığı, tekliflerini ihale ilanına uygun olarak iki sürücülü araç için verdikleri,

 

            2) İhale üzerine bırakılan firmanın teklifinin iki sürücünün asgari ücretini karşılamadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde işin fiziki miktarı ve türü “1 Adet 2 Sürücülü 12 Aylık Araç Kiralama İhalesi” olarak,

 

            İhale ilanının 2.a.1 inci maddesinde işin niteliği, türü ve miktarı “2 sürücülü 12 aylık araç kiralama işi (1 adet)” olarak ifade edilmiştir.

 

            Teknik Şartnamenin 5.5 inci maddesinde; “Hizmet 1 adet şoför ile yürütülecektir. Şoförler 45 yaşından büyük 25 yaşından küçük olmayacak….” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale ilanı ve İdari Şartnamedeki işin türü ve miktarına ilişkin düzenlemelerden  2 sürücülü 1 adet aracın kiralanması hususunun talep edildiği anlaşılmasına rağmen Teknik Şartnamedeki   “Hizmet 1 adet şoför ile yürütülecektir” ibaresinin İhale ilanı ve İdari Şartnamedeki düzenlemelerle çeliştiği tespit edilmiştir.

 

            Ayrıca idare 31.10.2007 tarihli şikayete cevap yazısında; işin bir şoförle yürütüleceği, şoförün birisinin gelmemesi durumunda ikinci şoförün görevi devam ettireceği, görevin 1 şoföre ait olduğu belirtilerek çelişkiye sebep olucu nitelikte açıklamada bulunmuştur.

 

            İhale ilanı ve İdari Şartnamedeki düzenlemelerin Teknik Şartname ve idarenin şikayete cevap yazısı ile çeliştiği ve isteklileri teklifleri hazırlamalarında tereddüte sevk edecek nitelikte olduğu tespit edilmiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 5.1 inci maddesinde; “Minibüs, günlük iki seans diyaliz hastası servisi yapacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartnamenin 5.3 üncü maddesinde; “Resmi tatiller, hafta sonu tatilleri (Pazar günü hariç) ve yetkili makamların tatil kararının uygulandığı günlerde de hizmet kesintisiz devam edecektir. Uygulanması planlanan çalışma günleri bir haftanın altı günüdür.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

İdari Şartnamede Sigorta Risk Prim Oranı belirtilmemiş olmakla birlikte en düşük oran % 1,5 Sigorta Risk Prim Oranı olarak alındığında 2 şoför için asgari işçilik maliyeti tatil günlerinde yapılacak çalışmalar hariç 17.570,48 YTL, 1 şoför için asgari işçilik maliyeti tatil günlerinde yapılacak çalışmalar hariç 8.785,24 YTL’dir.

 

İhale ilanı ve İdari Şartnamedeki düzenlemelerin Teknik Şartname ve idarenin şikayete cevap yazısı ile çeliştiği ve kaç adet şoför istenildiği ihale dokümanından tam olarak anlaşılamadığından, tekliflerin aşırı düşük olup olmadığı yönündeki değerlendirmenin yapılması   ve ihalenin bu şekilde sonuçlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul