• Karar No: 2007/UH.Z-4084
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :74
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4084
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşl. İns. Kayn.Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Ulaşım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi,Ferhatpaşa Metro Tesisleri 34200 Esenler / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2007 / 36902
Başvuruya konu ihale:
 2007/155083 İhale Kayıt Numaralı “Hafif Metro İşletmeciliği Destek Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 08.23.36.0196/2007-68 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Ulaşım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından 15.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hafif Metro İşletmeciliği Destek Hizmetleri Alımı ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşl. İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.12.2007 tarih ve 36902 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamede işin adının hafif metro işletmeciliği destek hizmetleri olarak tanımlandığı, benzer işin ise her türlü işletme organizasyonu olarak belirlendiği, ihale konusu iş ile benzer işin aynı olduğu, benzer iş tanımının katılımı kısıtlayarak rekabeti engellediği,

 

2) İdari şartnamenin 26.3. maddesinde bayram ve resmi tatillerde işçi çalıştırılması öngörülmesine rağmen, çalışacak eleman sayısı ile gün sayısına yer verilmediği, hafta sonlarında yapılacak fazla çalışma için de çalışacak personel sayısı ile gün sayısının veya toplam fazla mesai miktarının bildirilmesinin gerektiği,

 

            İddia edilmektedir.

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adının hafif metro işletmeciliği destek hizmetleri alımı; işin fiziki miktarı ve türünün ise 94 jeton satış görevlisi, 10 jeton dağıtım ve dağıtım ve tahsilat görevlisi ve 3 ulaştırma görevlisi ile teknik şartnamede detayları belirtilen işlerin yapılması olduğu düzenlenmiştir.  

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üçyüz milyar Türk lirasını (dörtmilyon dörtyüzyirmisekizbin beşyüzotuzyedi Yeni Türk Lirasını) aşmayan mal veya hizmet alımları bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, “Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurulun 09.10.2003 tarih ve 2003/DK.D-300 sayılı kararıyla İstanbul Ulaşım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi´nin “Ulaşım ve Toplu Taşıma İşlerini Yapma, Yaptırma, İşletme ve İşlettirmeye Yönelik Faaliyetler” ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak “Bilet jeton dağıtım ve satım hizmetleri” işine ait hizmet alımları ile Kurulun 02.06.2004 tarih ve 2004/DK.D-189 sayılı kararıyla İstanbul Ulaşım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi´nin “Ulaşım ve Toplu Taşıma İşlerini Yapma, Yaptırma, İşletme ve İşlettirmeye Yönelik Faaliyetler” ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak “Raylı toplu taşım hatları işletilmesi hizmetleri alımı” işine ait hizmet alımları 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.  4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul