• Karar No: 2007/UH.Z-4085
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :75
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4085
Şikayetçi:
 Zengi Temz. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti, Atatürk Bulvarı, Şube Sokak, Kilim İş Merkezi, No:1, Kat:1, ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Karşıyaka Devlet Hastanesi,Anadolu Caddesi, No:382, 35520, Karşıyaka/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.11.2007 / 33435
Başvuruya konu ihale:
 2007/126554 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Mali Yılları 24aylık 175 Per. Malz .Gen. Tem. Bah. Bak. Çam. Yık. Ütü. Dağ. ve Haş. İle Müc. Hiz. Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.12.2007 tarih ve 08.20.94.0171/2007-74E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karşıyaka Devlet Hastanesi’nce 10.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Mali Yılları 24aylık 175 Per. Malz .Gen. Tem. Bah. Bak. Çam. Yık. Ütü. Dağ. ve Haş. İle Müc. Hiz. Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zengi Temz. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti’nin 19.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.11.2007 tarih ve 33435 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teklif mektubu eki cetvelde, tatil günlerinde işçilere ödenecek ücretin ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesi gerekirken belirtilmediği,

 

            2) Teknik şartnamenin C-HAŞERE İLE MÜCADELE başlıklı maddesinde ilaçlama hizmetinin yapılacağı hususuna yer verilmesine karşılık, söz konusu işin teknik şartnamede nasıl gerçekleştirileceği hususunda açıklamalara yer verilmediği, ilaçlama işine ilişkin olarak herhangi bir belgeye yer verilmediği ayrıca teklif fiyata dahil olacak masraflar başlıklı maddesinde bu kaleme ait gidere yer verilmediği gibi birim fiyat teklif cetvelinde ilaçlama giderinin ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmediği,     

 

            3) İdari şartnamede giyime ilişkin miktarın belirlenmesine rağmen iş kıyafetinin özeliklerinin belirtilmediği,

 

            4) Temizlik sarf malzemelerine ilişkin idari şartnamenin teklif fiyata dahil olacak masraflar başlıklı maddesinde bu kaleme ait herhangi bir gidere yer verilmediği,

 

            5) Satılan doküman sayısının çok altında teklif verildiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği bedelle yaklaşık maliyet arasında çok az bir farkın bulunduğu göz önüne alındığında ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare tarafından teklif mektubu eki cetvelde, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak fazla çalışmaya ilişkin olarak işçilere ödenecek ücretin ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmediği anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII – M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliliğe İlişkin Diğer Hususlar başlıklı maddesinde;

 

          “…Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Dolayısıyla birim fiyat teklif almak suretiyle yapılan ihalelerde, tekliflerin sağlıklı şekilde oluşturulabilmesi için idarece teklifleri etkileyebilecek iş kalemlerinin ayrıntılı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bahse konu ihalede birim fiyat teklif cetvelinde, tatil günlerinde işçilere ödenecek ücretin ayrı bir iş kalemi olarak öngörülmemesi nedeniyle, işçilerin tamamının resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde yaptırılacak fazla çalışmada istihdam edilmeyecektir. Ayrıca ortalama işçi maliyetinin tek kalemde belirtilmiş olması, tekliflerin hazırlanmasında ve ihale konusu işin ifası sırasında olası iş artışı durumunda karışıklığa yol açabilecektir. Bu hususun birim fiyat cetvelinde karışıklığa meydan vermeyecek şekilde ayrı bir kalem olarak belirtilmemesi düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

          Diğer taraftan,  idare tarafından hazırlanan teklif mektubu eki cetvelinde 5 sıra nolu iş kalemi olarak da “Firma Karı” nın  düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

             Genel Tebliğin VIII – M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliliğe İlişkin Diğer Hususlar başlıklı maddesinde düzenlenen “…Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir…” hükmü bulunmaktadır. Anılan Tebliğ hükmü göz önüne alındığında firma karı teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir iş kalemi olarak öngörülemeyeceğinden bu yönüyle teklif mektubu eki cetvelinin mevzuata aykırı düzenlediği belirlenmiştir.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “Haşere İle Mücadele” başlıklı maddesinde;

 

Haşere ile mücadele sırasında insanlara zararlı olmayan ilaçlar kullanılacaktır.Hasta odalarında, yeni doğan çocukların bulunduğu birimlerde yapılacak ilaçlamalarda hastalara zarar vermeyecek ilaç ve yöntemler kullanılacaktır.

 

…İlaçlama Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yüklenici Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip ise ilaçlama yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu izin belgesine sahip değilse ilaçlama adı geçen izin belgesine sahip olan firmalara yaptırılacaktır.

 

Haşere ile mücadelenin şekli ve zamanları idarece tespit edilecektir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yukarıdaki düzenlemeden işin nasıl gerçekleştirilebileceği hususunda yeterli açıklamalara ve ilaçlama izin belgesine ilişkin düzenlemelere yer verildiği anlaşıldığından iddia bu yönüyle yerinde görülmemiştir.

 

Diğer taraftan, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında ilaçlamaya ilişkin herhangi bir kaleme yer verilmemiş olunmakla birlikte, Teknik Şartnamenin 18 inci maddesinin son kısmında yer verilen tabloda,  haşere ve fare ilaçlarının sarf malzemeleri arasında sayıldığı ve bunun da birim fiyat teklif mektubunda bir maliyet kalemi olarak öngörüldüğü belirlendiğinden, bu hususun ayrıca  idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer almamasının esasa etkili bir aykırılık oluşturmadığı değerlendirilmiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 26.3 üncü maddesinde;

 

“Ayrıca Teknik Şartnamede belirtilen giyecek miktarının bedelleri ve günlük brüt yol bedeli olan 2,81 YTL teklif fiyata dahildir…”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin 7 inci maddesinde;

 

“…Personelin kıyafeti tek tip forma şeklinde olacaktır. Bu kıyafet hastane başhekimliği tarafından tespit edilecek…” hükmü

 

Buna ilave olarak Teknik Şartnamenin 17 inci maddesinde;  

 

          “…Müteahhit çalıştıracağı işçilerine hastane idaresinin vermiş olduğu modelde kıyafet verecektir…Firma çalışan personele idarenin beğeneceği yıllık 1 takım yazlık iş elbisesi, 1 takım kışlık iş elbisesi (iş elbisesine bone dahil) verecektir. Çöp taşıma personeline ayrıca (2 kişi) yıllık 2’şer adet kalın turuncu renkli ve üzerinde tıbbi atık amblemi olan tulum verilecektir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

          Dolayısıyla teknik şartnamede iş kıyafetlerinin sayısı ve özellikleri belirtildiğinden iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

4)      Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teklif fiyata dahil olacak masraflar  arasında sarf malzemelerine ilişkin herhangi bir kaleme yer verilmemiş olunmakla birlikte, Teknik Şartnamenin 18 inci maddesinin son kısmında yer verilen tabloda, sarf malzemelerinin sayma yoluyla belirtildiği ve bunun da birim fiyat teklif mektubunda bir maliyet kalemi olarak öngörüldüğü belirlendiğinden, bu hususun ayrıca  idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer almamasının esasa etkili bir aykırılık oluşturmadığı değerlendirilmiştir.

 

5)      Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

          Şikayete konu ihalede 20 adet ihale dokümanı alınmasına rağmen 2 isteklinin ihaleye teklif verdiği ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile yaklaşık maliyet arasında çok az bir fark bulunduğu anlaşılmış olsa da İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde istekli olabileceklerin ihale ilanında veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet başvurusunda bulunabilecekleri düzenlenmiş olduğundan şikayetçinin anılan sebeplerle rekabetin oluşmadığı yönünde bir şikayette bulunamayacaktır.

 

          Ayrıca, şikayete konu ihale 28.08.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde açık ihale usulü ile yapılacağı ilan edilmiştir. Bu ilan üzerine 20  istekli tarafından doküman satın alınmış ve bunlardan yalnızca 2 adedi teklif vermiştir. Kamu ihale bülteninde ilanı gerçekleştirilen bir ihalede sadece  verilen teklif sayısının düşük olması nedeniyle rekabetin oluşmadığı yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Karşıyaka Devlet Hastanesi tarafından “2008-2009 Mali Yılları 24 Aylık 175 Per. Malz. Gen. Tem. Bah. Bak. Çam. Yık. Ütü. Dağ. Ve Haş.İle Müc. Hiz. Alımı” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 20 adet ihale dokümanının satın alındığı, 10.10.2007 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 4.676.035,02 YTL olan ihalede;

 

İhaleye katılan bir isteklinin teklifinin geçici teminat mektubunu sunmaması sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, SGA İnş. Güv. Hizm. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği 4.646.480,00 YTL bedel (tek geçerli teklif olarak) ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmiştir.

İtiraza konu ihalede 20 adet ihale dokümanı satın alınmasına rağmen ihaleye katılımın sınırlı olduğu, tek geçerli teklif sahibinin teklif etmiş olduğu 4.646.480,00 YTL bedelin yaklaşık maliyete yakın olması dikkate alındığında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği, bu sebeple; bu mevzuata aykırılıkların da ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılıyorum.

 

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır. İncelemeye konu ihalede 2 isteklinin teklif verdiği ve tek geçerli teklif bulunduğu dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde ifadesini bulan rekabetin sağlanamadığı görülmektedir.

 

Ayrıca, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yapılacak fazla çalışmaya ilişkin ücretin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmemesi ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz” hükmü gereği ihale onay belgesinde belirtilen ödeneğin yaklaşık maliyetin çok altında olması da mevzuata aykırıdır.

 

İncelemeye konu ihalenin yukarıda yer alan nedenlerle de iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul