İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4086
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :76
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4086
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş. Atatürk Bulvarı, Şekerbank Üstü, Abdullatif Yetkin İş Merkezi, No:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Talatpaşa Bulvarı, Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.11.2007 / 33776
Başvuruya konu ihale:
 2007/147098 İhale Kayıt Numaralı “2008 ve 2009 Yılları İçin 24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Servis ve Servis Sonrası Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.12.2007 tarih ve 08.21.27.0171/2007-76E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008 ve 2009 Yılları İçin 24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Servis ve Servis Sonrası Hizmetleri ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. AŞ.’nin 05.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.11.2007 tarih ve 33776 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale dokümanında iş ve işyerinin sigortalanmasına ilişkin olarak sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına göre sözleşme eklerinde belirlenmemiş olmasının ve bu maliyetin teklif fiyata dahil edilmesine yönelik herhangi bir düzenlemenin yapılmamış olmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İhale dokümanında yüklenici tarafından kat ofislerinin, mutfağın ve yemek salonlarının bakımının yapılacağının ve masa örtüsü ve perde dikileceğinin belirtilmiş olmasına karşın, mutfak ve kat ofislerinin hangi çapta onarılacağının ve masa örtüsü ve perde sayılarının ve dolayısıyla buna tekabül eden maliyetin bilinmemesinin isteklilerin sağlıklı teklif vermelerinde tereddüde yol açtığı ve dokümandaki bu eksikliklerin rekabeti engellediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece doküman içerisinde firmalara verilen sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin birinci bendinde; “İş ve işyerlerinin korunmasına ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk yükleniciye aittir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiğinden, idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği anlaşılmaktadır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin Tarafların Yükümlülükleri başlığını taşıyan 41 inci maddesinin 41 inci bendinde, “yüklenici firma tarafından, masa örtüsü (idarenin tespit edeceği sayı kadar, renk ve desende) ve perde zorunludur.”, aynı maddenin 42 nci bendinde de, “ yüklenici firma tarafından kat ofislerinin, mutfağın ve yemek salonlarının genel bakımının yapılması zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhalede istenen masa örtüsü ve perde sayısı ile kat ofislerinin, mutfağın ve yemek salonlarının ne tür bir bakıma ihtiyacı olduğu ile kaç ayda bir bakıma ihtiyacının olduğu bakımı yapılması istenilen alanların kaç m2 den oluştuğu gibi bilgilere açıklık getirilmesi, isteklilerin net bilgiler doğrultusunda tekliflerini sağlıklı bir şekilde hazırlamalarını sağlayacaktır. Teknik şartnamedeki anılan düzenlemeler ile istenilen masa örtüsü ve perde sayısı ile bakımının yapılması istenilen alanların kaç m2 olduğu ile yapılması istenilen bakımın mahiyeti konularında belirsizlik olduğundan isteklilerin sağlıklı teklif vermeleri mümkün değildir.

 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İhale komisyonu kararı incelendiğinde, On İlaçlama Ltd. Şti.nin teklifinin, MSB Ankara İç Ted. Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen 823.139,08 YTL tutarlı iş deneyim belgesi tutarının  güncellenmiş rakamının yetersiz olduğu, bunun yanında ihale komisyonuna sunulan Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile On İlaçlama Ltd. Şti. ve Çağ Müşavirlik Ltd. Şti.nin oluşturduğu adi ortaklık ile yapılan sözleşmeye dayalı iş bitirme belgesinin iş konusu ihale konusu ile örtüşmediği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

On İlaçlama Ltd. Şti.’nin teklif fiyatının  2.996.969,60 YTL, buna mukabil MSB Ankara İç Ted. Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen iş deneyim belgesi tutarının 823.139,08YTL, bu rakamın şikayete konu ihalenin ilan tarihine göre güncellenmiş rakamının ise, 913.725,00 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesine göre teklif bedelinin % 40 dan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilmektedir. İş deneyim belgesi tutarının idari şartnamenin anılan maddesine göre, teklif miktarını karşılamadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, On İlaçlama Ltd. Şti. ve Çağ Müşavirlik Ltd. Şti.nin Telekomünikasyon A.Ş.ne karşı birlikte üstlendiği işin adının Genel Temizlik, Yemek Yapım, Dağıtım ve Servis Hizmetleri olduğu, söz konusu sözleşmenin konusu başlığının 2 nci maddesinde de; “Türk Telekom’un ihtiyacı olan sözleşme eki dokümanda temin şartları ile miktar, tip özellik ve sair detay belirtilen Türk Telekom  kapalı ve açık alanlarının temizliğinin ve Türk Telekom çalışma binaları içinde bağlı birimlerinde bulunan yemekhane, alakart, kafeterya, lokal, ve sosyal tesislerinde yemek servis hizmetlerinin ve Macunköy Yemek Fabrikasında hazırlanan  yemeklerin dağıtımının ihale dokümanında belirtilen esaslara göre yüklenici tarafından sağlanması işidir.” denilmektedir. Aynı sözleşmenin 3 üncü maddesinde de, “birim fiyat esasına göre hazırlanan bu sözleşme bedeli;

 

Vasıfsız işçiler için    228 kişi x 775 YTL/Ay = 223.200, YTL

Vasıflı işçiler için         74 kişi x 817 YTL/Ay = 60.458 YTL

Part-time işçiler için    101 kişi x 375 YTL/Ay = 37.875,YTL,

 

olmak üzere toplam 321.533 YTL/Ay bedelden, 9,5 ay için toplam 3.054.563 YTL dir.” denilmektedir.

 

Öte yandan, idari şartnamenin ihale konusu işe ilişkin bilgiler başlığını taşıyan 2 nci maddesinde,  işin adının, “2008 ve 2009 yılları için 24 aylık yemek pişirme, servis ve servis sonrası hizmetleri alımı” olduğu, aynı şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işlerin de, “kamu veya özel sektörde yemek pişirme ve dağıtım  hizmeti işleri” olduğu belirtilmiştir.

 

İş deneyimine esas sözleşmesinin 3 üncü maddesi içeriğinden, işin daha çok personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu anlaşılmakla birlikte, aynı zamanda işin genel temizlik yanında yemek yapım ve sonrası hizmetlerini de kapsadığı dikkate alındığında, işin ne kadarının genel temizlik, ne kadarının da yemek yapım ve sonrası hizmetleri kapsadığının işin yapıldığı şirketten öğrenilerek karar verilmesi yerinde olacaktır. Bu nedenle, On İlaçlama Ltd. Şti.nin teklifinin iş deneyimine esas sözleşme neticesinde gerçekleştirilen yemek yapım, dağıtım ve sonrası hizmetlerinin miktarı tespit edilerek karar verilmesi gerekmektedir

2) İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 inci, maddesinde;

“…istekliler ihale tarihinden önce bünyelerinde anahtar teknik personel olarak: 1 adet aşçı başı (Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu veya T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilen aşçılık meslek lisesi diplomas) ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş toplu beslenme, organizasyon konularında sertifika ve kurs bitirme bilgesine sahip, 1 adet aşçı ve 1 adet aşçıo yardımcısı (T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilen ustalık belgesi ve/veya kalfalık belgesi ve meslek eğitim sertifikalarına sahip), 1 adet diyet aşçısı (T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilen diyet aşçısı kurs bitirme belgesine sahip)…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında, “Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdare tarafından anahtar teknik personel olarak öngörülen aşçıbaşı, aşçı ve diyet aşçısının aynı zamanda ihale konusu işe ilişkin sözleşmenin yürütülmesi sırasında çalıştırılacak olan personel olduğu, anılan mevzuat hükmü uyarınca, anahtar teknik personel olarak gösterilen personelin aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemeyeceğinden, söz konusu personelin anahtar teknik personel olarak belirlenmesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul