İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4087
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :77
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4087
Şikayetçi:
 On İlaçlama Sağlık Hizm. İnş. Elek. Gıda Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. Atb İş Merkezi, C Blok, No:70, 06370, Macunköy/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Talatpaşa Bulvarı, Altındağ /ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 35034
Başvuruya konu ihale:
 2007/147098 İhale Kayıt Numaralı “2008 ve 2009 Yılları İçin 24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Servis ve Servis Sonrası Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.12.2007 tarih ve 08.21.98.0171/2007-79E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 ve 2009 Yılları İçin 24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Servis ve Servis Sonrası Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak On İlaçlama Sağlık Hizm. İnş. Elek. Gıda Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  28.11.2007 tarih ve 35034 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan istekliye göre daha avantajlı teklif sunmalarına karşın değerlendirme dışı bırakılmalarının ve ihaleye katılan 11 firmadan sadece 2’sinin yeterli bulunmasının devletin zararına neden olacağı, 

 

            2) İhalede sundukları iş bitirme belgesinin uygun görülmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayete konu ihaleye 11 teklif sunulmuş ve bu tekliflerden 8 adedi yeterlilik kriteri olarak öngörülen belgelerin sunulmaması veya eksik sunulması sonucu değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İhale komisyonuna teklifleri ile birlikte sunulan belgeler en düşük teklif sahibinden ihale üzerinde bırakılan firmalara kadar incelendiğinde, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılabilmesi için iş deneyim belgesine esas sözleşme içeriğinin idare tarafından araştırma yapılmak suretiyle karar verilmesinin gerektiği, diğer isteklilerin elenme gerekçelerinin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, tekliflerin haklı sebeplerle değerlendirme dışı bırakılması durumunda devletin zarara uğratıldığı sonucuna varılamayacağından bu konuya yönelik iddia yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale komisyonu kararı incelendiğinde, On İlaçlama Ltd. Şti.nin teklifinin,  MSB Ankara İç Ted. Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen 823.139,08 YTL tutarlı iş deneyim belgesi tutarının  güncellenmiş rakamının yetersiz olduğu, bunun yanında ihale komisyonuna sunulan Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile On İlaçlama Ltd. Şti. ve Çağ Müşavirlik Ltd. Şti.nin oluşturduğu adi ortaklık ile yapılan sözleşmeye dayalı iş bitirme belgesinin iş konusu ihale konusu ile örtüşmediği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin teklif fiyatının  2.996.969,60 YTL, buna mukabil MSB Ankara İç Ted. Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen iş deneyim belgesi tutarının 823.139,08YTL, bu rakamın şikayete konu ihalenin ilan tarihine göre güncellenmiş rakamının ise, 913.725,00 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesine, göre teklif bedelinin % 40 dan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilmektedir. İş deneyim belgesi tutarının ile idari şartnamenin anılan maddesine göre teklif miktarını karşılamadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi ve Çağ Müşavirlik Ltd. Şti.nin Telekomünikasyon A.Ş.ne karşı birlikte üstlendiği işin adının Genel Temizlik, Yemek Yapım, Dağıtım ve Servis Hizmetleri olduğu, söz konusu sözleşmenin konusu başlığının 2 nci maddesinde de; “Türk Telekom’un ihtiyacı olan sözleşme eki dokümanda temin şartları ile miktar, tip özellik ve sair detay belirtilen Türk Telekom  kapalı ve açık alanlarının temizliğinin ve Türk Telekom çalışma binaları içinde bağlı birimlerinde bulunan yemekhane, alakart, kafeterya, lokal, ve sosyal tesislerinde yemek servis hizmetlerinin ve Macunköy Yemek Fabrikasında hazırlanan  yemeklerin dağıtımının ihale dokümanında belirtilen esaslara göre yüklenici tarafından sağlanması işidir.” denilmektedir. Aynı sözleşmenin 3 üncü maddesinde de, “birim fiyat esasına göre hazırlanan bu sözleşme bedeli;

 

Vasıfsız işçiler için    228 kişi x 775 YTL/Ay = 223.200, YTL

Vasıflı işçiler için         74 kişi x 817 YTL/Ay = 60.458 YTL

Part-time işçiler için    101 kişi x 375 YTL/Ay = 37.875,YTL,

 

olmak üzere toplam 321.533 YTL/Ay bedelden, 9,5 ay için toplam 3.054.563 YTL dir.” denilmektedir.

 

Öte yandan idari şartnamenin ihale konusu işe ilişkin bilgiler başlığını taşıyan 2 nci maddesinde,  işin adının, “2008 ve 2009 yılları için 24 aylık yemek pişirme, servis ve servis sonrası hizmetleri alımı” olduğu, aynı şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işlerin de, “kamu veya özel sektörde yemek pişirme ve dağıtım  hizmeti işleri” olduğu belirtilmiştir.

 

İş deneyimine esas sözleşmesinin 3 üncü maddesi içeriğinden, işin daha çok personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu anlaşılmakla birlikte, aynı zamanda işin genel temizlik yanında yemek yapım ve sonrası hizmetlerini de kapsadığı dikkate alındığında, işin ne kadarının genel temizlik, ne kadarının da yemek yapım ve sonrası hizmetleri kapsadığının işin yapıldığı şirketten öğrenilerek karar verilmesi yerinde olacaktır. Bu nedenle, başvuru sahibinin teklifi hakkında,  iş deneyimine esas sözleşme neticesinde gerçekleştirilen yemek yapım, dağıtım ve sonrası hizmetlerinin miktarı tespit edilerek yeniden karar verilmesi gerekmektedir.

Yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale kararı ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 14.12.2007 tarih ve 2007/UH.Z-4086 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

Karar verilmesine yer olmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul