İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4088
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :80
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4088
Şikayetçi:
 Pınar Tur. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av.Ahmet Polat, Serçeönü Mah. Ahmetpaşa Cad. Uğur Plaza No:41, K:6, Kocasinan / KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Bölge Müdürlüğü, Gevher Nesibe Mah. İstasyon Cad. No:45, Kocasinan / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.11.2007 / 34519
Başvuruya konu ihale:
 2007/152604 İhale Kayıt Numaralı “Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğüne Bağlı Erciyes, Gevher Nesibe, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas Yurt Müdürlüğü Personel Taşıma İşi” ihalesinin Erciyes ve Gevher Nesibe Kısmı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.12.2007 tarih ve 08.21.67.0182/2007-73E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri Bölge Müdürlüğü’nce 26.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğüne Bağlı Erciyes, Gevher Nesibe, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas Yurt Müdürlüğü Personel Taşıma İşi” ihalesinin Erciyes ve Gevher Nesibe kısmına ilişkin olarak Pınar Tur. Ltd. Şti.’nin 08.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.11.2007 tarih ve 34519 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin başvuruya konu Erciyes ve Gevher Nesibe kısmına ilişkin olarak ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale teknik şartnamesinin (i) bendinde, ihale konusu işte kullanılacak araçlara ait 5 yıllık süre sınırlamasının yer aldığı, bunun  Kamu İhale Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı olduğu,

 

            2) İstekli sıfatındaki Bayram Doğan’ın teklifinde yer alan şoförlerin teknik şartnamede istenen  3 yıllık deneyime sahip olmadığı ve sigortalı çalıştırılmadığı,

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

           Başvuru sahibinin ihaleye teklif verdiği anlaşıldığından dokümana yönelik iddiası iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Diğer Hükümler” başlıklı 11 inci maddesinin (i) bendinde, “Kiralanacak midibüslerde 27, minibüslerde 14-15 kişilik oturma yeri olacak ve taşıtlar 5 yaşından büyük olmayacaktır. Firmalar taşıtların plaka numaraları ile marka ve modellerini teklif mektubunda belirtecektir (firma araç ruhsatlarının noter onaylı suretlerini Yurt-Kur’a verecektir).” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare, teknik şartnamede yaptığı düzenleme ile ihale konusu işte istenilen araçların en fazla 5 (beş) yaşında olabileceğini belirtmiştir.

           

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci bendinde, İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Kanun hükmü çerçevesinde idarelerin yapacakları ihalelerde rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır. Söz konusu ihalede araçlar için 5 (beş) yaş sınırlaması getirilmesinin idarenin takdir hakkı çerçevesinde ele alınması gerektiği ve yapılan bu düzenlemenin rekabeti azaltmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

 İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde, “7.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler


2) Kullanacakları servis aracının niteliğine uygun sınıfta en az 3 yıllık sürücü belgelerinin suretleri ortak girişim halinde ortaklardan biri tarafından istenilen belgeleri sunmaları yeterlidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Bülteninde 03.10.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilanında, “4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
2 ) Kullanacakları servis aracının niteliğine uygun sınıfta en az 3 yıllık sürücü belgelerinin noter onaylı suretleri.”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

 

 

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 24 üncü maddesinde ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

            Aynı şekilde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında, “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

 İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

03.10.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında en az 3 yıllık sürücü belgelerinin noter onaylı suretlerinin istendiği halde, idari şartnamede en az 3 yıllık sürücü belgelerinin suretlerinin istendiği tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanı ile ihale ilanının bu yönüyle uyuşmadığı ve anılan mevzuat hükümlerine aykırı olmasının yanı sıra tekliflerin sağlıklı bir şekilde verilmesini ve değerlendirmesini engellediği anlaşılmıştır.

 

  b) İhalenin başvuru konusu kısmında ihale üzerinde bırakılan Bayram Doğan’ın sunmuş olduğu sürücü belgeleri incelendiğinde 1 şoförün 3 yıllık deneyime sahip olmadığı tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hükümden anahtar teknik personel dışında ihalede istenen personel için personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemeyeceği anlaşılmaktadır. Söz konusu belgelerin sözleşme aşamasında istenmesi gerekli ve yeterlidir. İhalede şoförler anahtar teknik personel olarak belirlenmediğinden ihale kapsamında değerlendirme aşamasında bu kişilere ait sürücü belgelerinin istenmesine gerek bulunmamaktadır.

 

c) İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde, “7.2.2. İsteklinin bilançosu ve eşdeğer belgeleri

 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,


İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,


b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,


c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır…”
düzenlemesi,

 

“7.2.3.İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı maddesinde,

 ”İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.” düzenlemesi,

 

 yer almaktadır.

 

   Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 39 uncu maddesinin beşinci fıkrasında, “Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalenin başvuru konusu kısmında ihale üzerinde bırakılan Bayram Doğan’ın sunmuş olduğu bilanço ve gelir tablolarının “serbest muhasebeci” tarafından onaylandığı, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alınmasının mevzuata aykırı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          ğ) İhale dokümanının ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede:

 

          1) Teknik şartnamenin “Personel servis araçlarında aranacak şartlar” başlıklı 13 üncü maddesinde, “Bölge ve merkez yurt müdürlükleri (G.Nesibe, Erciyes Yurt Müdürlüğü) için:

 

          27 kişilik bir araç, 14 kişilik iki araç olmak üzere toplam 3 araç.” düzenlemesi,

 

          “Taşıma işinin yürütülmesi” başlıklı 4 üncü maddesinde, “e) Yurtkur lüzum gördüğü takdirde taşıtların güzergahlarında 10 Km. ye kadar artırma yapacak. Bu artırma ücrete tabi değildir.

 

          f) Yurtkur 15 gün önceden firmaya haber vermek kaydıyla, ihtiyaca göre taşıtların cinsini değiştirme yetkisine sahiptir. (Midibüs yerine minibüs, minibüs yerine midibüs gibi) bu değişiklikten dolayı ihalede kararlaştırılan araç ücreti ödenir.

 

          Firma güzergah üzerinde çalıştıracağı araçlardan 1 midibüs yerine 2 minibüs sefere çıkarabilir. 2 minibüs ödenecek ücret ihalede belirtilen 1 midibüs ücretini geçemez.” düzenlemesi,

         

          yer almaktadır

 

          İhalenin başvuru kısmında işin 1 midibüs ve 2 minibüs ile yapılacağı anlaşılmıştır. Teknik şartnamenin anılan hükmü dikkate alındığında yol güzergahındaki 10 Kmye kadarki artışın ücrete tabi olmayacağı şeklindeki düzenlemenin tekliflerin hazırlanmasında;

          Yine midibüs ile minibüslerin sayılarında meydana gelecek artış veya azalışların gerek araçlardan gerekse şoför maliyetlerinden kaynaklanan belirsizliğe neden olacağı, bu durumun da tekliflerin hazırlanmasında;

 

          belirsizliğe neden olduğu anlaşılmıştır.

 

          2) 03.10.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının “4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı maddesinde, ”İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.” düzenlemesi,

 

“7.2.3.İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı maddesinde, ”İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.” düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

İşin süresi idari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde bir yıl olarak belirtilmiştir.

 

İlanla idari şartname arasında isteklinin iş hacmini gösteren belgelerin oranları hususunda uyumsuzluk olduğu gibi ayrıca ilandaki düzenlemenin işin süresi dikkate alındığında mevzuata aykırı olduğu ve dokümandaki bu düzenleme çerçevesinde tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

          ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede:

 

          İdare tarafından isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvel,

 

Sıra No

İş Kalemin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Bölge ve merkez yurt müdürlükleri

14 kişilik 2- 27 kişilik 1 araç

3 adet

 

 

2

....

....

....

....

....

şeklinde düzenlenmiştir.

 

          Pınar Tur. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu birim fiyat teklif mektubu eki cetvel bu düzenlemeden değişik olarak;

 

Sıra

Bölge müdürlüğü personel taşıma (27 kişilik araç 1 adet ve  14 kişilik araç 2 adet)

Miktarı

Birim fiyatı

Gün

Tutar

1

Talas güzergahı

1

45.00

(kırkbeş YTL)

251

11.295,00 YTL

(onbirbinikiyüzdoksanbeş YTL)

 

İldem güzergahı

1

95.00

(doksanbeş YTL)

251

23.845,00 YTL

(yirmiüçbinsekizyüzkırkbeş YTL)

 

Belsin güzergahı

1

60.00

(atmış YTL)

251

15.060,00 YTL

(onbeşbinatmış YTL)

TOPLAM: KDV HARİÇ

 

 

 

50.200,00 YTL

(ellibinikiyüz YTL)

 

          şeklinde düzenleyerek verdiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin idarenin verdiği standart formu değiştirerek verdiği bu nedenle de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır. Yapılan bu tespitler çerçevesinde ihalenin başvuru kısmında geçerli teklif kalmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin başvuruya konu Erciyes ve Gevher Nesibe kısmına ilişkin olarak ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul