İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4091
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :84
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4091
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B. İşl. İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No:62/3 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Ulaşım Sanayi Ticaret A. Ş., Ferhatpaşa Metro Tesisleri 34200 Esenler/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2007 / 36896
Başvuruya konu ihale:
 2007/155065 İhale Kayıt Numaralı “Edirnekapı-Sultançiftliği Hattı Tramvay İşletmeciliği Destek Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.12.2007 tarih ve 08.23.35.0203/2007-43 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Ulaşım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan “Edirnekapı-Sultançiftliği Hattı Tramvay İşletmeciliği Destek Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B. İşl. İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.12.2007 tarih ve 36896 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.4 maddesinde yer alan benzer iş tanımının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 26.3 maddesinde resmi bayram ve tatil günlerinde personel çalıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmasına karşın çalışacak personel ve çalışılacak gün sayısına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılamamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde;doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları,Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üçyüz milyar Türk lirasını (dörtmilyon dörtyüzyirmisekizbin beşyüzotuzyedi Yeni Türk Lirasını)  aşmayan mal veya hizmet alımları bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde;bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır.Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, “Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurulun 02.06.2004 tarih ve 2004/DK.D-189 sayılı Kararıyla İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin “Ulaşım ve Toplu Taşıma İşlerini Yapma, Yaptırma, İşletme ve İşlettirmeye Yönelik Faaliyetler” ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak “Raylı Toplu Taşım Hatları İşletilmesi Hizmetleri Alımı” işlerine ait hizmet alımları 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

          
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul