En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-410
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-410 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 14.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-4104 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :74
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-410
Şikayetçi:
 Sultan Güv. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., İstasyon Cad. Mavi İşhanı No: 1 K 6 MUŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Muş Devlet Hastanesi Başhekimliği, İstasyon Caddesi 49100 MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2007 / 1370
Başvuruya konu ihale:
 2006/142781 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2007 tarih ve 08.01.67.0182/2007-5 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Muş Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 31.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sultan Güv. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.01.2007 tarih ve 1370 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan incelenmesine geçilmesine,

 

 Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Teklif fiyata dahil olacak masraflar bölümünde belirtilen “yol bedeline” ilişkin bir değerlendirmenin yapılmadığı,

 

            2) İhaleye katılanların şartnamede istenilen özel güvenlik izin belgesine sahip olmadıkları,

 

            3) İhaleye katılanların şartnamede istenilen kalite belgelerine sahip olmadıkları,

           

İddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesinde idarenin şikayet üzerine almış olduğu kararın bir örneğinin eklenmediği, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği ve şirket müdürü Ekrem Karaarslan’ın başvuru dilekçesini imzalayan Erkan Kızılkaya’ya yetki verdiğine ilişkin vekaletnamenin aslı veya onaylı örneğinin dilekçesine eklenmediği tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin süresinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul