İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4108
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :105
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4108
Şikayetçi:
 Keynet Bilgisayar ve Büro Makinaları Tic. ve San. A.Ş. Ziyapaşa Bulvarı 24. Sokak No:3/b Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Çukurova Devlet Hastanesi Baştabipliği H.Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.11.2007 / 32064
Başvuruya konu ihale:
 2007/101068 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Otomasyonu ve Bilgi İşletim Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

111.12.2007 tarih ve 08.20.34.G012/2007-73E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Çukurova Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 13.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Otomasyonu ve Bilgi İşletim Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Keynet Bilgisayar ve Büro Makinaları Tic. ve San. A.Ş.’nin 23.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.11.2007 tarih ve 32064 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1) Söz konusu ihaleye teklif verdikleri, kesinleşen ihale kararını 17.10.2007 tarihinde tebliğ ettikleri, ihalede en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendikleri, ihale konusu işin 137 personelle 26 ay süreli hastane otomasyonu ve bilgi işletim hizmeti olduğu, idari şartnamede benzer iş olarak otomasyon hizmetleri ile bilgi işletim hizmetlerinin istenildiği, ihale üzerinde kalan firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin idarece istenilen işlerin küçük bir parçasını karşıladığı, söz konusu iş deneyim belgesinin programın kullanımının ve işletilmesine ait olduğu, veri girişine ilişkin işçi çalıştırılması ile otomasyon sistemine ilişkin hizmet verilmesinin arasında büyük farklar olduğu,  hastane bilgi yönetim sistemi işinin -hastane otomasyon yazılım ve kullanacak personelin yazılımların kullanımına yönelik eğitimi, -bu yazılımların mevzuat değişikliklerine göre güncel tutulması ve bunu hizmet verilen kurumdaki yazılıma derhal uyarlanması, -yazılımların güncellenmesi sırasında, ilgili personelin değişiklikler konusunda yeniden eğitimi, -merkezden teknik destek verilmesi, -personel çalıştırmak sureti ile veri girişinin yapılmasını kapsadığı, ihale üzerinde kalan firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin sadece personel çalıştırmak sureti ile veri girişinin yapılması işini kapsadığı bu nedenle de iş bitirme belgesinin kabul edilemeyeceğinin açık olduğu,

 

            2) Söz konusu işe ait asgari işçilik maliyetinin yol ve giysi hariç 2.869.120,04 YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan Emin Müteahhitlik Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği bedelin 2.783.000,00 YTL olduğu ve asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinin  (c) bendinde; “(Fiziki) miktarı ve türü: 137 personel ile 26 ay süreli hastane otomasyon ve bilgi işletim hizmet alımı” düzenlemesi ile,

           

            İdari şartnamenin 7.4. maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Bu ihalede benzer iş olarak; Özel sektör, Kamu Kurum ve Kuruluşları vb. yerler otomasyon ve bilgi işletim hizmetlerine ilişkin iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.” düzenlemesi ile,

           

            Teknik şartnamenin “Genel Koşullar” başlıklı 1 inci maddesinde;

            1.1.Bu ihale ile Adana Çukurova Devlet Hastanesine başvuran hastaların kayıt, kabul, yatış, yatan hastanın takibi, hasta çıkış, poliklinik, laboratuar, röntgen, ameliyathane, hemodiyaliz, sağlık kurulu, vezne, eczane, kan merkezi, ağız, diş sağlığı ve diyet vb. gibi direk hasta işlemlerine ait tüm verilerinin girilmesi, takibi ve kayıtların saklanmasını sağlamayı. Ayrıca personel, özlük hakları, eczane, stok takip ve demirbaş işlemleri, satın alma, döner sermaye, muhasebe, fatura, finansman işlemleri, tıbbi kayıt ve arşiv, cihaz takibi vb. gibi işlemlerinin bir bütün içinde yapılmasını, istenildiği zaman bilgi yönetim, istatistik ve raporlama alınmasının temini amaçlanmaktadır.

            1.2.  Çukurova Devlet Hastanesine gelen –giden resmi evrakların, faturalandırmaya yönelik veri girişinin verimli, hatasız yapılabilmesi, faturaların tasnif edilmesi, sosyal güvenlik kurumları ve Maliye Bakanlığının belirttiği esaslara göre faturaların basılması ve kurumlara teslim edilmesi işleri yapılacaktır.

            1.3.Bu işlemlerin yapılması sırasında ihtiyaç duyulan programlar (HBS, VTYS vb. yazılımları)yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

            1.4.İşin yapım yeri; Adana Çukurova Devlet Hastanesi ve bünyesindeki diğer üniteleridir.

            1.5.Yüklenici firma sağlayacağı hasta kabul, provizyon, her türlü veri kayıtları ve faturalama hizmetini Sağlık Bakanlığı mevzuatına ve ilgili idare ve kuruluşların statülerine uygun olarak yapacaktır. Girilen verilerin düzenli olarak en az ayda bir defa ilgili 3. kişi kurum ve kuruluşlar bazında ayrıntılı listesi hazırlanıp faturası basılacaktır. Tüm işlemler yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılacaktır.

            1.6.Yüklenici firma sağlayacağı faturalama hizmeti sonucunda doğan, idarenin kuruluşlardan alacaklarını gösterir döküm listesini ve alıcılar hesabının borç tutarını gösteren dokümanları idarenin talep ettiği durumlarda ilgili saymanlığa verecektir. Ayrıca, idare yetkililerince istenen bilgiler ile ilgili raporları hazırlayarak saymanlığa teslim edecektir.

            1.7.Yüklenici firma, veri girişlerini Çukurova Devlet Hastanesi, ilgili karşı idare ve kuruluşlar, hekim ve istenen tetkik bazında yapacak ve bunlara ait istatistiki  bilgileri kurumun istemesi halinde kuruma verecektir.

            1.8.Yüklenici firma iş yapım yerinde idarenin istediği şartları sağlayabilecek özellikte veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ) 137 kişi çalıştıracaktır. Bu personellerden 3’ü (1’i sistem sorumlusu ve 2’si sistem sorumlusu yardımcısı), en az bilgisayar programcılığı yüksek okulundan mezun ve 2 yıl iş deneyimi olması gerekmektedir. Sistem sorumlusu, firma ile kurum arasındaki ilişkinin yürütülmesi hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması, sistemin sorunsuz çalışabilmesi için donanım ve yazılıma müdahale edebilecek özellikte olmalıdır.

………..

            1.17.İstekli firmalar bilgisayar sektöründe (donanım ve/veya yazılım) faaliyet gösteriyor olmalıdır.

            1.18.Yazılım lisans belgeleri 400 kullanıcı olarak düzenlenmelidir. HBS yazılımının kullanımı ile ilgili doğabilecek mali ve yasal sorumlulukların yerine getirilerek hastaneye teslimi tamamen yükleniciye aittir. VTYS, HBS ve kuruma verilecek diğer programlara ait yazılım, kullanım lisanslarının mali ve yasal sorumlulukları tamamen yükleniciye aittir…..” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Emin Müt. Tem. Yem. Pos. Dağ. Hiz. Tur. Teks. Tic. Ltd. Şti.’nin 23.03.2007 tarihli Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliğinden alınmış “11 ay süreli bilgisayar kullanıcısı ve tıbbi sekreterlik hizmeti işine” ait iş deneyim belgesini sunduğu, idarece Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliğine 01.10.2007 tarihli yazı ile söz konusu firmanın iş deneyim belgesine konu işi yaparken hangi HBYS yi kullandığını, program desteğini nasıl sağladığını ve programla ilgili düzenlemeleri gerektiğinde kimin yaptığı hususlarının sorulduğu,  Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliğinin 03.10.2007 tarihli cevabi yazısında; “Hastanelerinde 01.01.2006 tarihinden beri Çözüm HBSY yi kullandıkları ve program desteği yıllık en fazla 12 gün/personel gönderimini içerdiği ve Çözüm HBYS Program güncellemeleri, mevzuat değişikliklerinin kuruma uyarlanmasının Çözüm Bilgisayar tarafından yapıldığı, ancak, kurumlarınca yapılan/yapılacak program isteklerinin güncelleme dışında olduğu, bunların hastane bilgi işlem birimince yapıldığı,  Emin Müt. Tem. Yem. Pos. Dağ. Hiz. Tur. Teks. Tic. Ltd. Şti.’nin hastanelerinde bilgisayar kullanıcısı, tıbbi sekreter ve bilgisayar teknisyeni (bilgi işlem biriminde çalışan teknik elemanlar) hizmet alımını sağladığı ve Çözüm HBYS ile hiçbir bağlantısının olmadığının”  bildirildiği,

 

             İhale üzerinde bırakılan firmanın iş deneyim belgesinin sadece bilgi işlem hizmetlerine ilişkin olduğu, benzer iş tanımında otomasyon hizmetinin de bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

26.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

26.2(26.1)nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.Çalışan personele yemek ayni olarak hastanemizce karşılanacak olup bu bedel istekli tarafından teklif fiyata eklenmeyecektir. Yol bedelleri ile işbaşı giysileri istekli tarafından ayni olarak verilecektir. Yol bedeli çalışan işçilere toplu taşıma araçlarından sağlanacak 52 binişlik biletler şeklinde verilecektir. Ulaşım biletlerinin ve işbaşı giysilerinin işçiler tarafından teslim alındığını gösteren imzalı belgeler istekli tarafından idareye ibraz edilecektir. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için çalışan personele 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesine göre ödeme yapılacaktır. Sözleşme süresince, toplam 31,5 günlük resmi ve dini bayram tatil günü bulunmakta olup, bu günlerde 10 personel olmak üzere toplam 315 personel çalıştırılacaktır. Ayrıca, çalıştırılacak 137 personelden 3’ü sorumlu sıfatıyla görev yapacak olup, bu 3 personele brüt asgari ücretin % 50 fazlası kadar fark verilecek olduğundan bu tutarlar da teklif fiyata dahil edilecektir. İstekli, hizmette kullanılacak olan HBS ve VTYS programını kendisi temin edecek ve sözleşme süresince hastanede kullanacaktır.

26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.İş kazası ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 1,5 olarak belirlenmiştir.” düzenlemesi yer almaktadır.      

 

            İşin asgari maliyetinin, işçilik maliyeti( yılbaşı ve resmi ve dini bayram günleri dahil) ve sözleşme giderleri ile toplanması suretiyle bulunması, yol ve giyecek, program kullanım giderlerinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari maliyetin 2.643.989,76 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

           İdarece Emin Müt. Tem. Yem. Pos. Dağ. Hiz. Tur. Teks. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi aşırı düşük bulunarak aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, Emin Müt. Tem. Yem. Pos. Dağ. Hiz. Tur. Teks. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında; işçilik maliyet hesabı, giysi ile 26 aylık HBYS hizmetine ilişkin proforma fatura, Adana Büyükşehir Belediyesinden 18.09.2007 tarihinde alınan yazı ile şehrin içinde toplu taşıma faaliyetinde bulunan otobüslerin kontaksız kartla binişlerde bir kişilik biniş ücreti 0,50 YKRŞ olduğuna ilişkin bilginin sunulduğu, aşırı düşük açıklamasının idarece uygun görülmesinde mevzuata aykırılık olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul