İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4109
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :107
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4109
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi (Ahmet YILMAZ)
 İhaleyi yapan idare:
 Ünye Devlet Hastanesi Baştabipliği Burunucu Mah. Devlet Sahil Yolu No:1 52300 Ünye / ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2007 / 2007/625
Başvuruya konu ihale:
 2007/157766 İhale Kayıt Numaralı “ Malz. Dahil Genel Temizlik Hizmeti”, 2007/158055 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme Dağıtma ve Sonrası Hizmeti”, 2006/157742 İhale Kayıt Numaralı “Malz. Dahil Genel Temizlik Hizmeti”, 2006/157739 İhale Kayıt Numaralı “Malz. Yemek Pişirme Dağıtma ve Sonrası Hizmeti” İhaleleri
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.12.2007 tarih ve 08.22.61.0041/2007-85 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ünye Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından gerçekleştirilen yukarıda belirtilen ihalelere yönelik olarak; 30.11.2007 tarih ve 35312 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan Ahmet YILMAZ imzalı dilekçe ile başvuruda bulunulduğu, dilekçenin 04.12.2007 tarih ve 2007/625 sayılı Başkanlık İstemi uyarınca incelendiği,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Ünye Devlet Hastanesince yapılan hizmet alımı ihalelerinin, çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu ve çete üyesi olduğu mahkeme kararıyla sabit olan Mashar ORAL’ın şirketine verildiği, önceki yıl yapılan bir ihalenin önce bir başka firmaya bırakıldığı, daha sonra bu firma çekilerek işin Mashar ORAL’ın şirketine devredildiği,

 

27.11.2007 tarihinde yapılan ihaleye Oral Temizlik firması adına teklif verebilmek için ihaleden kısa bir süre önce ortaklık yapısının değiştirildiği ve çete üyesi olan firma ortaklarının hisselerini Mashar ORAL’ın eşine devrettiği,

 

Ayrıca, ihale günü alınan yoğun güvenlik tedbirlerinin ihaleye teklif verecek firmalar arasında tedirginliğe neden olduğu, bu ihalenin önce başka firmaya verileceği daha sonra önceki yıllarda olduğu gibi Mashar ORAL’ın firmasına devredileceği,

 

iddia edilmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 75 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; “İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.” hükmü uyarınca teyit işlemi yapılmadan sözleşme imzalanması mümkün değildir.

 

Başvuru ekinde yer alan belgeler, bu belgelerde adıgeçen geçen firma ve kişilerin iddia konusu ihalelere katılmalarına engel bir durum tespitine yeterli görülmemiştir.

 

Ayrıca, iddia konusu edilen ihalelerde, ihale mevzuatı yönünden  somut ve ciddi nitelikte bir aykırılık iddiası bulunmamaktadır.

 

Bununla birlikte, ihale işlem dosyası üzerinden Kurumca yapılacak incelemeden, iddia konusu ihalelerde ihaleyi kazanan Oral Toplu Temizlik Yemek Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin lehine idare görevlileri ve/veya isteklilere baskı yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi mümkün olmadığından yazılı başvuru ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu Sağlık Bakanlığına gönderilmesinin uygun sonucuna varılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

 
Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul