• Karar No: 2007/UH.Z-411
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-411 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 14.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-4111 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :75
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-411
Şikayetçi:
 Ev-Men Özel Güv. Eğit. Hizm. Tic. ve Ltd. Şti., Reşatbey Mahallesi 16. Sokak Polen-1 Apt. K 1 D 1 No: 45 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Toprak Mahsulleri Ofisi İzmir Şube Müdürlüğü, Umurbey Mah. Şehitler Caddesi No:5 Alsancak İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2007 / 2527
Başvuruya konu ihale:
 2006/177123 İhale Kayıt Numaralı “39 Kişilik Özel Güvenlik Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2007 tarih ve 08.02.98.0182/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TMO İzmir Şube Müdürlüğü’nce 26.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “39 Kişilik Özel Güvenlik Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ev-Men Özel Güv. Eğit. Hizm. Tic. ve Ltd. Şti.’nin 28.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.01.2007 tarih ve 2527 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri proforma faturanın kabul edilmesi gerekirken kabul edilmediği iddiasına yer verilmiştir.  

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin 39 personel ile 1 yıl süreli özel güvenlik hizmeti satın alımı olduğu,

 

“Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde,

26.3. Ayrıca, İşin ihalesinden ikmaline kadar teklifin verilmesinden sözleşmenin akdinden ve taahhüt olunan işin yürütülmesinden doğacak işçilik, SSK primleri, İşsizlik Sigorta primi, vergiler, harç, işçinin diğer sosyal hakları (ihbar tazminatı, izin ücreti) ile nakdi olarak verilecek olan işçinin ulaşım (brüt 3,50 YTL x 26 gün/ay), yemek (brüt 4,50 YTL x 26 gün/ay) ücretleri,  işin ikmali için zaruri olan ve ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacak olan giyim (teknik şartnamede belirtilen miktarda) ile telsiz (teknik şartnamede belirtilen miktarda), cop (teknik şartnamede belirtilen miktarda), düdük (teknik şartnamede belirtilen miktarda), palaska ve kemer (teknik şartnamede belirtilen miktarda), el detektörü (teknik şartnamede belirtilen miktarda), kelepçe (teknik şartnamede belirtilen miktarda) ve el feneri (teknik şartnamede belirtilen miktarda) bedelleri teklif fiyata dahildir. 2007 yılı içinde bulunan resmi ve dini bayram günleri mesai bedelleri 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ve sözleşme bedeline dahil edilecektir.

 

26.3.1 İzmir Işıklar Depoda görev yapacak olan 6 özel güvenlik görevlisi için brüt 3,50 YTL x 26 gün/ay ek ulaşım ücreti sözleşme bedeline dahil edilecektir.

 

26.5. İş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı % 1,5 olarak alınmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

           Teknik şartnamenin 18 inci maddesinin 15 inci bendinde istenen giysilere ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Buna göre “giyim hariç” asgari işçilik maliyeti 448.700,63 YTL’dir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

 

İdare aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında şikayetçi, Vadi Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti., Gök-Ay Kor. ve Öz.Güv. Tic. Ltd. Şti., Evrensel Özel Güv. Kor. ve Eği. Hiz. Ltd. Şti. ve CNS Özel Güv. Eği. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’den 27.12.2006 tarihli yazı ile açıklama istemiştir.

 

 

·        Gök-Ay Kor. ve Öz.Güv. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyeti dahi karşılamadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

·        Şikayetçi tarafından idareye verilen 28.12.2006 tarihli cevabi yazıda, kıyafet  için kişi başına 25,00 YTL, üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası kişi başına 21,00 YTL fiyat öngördüğünü belirtmiştir. Yine bu maliyet kalemlerine ilişkin tevsik edici belgelerini açıklamasına eklemiştir.

 

Bu verilere göre teklif etmesi gereken asgari tutar  450.523,88 YTL olmaktadır.

 

İdare, şikayetçi tarafından verilen ve Işıl Tekstile ait olan proforma faturadaki kişi başı 25 YTL’lik giyim bedelini yeterli görmeyerek şikayetçinin teklifini değerlendirme dışı bırakmıştır. Açıklamasına proforma faturasını ekleyen şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

·        CNS Özel Güv. Eği. Hizm. Tic. Ltd. Şti. giyim bedeli olarak toplamda 1.638 YTL (kişi başına 42 YTL) öngörmüştür. İdare, proforma fatura ile tevsik edilen bu açıklamadaki tutarı yeterli görmeyerek teklifi değerlendirme dışı bırakmıştır.

 

Kişi başı 42 YTL giyim bedeli ile teklif edilmesi gereken asgari maliyet (üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası hariç) 450.387,77 YTL olmaktadır. Anılan isteklinin teklif ettiği bedelin 451.207,60 YTL olduğu dikkate alındığında teklifinin değerlendirmeye alınması gerekirken değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul