İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4111
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :111
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4111
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No 29 Opera Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2007 /
Başvuruya konu ihale:
 2007/155787 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 08.23.18.0078/2007-94 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 23.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun Dilekçede Bulunması Zorunlu Şartlar başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan koşulları taşımayan dilekçe ile başvuruda bulunulması üzerine Başkanlık Makamının 11.12.2007 tarihli Olur’u ile konunun İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “İddiaların İncelenmesi” başlıklı 21 inci maddesi hükümleri uyarınca incelemeye alınmasının uygun görüldüğü,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başkanlık istemine konu 10.12.2007 tarih ve 36658 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan Barbaros Temizlik Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. (Barbaros TEKİN) adına imzalı dilekçede özetle; 2007/155787 İKN’li Genel Temizlik Hizmeti ihalesinde teknik şartname hazırlanmayıp, yalnızca idari şartname hazırlanmasının Kanuna aykırı olduğu, firmalar sağlıklı teklif veremeyeceği gibi işin kapsamının belirtilmesi gereken teknik şartname düzenlenmediği için firmalarının hak kaybına uğradığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:
Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum
  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul