İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4112
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :112
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4112
Şikayetçi:
 Ada Hizmet Taah. Danş. Rekl. Org. Tıbbi Malz. ve Dahili Tic. Ltd. Şti., Camiatik Mahallesi Başçeşme Sokak Nu: 21 Kat.2 Malkara/TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Hayrabolu Devlet Hastanesi Baştabipliği, Aydınevler Mahallesi Arslan Küme Evleri Nu:20 Hayrabolu/TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33609
Başvuruya konu ihale:
 2007/162712 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.12.2007 tarih ve 08.21.06.0102/2007-82E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hayrabolu Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 14.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ada Hizmet Taah. Danş. Rekl. Org. Tıbbi Malz. ve Dahili Tic. Ltd. Şti.’nin 13.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.11.2007 tarih ve 33609 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Teknik şartnamenin “Çalışma Genel Hususları” başlıklı maddesinde; “Hastanenin 24 saat kesintisiz hizmet veren bir kurum olduğu göz önüne alınarak bayram, resmi tatil ve haftalık izinlerindeki çalışma sistemi belirtilen birimlerde aksatılmayacak şekilde koordineli olarak düzenlenecektir” düzenlemesi bulunduğu, ancak idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 nci maddesinde bu çalışma ile ilgili düzenleme yapılmadığı,

 

2- İhale konusu hizmet işinde iş deneyim belgesi istenmediği, oysa Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesi uyarınca iş deneyim belgesi istenilmesinin zorunlu olduğu, ihale konusu işin 8 aylık olarak ihale edildiği, 8 ay süre ile ihale edilmesinin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen “Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez” hükmüne aykırı olduğu, idarenin döner sermayeli bir kuruluş olması ve bütçesinin bir yıl süreli olmasına rağmen 8 ay süreli ihaleye çıkılmasının yasanın hükümlerinin yerine getirilmemesi için ayarlama yapılması anlamına geldiği, yıllık 150.000 YTL civarındaki süreklilik arz eden ihale konusu işin 8 aylık olarak yapılmasının  ve hiçbir yeterlilik kriteri istenmemesinin ehliyetsiz, yeterlilik taşımayan ve işi yapmayan firmalara menfaat sağlayacağı, bu işi yapan firmalar açısından ise haksız rekabet oluşturacağı, bu durumun Kamu İhale Kanunun “saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenilirlik” ilkelerine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale idari şartnamesinin 2 nci maddesinde; “işin, 15 kişi ile 8 ay Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” olduğu düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyat dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 maddesinde; “ayrıca, personel haftada 45 saat olmak üzere ayda 26 gün çalışacaktır. Personele yol için 0,75x2=1,50YTL ile kişi başı brüt asgari ücretin % 10 fazlası nakdi olarak ödenecektir. Yemek hastane tarafından ücretsiz karşılanır. Yüklenici 1 kişiye sözleşme süresince 1 takım teknik şartnamede belirtilen giysiyi verecektir, teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “Çalışma Genel Hususları” başlıklı 5 inci maddesinde; “Hastanenin 24 saat kesintisiz hizmet veren bir kurum olduğu göz önüne alınarak Bayram, Resmi Tatil ve haftalık izinlerindeki çalışma sistemi belirtilen birimlerde aksatılmayacak şekilde olarak düzenlenecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII.G.16 maddesinde; “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla, işin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü personel çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında açıkça belirtilmesi ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanması gerekmektedir.

 

            İhale teknik şartnamesinde bayram ve resmi tatil günlerinde çalışılacağına ilişkin düzenlemeye yer verilip, idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” maddesinde buna ilişkin düzenleme yapılmaması, başvuru sahibinin de ileri sürdüğü üzere, teklif maliyetini belirlemeyi tereddüde düşürecek ve düzeltici işlemle giderilemeyecek niteliktedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde; “işin, 15 kişi ile 8 ay Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” olduğu düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin 49.2 maddesinde; “işin süresi 01.01.2008 – 30.08.2008 (240) iki yüz kırk takvim günüdür” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale ilanının 2 nci maddesinde de işin süresinin 01.01.2008 – 31.08.2008 tarihleri arası 8 ay olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin yeterlik kriterine ilişkin 7.2 maddesi ile mesleki ve teknik  yeterlik kriterine ilişkin 7.3 maddesi boş bırakılmıştır. İhale ilanında da yeterlik kriterine yer verilmemiştir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin de ileri sürdüğü üzere başvuruya konu ihalede idarece yeterlik kriteri istenmemiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır. İhale konusu hizmetin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin ve bu belgelerde aranacak yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler belgeler başlıklı 36 ncı maddesinde; “Bu Yönetmelikte düzenlenen; isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere istenecek belgeler:

 

            a) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgelerin,

 

            b) Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmetleri ile yaklaşık maliyeti (a) bendinde belirtilen limite eşit ve bu limiti aşan ve Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değerin altında kalan hizmet alımı ihalelerinde; (a) bendinde sayılan belgelere ilave olarak, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin,

 

            c) Muhasebe, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanatlar gibi hizmetler ile finansal kiralama hizmetleri hariç olmak üzere yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değere eşit veya eşik değeri aşan hizmetlerin ihalelerinde (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelere ilave olarak;

 

            1) Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

 

            2) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin,

 

            3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin

 

            İdarelerce istenilmesi zorunludur.

 

            Taşımalı ilköğretim kapsamında yapılan öğrenci taşıma işleri ile  yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde  ekonomik ve mali yeterlik  belgeleri istenemez.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuruya konu ihalenin idarece belirlenen yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında bulunduğu anlaşıldığından idarece yeterlik kriteri belirlenmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan ihalenin süresine ilişkin belirleme yapma takdir ve yetkisi idarede bulunmakta olup, yeterlik kriteri belirlenmemesi hususunun ihaleye katılımı ve rekabeti daraltıcı nitelikte olmadığı, aksine katılımı artırıcı olduğu açıktır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul