İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4113
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :113
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4113
Şikayetçi:
 Tüm-Pa Temizlik Hizm. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti., Altındağ Mahallesi 154.Sokak Nilay Apt. Nu: 3/2 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Nu:15 38010 Kocasinan/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.11.2007 / 34031
Başvuruya konu ihale:
 2007/142943 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Park ve Orta Refüjlerin Bakım Temizlik Hizmetleri İle Yeşil Alanların Tanzimi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.12.2007 tarih ve 08.21.33.0102/2007-84E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca 30.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Park ve Orta Refüjlerin Bakım Temizlik Hizmetleri İle Yeşil Alanların Tanzimi İşi” ihalesine ilişkin olarak Tüm-Pa  Temizlik Hizm. Tur. Tic. Paz. Ltd Şti’nin 30.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.11.2007 tarih ve 34031 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İdari şartnamenin 26.5 inci maddesinde; “iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının %1,5 olarak belirlendiği, ancak ihale konusu iş için istenen personelin birbirinden farklı nitelikte olduğu, dolayısıyla hepsinin tehlike sınıflarının farklı olması gerektiği, ihalede 10 şoför, 6 tesisatçı, 4 elektrikçi, 4 operatör, 3 kaynakçı, 2 marangoz, 20 çim biçme operatörü çalıştırılması gerektiği, elektrik işinde çalıştırılacak kişilerin tehlike sınıfı prim oranının %3,5 olduğu, dolayısıyla ihalede sağlıklı maliyet hesaplamasının mümkün olmayacağı,

 

2- İdari şartnamenin İdari Şartnamenin 7.1 bendinin son paragrafında; “isteklinin iş ortaklığı olması halinde b,c,d,l,m,n ve o bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur” düzenlemesi bulunduğu, ancak İdari Şartnamenin 7.1 maddesinin (a) bendinde yer alan Tebligat Adresi Beyanının ve yine aynı maddenin (h) bendinde yer alan vekaletname ve imza beyannamesinin de özellik ve içerik bakımından önemli bir yer oluşturduğundan iş ortaklıklarında her iki ortak tarafından ayrı ayrı sunulması gerektiği, birbirinden ayrı tüzel kişiliği olan iki farklı firma aynı iş için bir iş ortaklığı oluşturduğu ve ihale dosyası içerisinde gerekli olan taahhütnameleri kendi firmalarına ait olarak hazırlayarak imzaladıkları, 10 uncu madde taahhütnamesi ve Ortaklık Hisse Beyanı ve benzeri taahhütnameleri iş ortaklığına ait yetkilinin değil o firmaya ait yetkilinin imzalamak zorunda olduğu, Vekaleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda aynı zamanda iş ortaklığı oluşturmuş bir firmanın sadece pilot ortağa ait yada özel ortağa ait vekaletname sunmasının yeterli sayılmasının düşünülemeyeceği,  Vekaleten ihaleye katılan şahısların imza yetkisi olup olmadığının anlaşılması ve bu imza yetkisinin yasal yükümlülüğünün de ispatlanabilmesi için vekaletname ve imza beyannamesinin ihale dosyası içerisinde yer alması gerektiği,  bu durumda vekaletnamesini teklif dosyası içerisinde sunmayan firmanın söz konusu ihaleden elenmiş olması gerektiği, tebligat adres beyanı için de aynı durumun söz konusu olduğu,  İdarenin bu konuya ilişkin cevap yazısında ilgili hususun Kamu İhale Kurumunca hazırlanan Tip Şartname hükümleri doğrultusunda hazırlanmış olduğunu gerekçe olarak gösterdiği, ancak bu düzenlemenin Tip Şartname hükümleri içerisinde İdare tarafından incelenip değiştirilebilme imkanı olan bir husus olması gerektiği, bu durumda ilgi konunun Kurum tarafından da tekrardan gözden geçirilmesi gerektiği,

 

            3- İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımının; “Park veya yeşil alanların temizliği veya tanzim ve bakım işleridir” olarak yapıldığı, ihale konusu işin özelliğine göre park ve yeşil alanların temizliği veya tanzimi hizmetinin benzer iş olarak tanımının yapılması anlaşılmakla birlikte, bakım hizmetlerinin genel bir ifade olduğu,  sadece park ve yeşil alanların bakımı ifadesinin bu hususta yer almadığı,  benzer iş tanımının içerisinde yer alan bakım ifadesinin genel bir ifade olması sebebiyle bütün bakım hizmetlerini içeren nitelikte olduğu,  dolayısıyla düzenlemenin  ihale konusu işe ilişkin park ve yeşil alanların bakımı hizmetlerinin dışında yer alan bütün bakım hizmetlerini gerçekleştirmiş firmaların da ihaleye katılımını sağlayıcı olduğu,  idari şartnamenin 7.4 maddesinde yer alan ifadeye göre ihaleye bu şekilde bir iş deneyim belgesi sunan bir firmanın ihaleden elenmesinin söz konusu olmayacağı, Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliği´nin Tanımlar başlıklı 3. maddesinde benzer işin : "İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri" olarak tanımlandığı, idarenin belirlemiş olduğu benzer iş tanımının ihale konusu işle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermediği ve Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğine aykırı olduğu,

 

4- İdari Şartnamenin 49.2 maddesinde işin süresi için 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arası 365 gündür ifadesine yer verildiği, oysa 2008 yılı içerisinde 365 değil 366 takvim günü bulunduğu, bu durumda takvim günü olarak hesaplama yapıldığında işin bir yıllık süreci içerisinde bir günlük eksik ifa edilerek tamamlanması hususunun çelişki yarattığı, isteklilerin bu konu ile ilgili olarak çelişkiye düşürüldüğü iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi, ihale konusu park bahçe bakım işinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının % 1,5 olarak belirlendiği,  ancak teknik şartnamede elektrikçi, kaynakçı, operatör çalıştırılacağı düzenlemesinin bulunduğu, bu işlere ait tehlike sınıfının ve prim oranlarının ise  yüksek olmasından dolayı ihale konusu işte uygulanacak prim oranının en üst tehlike sınıfına ve prim oranına göre belirlenmesi gerektiği iddiasında bulunmaktadır.

 

            İdarece şikayet üzerine alınan 01.11.2007 tarihli kararda; “18.03.1981 tarih ve 8/2569 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Yapılan İşin İş Kolu Kodunun Belirlenmesiyle İlgili Esaslar Kısmında; bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i (ayrıntısı) ve mütemmimi (tamamlayıcı) mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primleri esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanır. Ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işler, işçileri birbirine tedahül etmeyecek (karışmayacak) şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü ve ayrı bir iş yeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu şumulüne (kapsamına) alınmış olduğu takdirde her biri kendi tehlike sınıfının  prim haddine tabi olurlar hükmü bulunduğu, ihale dokümanı incelendiğinde 10 şoför, 6 tesisatçı, 4 elektrikçi, 4 operatör, 3 kaynakçı, 2 marangoz 20 çim biçme operatörünün esas iş olan 402 kişinin çalıştırılacağı park ve orta refüjlerin bakım, temizlik hizmetleri ile yeşil alanların tanzimi işinin ayrıntısı ve mütemmimi mahiyetinde olduğu, dolayısıyla esas işin tabi olduğu prim oranına tabi olacağı” açıklamasında bulunulmuştur.

 

            Başvuruya konu ihale, ihale dokümanında; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Sınırları İçerisindeki Park ve Orta Refüjlerin Bakım, Temizlik Hizmetleri ile Yeşil Alanların Tanzimi ve Park Bahçeye Ait Diğer İşlerin 402 Kişi ile 1 Yıl Süreyle Yaptırılmasına Ait Hizmet Alımı İşi olarak tanımlanmıştır.

 

            İhaleye ilişkin teknik şartnamenin 2.6 ncı maddesinde; “park donatı elemanlarının muhafazası ve diğer işlerin yapılabilmesi için parklarımızda ve orta refüjlerde 10 adet şoför, 6 adet tesisatçı, 4 adet elektrikçi, 4 adet operatör, 3 adet kaynakçı, 2 adet marangoz, 20 adet çim biçme operatörü, 5 adet tırpancı bulundurulacaktır” düzenlemesi  yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.5 maddesinde; “bu işle ilgili olarak iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası primi oranı % 1,5’tir” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII. G. 6 ncı maddesinde; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir. Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabilecektir. İdareler, idari şartnamede yazan prim oranı üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenip düzenlemediğini kontrol ederek hakediş ödemelerini yapacaklardır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İhaleyi yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca Sosyal Sigortalar Kurumu Kayseri İl Müdürlüğü’ne hitaplı 05.09.2007 tarih ve 2327 sayılı yazı ile ihale konusu iş olan “Park ve Orta Refüjlerin Bakım, Temizlik Hizmetleri İle Yeşil Alanların Tanzimi ve Diğer İşlerin Yaptırılması İşi ihalesi için iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının bildirilmesi” talep edilmiştir.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK Kayseri Sigorta İl Müdürlüğü 10.09.2007 101689 sayılı cevabi yazısında; “park, bahçe tanzim-bakım işinin tehlike sınıfının I, prim nispetinin 1,5 olduğunu” bildirmiştir.

 

İdarece SSK Kayseri Sigorta İl Müdürlüğü tarafından gönderilen prim oranı idari şartnamede yer aldığından, tesis edilen işlemlerde kamu ihale mevzuatına aykırılık olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kurum tarafından düzenlenen Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 7.1 maddesinde; “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir” düzenlemesi,

 

7.1.a maddesinde; “Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi” düzenlemesi,

 

7.1.h maddesinde; “vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi” düzenlemesi,

 

7.1.o maddesinde ise; “İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (l), (m), (n) ve (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumların ihaleye katılabilmelerinin öngörülmesi halinde (b), (c), (d), (l), (m) ve (n) bentlerinde yer alan belgeleri her bir konsorsiyum ortağının, (o) bendine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir” düzenlemesi bulunmakta olup,  bu düzenlemelerin Kurum tarafından yapıldığı, iş ortaklığı halinde hangi belgelerin sunulması gerektiği açık olarak belirtildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi benzer iş tanımında yer alan “…bakım işleri” ifadesinin genel bakım işlerini ifade ettiği, bu düzenleme nedeniyle ihaleye her tür bakım işine ait iş deneyim belgesi sunan isteklilerin ihaleye kabul edileceğini, benzer iş tanımının bu haliyle nitelik ve büyüklük bakımından ihale konusu işle uyumlu olmadığı iddiasında bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde; “Benzer iş; İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” olarak tanımlanmıştır.

 

İhale ilanının ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “Park ve Orta Refüjlerin Bakım, Temizlik Hizmetleri ile Yeşil Alanların Tanzimi ve Park Bahçeye Ait Diğer İşlerin 402 Kişi ile 1 Yıl Süreyle Yaptırılması İşi” olarak belirtilmiştir.

 

            İhale konusu işte idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “…teklif edilen bedelin % 50’ sinden az olmamak üzere ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesi, ihaleye ait idari şartnamenin 7.4 maddesinde ise benzer işin için; “park veya yeşil alanların temizliği veya tanzimi veya bakım işleridir” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Benzer iş tanımında yer alan “bakım işleri…” ifadesi, tanımlamaya ilişkin cümlenin başlangıcında yer alan “park veya yeşil alanların” ibaresi ile bağlantılı olduğu açık olduğundan başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.       

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 2 nci maddesinde; “işin süresi 12 ay (01.01.2008-31.12.2008)” olarak belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “ihale konusu hizmetin miktarı ve türü” başlıklı 2.c maddesinde; “park ve orta refüjlerin bakımının yapılması, temizlik hizmetleri ile yeşil alanların tanzimi ve park ve bahçelere ilişkin diğer işlerin 402 kişi ile 1 yıl süreyle yaptırılması” olarak düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde; “işin süresi 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arası 365 takvim günüdür. 12 aydır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Sözleşme Tasarısının “sözleşme süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde; “sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 365 gündür. 12 aydır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale dokümanı ekinde yer alana Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Birim Fiyat Teklif Cetveli de 12 ay süre esas alınarak düzenlenmiştir.

 

            İhale dokümanında yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde işin süresinin 12 ay olduğu hususunun açık olduğu, 2008 yılında Şubat ayının 29 gün içermesinin işin süresini 366 güne çıkarmayacağı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuruya konu ihaleye tek istekli tarafından teklif verilmiştir.

 

İhale komisyonunca ihale kararı alınmamış ve ihale henüz sonuçlandırılmamış olmakla birlikte, ihaleye tek teklif veren Gülen Temizlik Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin teklifinin uygun olduğu belirtilmiştir. Ancak, ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede; ihaleye tek teklif veren Gülen Temizlik Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda teklif fiyatın sadece yazı ile yazıldığı, buna karşılık teklif fiyatın rakamla yazılmadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 30 uncu maddesinde; “Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

İhaleye katılan tek istekliye ait teklif mektubunun, yukarıda anılan Kanun hükmüne uygun olmadığı, dolayısıyla teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,  bu haliyle ihalede başka geçerli teklif kalmadığı anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, ihalede geçerli teklif kalmadığı tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihaleye katılmak üzere 19 adet ihale dokümanı satın alındığı, 1 isteklinin teklif verdiği, anılan ihalede gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı, bu nedenle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, Kurulun iptal kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul