• Karar No: 2007/UH.Z-412
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-412 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 14.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-4120 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :76
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-412
Şikayetçi:
 Kartal İsfendiyarbey Özel Güv. San. ve Tic. Ltd. Şti., Hepkebirler Mah. İplikçiler Çarşısı No: 1/4 KASTAMONU
 İhaleyi yapan idare:
 Taşköprü Devlet Hastanesi Baştabipliği, 37400 Taşköprü/KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2007 / 437
Başvuruya konu ihale:
 2006/167372 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemizin 2007 Yılı Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.02.2007 tarih ve 08.00.55.0182/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Taşköprü Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 13.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanemizin 2007 Yılı Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Kartal İsfendiyarbey Özel Güv. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2007 tarih ve 437 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; iddianın yerinde bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şartnamelerde resmi tatillerde çalışacak personel belirtilmediğinden tekliflerin sağlıklı verilmeyeceği iddiasına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede yerel gazetede ilanın Kamu İhale Bülteninden önce çıktığı ve ihale ilanının Kamu İhale Bülteninde yayımlanmadan önce dokümanın satın alındığı tespit edilmiştir. Şikayetçinin 29.11.2006 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, 13.12.2006 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği ve 16.12.2006 tarihinde idareye dokümana yönelik şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından Kuruma yapılan başvuru, yazılı başvuru olarak kabul edilip iddialarla sınırlı inceleme aşağıda yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünün 16 ncı bendinde “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “İşin Konusu” başlıklı 1 inci maddesinde, “…Eğitimli ve donanımlı güvenlik personeli tarafından haftanın 7 günü , 24 saat aralıksız olarak yürütülmesi ve organize edilmesi işi olup, hastanemiz bundan böyle İdare olarak anılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Çalıştırılacak personel sayısı ve konumlandırılacağı noktalar” başlıklı 4 üncü maddesinde, “A) Hastanenin Güvenliği için çalıştırılacak personel   1 Güvenlik sorumlusu ve değiştiricisi, 3 Vardiya güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 4 kişi. Çalışma saatleri : 08/16 – 16/24 – 24/08 vardiya  düzeninde olacaktır.

B) Alınacak olan Güvenlik elemanları firmanın belirlediği kişilerden hastane idaresince  4 kişi erkek. seçilerek  bu oranı idare değiştirmeye yetkilidir.

C) Alınacak güvenlik elemanların hafta tatillerini haftanın son 4 günü içerisinde sırayla kullandırılacaktır. Hafta tatilini kullanan eleman yerini yer değiştirici tamlayacaktır.Yer değiştiricinin hafta tatilini haftanın son günü kullanacak ve bu elemanın yerini normal vardiya elemanları tamamlayacaktır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerde çalışacak personel sayısını idari ve teknik şartnamede gösterilmediği tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından şikayetçiye verilen cevapta da, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü güvenlik personeline ihtiyacı olmadığı gerekçesiyle bu günlerde çalışacak personel sayısını idari ve teknik şartnamede gösterilmediği belirtilmiştir.

 

            Bu itibarla resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerde çalışacak personel  istenmediğinden bu günler için şartnamelerde bir düzenleme yapılmasına da gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İddianın yerinde bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

“İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; incelenen dosyada Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince incelenen ihalede, “İtirazen şikayet başvurusunun” uygun görülmediği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

                          K.Nejat ÜNLÜ                                                    Bilal KARACA                                  

                            Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi                                                                        

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul