İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4120
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :123
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4120
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Prof. Tezok Cad. Nu 1 16330 Yıldırım / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2007/152593 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayar Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Hastane Bilgi Sistemi Veri Girişi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 08.23.43.G015/2007-69 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 19.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Bilgisayar Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Hastane Bilgi Sistemi Veri Girişi” ihalesine ilişkin olarak 2007/646 onay no’lu Başkanlık İsteminde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

İhale sürecinin durdurulmasına, 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; personel çalıştırılmaya dayalı hizmet işleri kapsamında (temizlik, koruma hasta ve ziyaretçi yönlendirme, bilgisayar veri kayıt ve faturalandırma hizmeti işleri), benzer iş tanımının tüm hizmetleri kapsar şekilde belirlendiği, iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

 

İhalelere Yönelik Yapılacak  Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşulların gerçekleştiği görüldüğünden, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği düşüncesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul