İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4121
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :131
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4121
Şikayetçi:
 Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Hukuk Danışmanlığı) Dr. Mediha Eldem Sokak Nu 44 K 1 Kocatepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilkent/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2007 / 3730
Başvuruya konu ihale:
 2006/21345 İhale Kayıt Numaralı “Laboratuvar Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 08.22.96.0097/2007-65 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 04.05.2006 tarihinde  açık ihale usulü ile yapılan “Laboratuvar Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Hukuk Danışmanlığı)’nın 07.12.2007 tarih ve 3730 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Hukuk Danışmanlığının 07.12.2007 ve 3730 sayılı yazısında; Sağlık Bakanlığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesince 04.05.2006 tarihinde ihalesi yapılan “Laboratuar hizmet alımı” ihalesine ilişkin olarak Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası 1 nolu şube adına Şube Başkanı Orhan YILMAZ’ın vekili tarafından açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesince 10.10.2007 tarih ve E:2006/2563, K:2007/1949 sayılı kararla; “…2557 sayılı Yasanın 15/1-e maddesi uyarınca dava dilekçesinin görevli idari mercii olan Kamu İhale Kurumuna tevdiine” karar verilmiş olduğu ve incelenmek üzere tebliğ edilen kararın ve diğer belgelerin ekte gönderildiği belirtilmektedir.

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası 1 nolu şube adına Şube Başkanı Orhan YILMAZ tarafından Sağlık Bakanlığı aleyhinde açılan yürütmenin durdurulması istemli iptal davasında, Sağlık Bakanlığının doğrudan, genel idare esaslarına göre yürütmekte olduğu sağlık hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlilerince yerine getirilmesinin Anayasanın 128. maddesi gereği olduğu, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesince gerçekleştirilen sözkonusu laboratuar hizmet alımında ise sağlık hizmetlerinin ihale yoluyla satın alınmasının amaçlandığı, idarenin işleminin Anayasanın 128. maddesine aykırı olduğu, ayrıca idarenin işlemine dayanak teşkil eden Sağlık Bakanlığının “Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller” isimli düzenleyici işleminin  Danıştay 5. Dairesinin 2004/4439 E. sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulduğu, bu nedenle sözkonusu hizmetin ihale yoluyla alınamayacağı iddia edilmektedir.

 

         İhaleyi yapan idare tarafından gönderilen ihale süreci bilgi formundan başvuru sahibi tarafından idareye süresi içinde şikayet başvurusunda bulunulmadığı, idarece 30.05.2006 tarihinde usulüne uygun olarak sözleşmenin imzalandığı bilgisi yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 
   Oyçokluğu ile karar verildi

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak  Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşulların gerçekleştiği görüldüğünden, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği düşüncesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum.
       

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul