İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4122
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :138
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4122
Şikayetçi:
 Er-ma Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti., Hükümet Caddesi Özdoyuran İşhanı No:224 Kat:2 Daire:4 TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Gevaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çarşı içi, Gevaş/VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2007 / 36010
Başvuruya konu ihale:
 2007/118725 İhale Kayıt Numaralı “75.Yıl, Osmangazi, Balaban, Dereağzı, Yahya Kemal ve Melikşah İlköğretim Okullarına Taşınan Öğrencilere Öğle Yemeği Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 08.22.76.0203/2007-45 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gevaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10.09.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak Er-ma Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2007 tarih ve 36010 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Gevaş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cemal ARVAS’ın damadının İpekyolu Org. Taah. Tic. Ltd. Şti’nin şirket müdürü ve ortağı olduğu, bu şirketin başvuruya konu ihaleye sunduğu teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerekirken ihalenin bu firma üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Van Yemek San. Tic. Ltd. Şti. ve İpekyolu Org. Taah. Tic. Ltd. Şti’nin geçici teminat mektuplarının,  idari şartnamenin 7.2.3 maddesinde yer alan geçici teminat geçerlik süresinin teklif geçerlik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmaması gerektiği düzenlemesine aykırı olduğu halde, bu isteklilerin ihale dışı bırakılmamasının mevzuata aykırı olduğu,                                                                                                                                                                                                         

3) Van Yemek San. Tic. Ltd. Şti.’nin idareye sunduğu ISO 9001 belgesinin Türk Akreditasyon kurumundan teyit edilmediği,

 

4) Van il sınırları içinde kendi adlarına düzenlenmiş işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını teklif zarfı içinde sundukları halde, buna ilişkin taahhütname sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu,

 

5) İhalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerekirken idarece iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            iddia edilmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 18.10.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 07.11.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, Kuruma başvuru yapmadığı; Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçesinin ilgisi nedeniyle 03.12.2007 tarih ve 094/147 sayılı yazı ekinde Kuruma gönderildiği ve bu yazının 04.12.2007 tarihinde kurum  kayıtlarına girdiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür

 

İncelenen ihalede anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

           
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul