• Karar No: 2007/UH.Z-4128
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :150
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4128
Şikayetçi:
 Merve Temizlik Hizmet Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., İpekyol Mahallesi Hulusi Kılıçarslan Sok. Ormancı Apt. Altı Nu:1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Tuzla Belediye Başkanlığı,Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. Nu:17 Tuzla / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2007 / 36332
Başvuruya konu ihale:
 2007/148778 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Tuzla İlçesi Çöp Toplama ve Nakli İle Cadde,sokak ve Pazaryerlerinin Süpürülmesi ve Yıkanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.12.2007 tarih ve 08.22.85.0102/2007-97 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından 09.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Tuzla İlçesi Çöp Toplama ve Nakli İle Cadde, Sokak ve Pazaryerlerinin Süpürülmesi ve Yıkanması” ihalesine ilişkin olarak Merve Temizlik Hizmet Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2007 tarih ve 36332 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Tuzla Belediye Başkanlığınca yapılan çöp toplama ve nakli işine ait idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde, ihale konusu iş için gerekli bir kısım araçların isteklinin kendi malı olması şartı getirildiği, bu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırı olduğu, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği    iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde, başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır. 

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan  başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin  29.11.2007 tarih ve 35234 sayılı Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvurusu üzerine esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul