İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4130
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :153
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4130
Şikayetçi:
 Keynet Bilgisayar ve Büro Mak. Tic. ve San. A.Ş., Ziyapaşa Bulvarı 24 Sokak Nu: 3/b Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Devlet Hastanesi Baştabipliği,Seyhan Mahallesi Hasan Şaş Bulvarı 01330 Yüreğir / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36732
Başvuruya konu ihale:
 2007/115189 İhale Kayıt Numaralı “Bilgi Sistemleri Yazılım ve Personel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.12.2007 tarih ve 08.23.14.0102/2007-94 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Adana Devlet Hastanesi tarafından 27.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgi Sistemleri Yazılım ve Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Keynet  Bilgisayar ve Büro Mak. Tic. ve San. A.Ş.’nin 10.12.2007 tarih ve 36732 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Adana Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan Bilgi Sistemleri Yazılım ve Personel Hizmet Alımı ihalesine iştirak ettikleri, ihaleye en avantajlı teklif fiyatı verdikleri, ihale komisyonunca ihaleye teklif veren iki firmayı değerlendirme dışı bırakarak ihalenin Birim Bilgi Teknolojileri A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ihale dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı, ihale dokümanında istenen belgelerin dosyalarında mevcut olduğu, eksik bilgi ve belge olsa bile idarece bu eksikliklerin tamamlatılabilecek nitelikte olduğu, ihalede iki firmanın elenerek tek firma üzerine ihale yapılmasının 4734 sayılı Kanunun saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanımı ilkelerine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 10.12.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3978 sayılı  Kararı ile; “……….. ihale ilanının 4.3.1 ve idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesi yapılarak, mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak teklif edilen bedelin % 25’i oranında iş deneyim belgesi istenilmiş bulunmaktadır.

 

İhale ilanında yer almamakla birlikte idari şartnamenin mesleki ve teknik kriterlere ilişkin 7.3.1.3 maddesinde; “firma sağlık bilişimi alanında en az 3 yıl deneyimli olmalı ve bunu iş deneyim belgesi/belgeleri ile belgelemelidir” düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenleme ile “teklif edilen bedel” ile orantılı olarak belirli bir tutar ile ifade edilen iş deneyim belgesine ek olarak, süre içeren yeni bir yeterlik kriteri istenilmiş olmaktadır. Düzenlemenin bu haliyle ihaleye katılımı daraltıcı, rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, dolayısıyla ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan söz konusu yeterlik kriterine ilişkin düzenlemenin idari şartnamede yer almasına rağmen ihale ilanında yer verilmemesinin de Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölüm (A) maddesinde; “…isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi amacıyla istenecek yeterlik belgelerinin ve yeterlik belgelerinde idarece aranacak olan yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur. Bu belirlemenin ihale ilan veya davet belgelerinde yapılmadığı durumlarda 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca ihale ilanı geçersiz olacağından düzeltme ilanı yapılmadan ihaleye devam edilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde bu belirlemenin ihale veya ön yeterlik dokümanında belirtilmemesi durumunda da istenilen yeterlik belgeleri ve belgelerin taşıması gereken kriterler belli olmadığından ihalede yeterlik değerlendirmesi yapılması mümkün olamayacaktır” olarak belirtilen hükmüne aykırılık taşıdığı anlaşılmıştır.

 

            ………………………………

 

Diğer taraftan; ihale ilanının “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 (c) maddesinde; “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” düzenlemesine yer verilmiştir. Aynı düzenleme ihale idari şartnamesinin 7.3.1.1 maddesinde de yer almaktadır. 

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölüm (L) maddesinde; “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhale ilanı ve idari şartnamesinde yapılan “TSE Hizmet Yeterlilik” belgesi şeklindeki düzenlemenin anılan mevzuat hükümlerine uygunluk taşımadığı değerlendirilmiştir.” gerekçeleriyle 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edildiği anlaşıldığından, iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında inceleme yapılmasına ve karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul