İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4142
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :15
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4142
Şikayetçi:
 Özgüven-1 Özel Güvenlik ve Eğt. Hizm. Ltd. Şti., 1303. Sokak, Fevzipaşa Bulvarı, Necipoğlu İş Merkezi, Kat:4/404-405, No:2, Çankaya / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliği, Cumhuriyet Mahallesi, Bahçeli Sokak, No:1, 64100, UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.11.2007 / 34266
Başvuruya konu ihale:
 2007/136014 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları 65 Personel İle Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.12.2007 tarih ve 08.21.47.G014/2007-80E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 26.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları 65 Personel İle Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özgüven-1 Özel Güvenlik ve Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin 26.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.11.2007 tarih ve 34266 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamede özel güvenlik eğitimini başarıyla bitirmiş olma şartı arandığı, oysa 5188 sayılı Kanuna göre kişinin eğitim almasının özel güvenlik görevlisi olması için tek şart olmadığı, ayrıca özel güvenlik görevlisi kimlik kartı olmadan hiç kimsenin çalıştırılamayacağı, idarece verilen cevapta, özel güvenlik firmasının faaliyet izin belgesini sunmak zorunda olduğu, bunun da idarece istendiği ve firmanın çalıştıracağı personelin kimlik kartlarının valiliğe sunmak zorunda olduğunun belirtildiği, şartnamede sadece güvenlik şirketinin faaliyet izin belgesi şartının arandığı, bu belgenin var olması çalıştırdığı tüm personelin vasıflı olacağı anlamına gelmediği,

 

            2) Teknik şartnamede 6 ncı maddesinin (b) ve (c) bentlerinde, lise mezunu ve 18 yaş şartı arandığı, aynı şartnamede 5188 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine atıfta bulunulduğu, bu atıf nedeniyle sadece silahlı eğitim almış kişilerin çalıştırılması yönünde bir sonucun ortaya çıktığı, şimdiye kadarki uygulamalarda hastanelerde silah kullanma yasağı olması nedeniyle silahsız eğitim almış kişilerin çalıştırılmasına imkan sağlanmakta olduğu, silahlı veya silahsız eğitim ayrımı konusunda şartnamede bir açıklık bulunmadığı, hastanede mevcut hizmeti devam ettirdikleri, çalışanların büyük çoğunluğunu hastane yönetimi ile uyumlu olarak belirledikleri, bünyelerinde halen ortaokul mezunu olup amirlik görevi yapan çalışanlar olduğu, hangi kriterlere göre işçilerinin değiştirecekleri konusunda şartnamedeki kriterler nedeniyle belirsizlik olduğu, idarenin düzenlemeleri nedeniyle tek mağdur olan firmanın kendileri olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)       Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinin (g) bendinde; “5188 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

5188 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; “Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir.

 

Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkileri kullanamazlar.

 

Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı Kanunun 11 inci maddesinde de, özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler  ile özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda yönetici olarak çalışacaklar hakkında çalışma izni verilmesine ilişkin şartlar belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7 nci maddesinde; isteklilerden teklifle birlikte Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi istendiği görülmüştür.

 

Üzerine ihale bırakılan isteklinin istihdam edeceği özel güvenlik görevlilerinin anılan Kanunun 11 ve 12 nci maddelerindeki şartları yerine getirmek suretiyle kimlik kartlarını çıkarması gerekmektedir. Kimlik kartlarının teklifle birlikte istenmesi halinde, kimlerin özel güvenlik görevlisi çalışacağı ihale tarihi itibariyle belli olmadığından böyle bir düzenleme rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olacaktır. Bu nedenle idarece Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesinin istenmesinin yeterli olduğu, ayrıca çalışacak personelin kimlik kartlarının istenmesine gerek bulunmadığı, isteklilerin ihaleyi kazandıkları takdirde 5188 sayılı Kanun hükümlerine uymak zorunda oldukları anlaşılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinin (b) ve (c) bentlerinde; çalışacak güvenlik görevlilerinin 18 yaşını tamamlamış ve en az lise mezunu olması gerektiği düzenlenmiştir.

 

5188 sayılı Kanunun “Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar” başlıklı  10 uncu maddesinde; “Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

 

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

 

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

 

e) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

 

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

 

g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.” Hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun hükmünde özel güvenlik görevlileri için aranacak şartlar belirlenmiş olup, eğitim yönünden de asgari şartlara yer verilmiştir. Bu çerçevede, asgari eğitim şartı üzerinde kriter belirlenmesi rekabetin sınırlanmaması kaydıyla idarenin takdir yetkisindedir. Yukarıda anılan Kanun hükmünde, silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul şartının asgari kriter olarak belirtildiği, idarenin de lise mezunu olmak şartı getirdiği tespit edilmiş olup, yapılan düzenlemenin Kanun hükmüne uygun olduğu ve rekabeti sınırlayıcı nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

Yine Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinin (g) bendinde; “5188 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

5188 sayılı Kanunun “Eğitim” başlıklı 14 üncü maddesinde; “Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüzyirmi ders saatinden; yenileme eğitimi altmış ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. Halen bünyesinde güvenlik fakültesi veya meslek yüksek okulu bulunan ve bünyesinde güvenlik bölümleri (fakülte veya meslek yüksek okulu) açabilecek olan üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanlarda beş yıl süreyle silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

 

Özel güvenlik eğitimi ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlığın izni ile özel eğitim kurumlarınca da verilebilir. Yeterli bina, araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir. Özel güvenlik eğitimi verecek kurumların kurucu ve yöneticilerinde 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

 

Özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ile eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesine ve sınavlarda görevlendirileceklere yapılacak ödemelere ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdarece yukarıda belirtilen teknik şartname düzenlemesinin 5188 sayılı Kanunun 10 ve 14 üncü maddelerine uygun olduğu, özel güvenlik görevlileri için aranacak şartlardan lise mezunu olma şartı dışındakilerin anılan Kanunda yer alan ifadeler olduğu, düzenlemelerin teklif verilmesinin engelleyici nitelikte olmadığı, ayrıca idarece dokümanda güvenlik hizmetinin silahlı olacağı yönünde düzenleme yapılmadığı, zira aynı Kanunun 8 inci maddesi gereğince hastanelerde silahlı özel güvenlik bulundurulamayacağı anlaşılmış olup, bu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul