İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4143
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :16
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4143
Şikayetçi:
 ER-MA Sosyal Hizmetler Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. Hükümet Cad. Özdoyuran İş Hanı K.2 d.4 No:224 TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Keşan Devlet Hastanesi Baştabipliği 22800 Keşan/EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.11.2007 / 33310
Başvuruya konu ihale:
 2007/149012 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 12 Aylık 30 Kişi İle Malzemesiz HBYS Hastane Bilgi Yönetim Sistemi İşi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.12.2007 tarih ve 08.20.89.G012/2007-75E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Keşan Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 26.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 12 Aylık 30 Kişi İle Malzemesiz HBYS Hastane Bilgi Yönetim Sistemi İşi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak ER-MA Sosyal Hizmetler Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.11.2007 tarih ve 33310 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait dokümanı satın aldıkları, ihale dokümanında rekabeti engelleyici maddeler bulunduğu,

           

            1) İdari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş tanımı olarak kamu hastanelerindeki HBYS hizmetlerinin istenildiği, bu durumda özel hastanelerde veya özel kurumlarda iş yapan firmaların bu ihaleye katılımının engellendiği,

           

            2) Teknik şartnamenin şu anda hizmet veren firmaya göre hazırlandığı, teknik şartnameye göre işi alan firmanın tamamen yazılım firmasının güdümü altına gireceğinden gereği gibi hizmet veremeyeceği,

           

            3) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde giyim verileceği belirtildiği halde, teknik şartnamede giysilerin özelliklerinin belirtilmediği,

 

            4) Teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde HBYS yazılımı ile ilgili eğitim verilmesi öngörüldüğü halde idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil edilmediği,

 

            5) Teknik şartnamenin 15.12 maddesinde cd, manyetik teyp, HDD ve benzeri araçların yedeğinin yüklenici firma tarafından alınması istenildiği halde bu malzemelere ilişkin liste verilmediğinden teklifin sağlıklı oluşturulmasının engellendiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

                  1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

                   İdari şartnamenin 7.4. maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. Kamu ve kamu kurum niteliğindeki hastanelerde HBYS hizmetleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi ile,

                  

                   Teknik şartnamenin;

                   “1 inci maddesinde; İşin nevi: Hastanemizde mevcut bilgisayar otomasyon sisteminin kullanılmasına yönelik veri giriş elemanı çalıştırılması.

                    2 nci maddesinde; Amaç: Bilgisayar otomasyonunun rantabl kullanılması, sunulan hizmette aksaklıklara yer verilmemesi, bilgi sistemlerinin sağlıklı işletilebilmesi, hizmette hız ve sürekliliğinin sağlanması için hizmet satın alınarak yetersiz personel sayısının tamamlanmasıdır. Hulasa hastanemizdeki mevcut programın tüm modüllerinin kullanılarak istenilen veri ve sonuçların eksiksiz ve zamanında elde edilmesidir.

                   3 üncü maddesinde; İşin tanımı; Otomasyon sisteminin tam anlamıyla kullanımı tıbbi kayıtların tutulması ve kullanılmasıyla idari ve mali kayıtta da başarı elde etmek için hastanedeki hizmet kalitesinin artırılması hasta ve çalışanların memnuniyeti daha hızlı ve doğru evrak girişi ve faturalandırma hizmetleri gibi sistemlere gerekli desteğin verilmesi amacıyla eğitimli veri hazırlama kontrol işletmeni elemanı sağlayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin “Tanımlar “ başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder,” hükmü yer almaktadır.

 

İdareler tarafından benzer iş tanımı yapılırken, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerin tanımlanması gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede, benzer iş olarak sadece kamu ve kamu kurum niteliğindeki hastanelerde yapılan bilgisayar otomasyon sisteminin kullanılmasına yönelik veri giriş hizmetinin belirlenmesi, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesine aykırı bulunduğundan başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale konusu işin hastanedeki mevcut bilgisayar otomasyon sisteminin kullanılmasına yönelik veri giriş elemanı çalıştırılması olduğu, teknik şartnamenin; 1-İşin nevi, 2-Amacı, 3-İşin tanımı, 4-Hizmetle ilgili genel hükümler, 5-Personelin çalışma alanları, sayısı, çalışma saatleri ve nitelikleri, 6-İş yerinin yükleniciye teslimi, 7-İşe başlama ve işi bitirme teslim tarihi, 8-Ücretlendirme, 9-Koruma ve gözetme, 10-Şifreleme ve üst düzey kullanıcı, 11-İşin kontrolü, 12-Otomasyon personelinin eğitim hizmetleri, 13-Personelin HBYS yazılımı üzerinde yapması gereken işlemler, 14-Ödeme ile ilgili hususlar, 15-Hizmete ait genel şartlar, 16-İş emniyeti ve sağlık tedbirleri ve 17-Diğer hususlardan oluştuğu, başvuru sahibinin teknik şartnamenin şu an işi yapan firmaya göre ve ihale üzerinde kalan firmanın yazılım firmasının güdümü altına gireceği şeklinde düzenlendiği iddiasının soyut olduğu, teknik şartnameden söz konusu iddiasına ilişkin bir husus tespit edilemediğinden başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3. maddesinde; “Teknik şartnamede belirtilen yazlık ve kışlık standart iş kıyafeti firma tarafından ayni olarak verilmesi ön görülmüş olup, teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 15.3 maddesinde; “Firma çalışanlarının kıyafetleri tek tip olacaktır. Firma tarafından bir yazlık bir kışlık olmak üzere 2 adet kıyafet verilecektir. Firma çalışanlarının kıyafetlerini daima muntazam ve temiz bir şekilde bulundurmakla yükümlüdür. Hastane Bilgi Sistemi İşletim Hizmetleri elemanlarının kurum personelinin formalarıyla karışmayacak renkte kıyafetleri olmalı, devlet memurları kıyafet yönetmeliğine uygun davranılmalıdır. Ayrıca elemanların yaka kimlik kartları olmalı ve mutlaka takılmalıdır. Personellerin kıyafet renkleri idare tarafından seçilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı maddenin G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı alt bendinin 13 üncü maddesi;

 

“Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarece ihale dokümanında giyeceğin özellik ve sayısının belirtilmediği bu nedenle söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

           4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

               

                Teknik şartnamenin 12 nci maddesinde; “Otomasyon personelinin eğitim hizmetleri: Kurulu olan tüm yazılım birimleri için firma, kullanıcılarına tüm sistemi verimli olarak işletebilmek için HBYS bakım onarım teknik destek ihalesi yüklenicisi ile koordineli olarak idarenin bilgisi ve uygun göreceği süre dahilinde eğitim vermelidir. Mevzuat hakkında bilgilendirilmeleri sağlanarak eğitimleri sistemli bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bu işlemler için firma ek bir ücret talep etmeyecektir.” düzenlemesi ile,

 

            Teknik şartnamenin 13üncü maddesinde; “Personelin HBYS yazılımı üzerinde yapması gereken işlemler: Çalıştırılacak personel, aşağıda belirtilen işlemleri, mevcut sistemde eksiksiz yapabilmelidir. Bunun için yukarıda belirtilen eğitim sürelerince firma eğitim verecek ve personelini hazır hale getirecektir. Bu amaç doğrultusunda; hastanemizde kullanılmakta olan ve aşağıda başlıklar halinde belirtilen hastanemizde mevcut HBYS yazılımlarının, bu ihale kapsamında çalıştırılacak personeller ile tam ve doğru bir şekilde işletilmesini sağlamaktır. Personellerin koordinasyonu, eğitimi ve verimliliğinden yüklenici sorumlu olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. 

                          

             Teknik şartnamedeki personelin eğitimine ilişkin hususların personelin yapacakları işle ilgili sistemin verimli kullanılması ve mevzuat hakkında bilgilendirilmelerine ilişkin olduğu, hastanedeki kurulu yazılım üzerinde çalışacak personele kullanacakları programlar hakkında bilgilendirilerek HBYS yazılımının doğru bir şekilde işletilmesinin sağlanmasının istenildiği, personelin yapacağı işi en iyi şekilde bilmesinin yüklenicinin sorumluluğunda olduğu düşünüldüğünde başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 15.12 maddesinde; “Hastanede işlenen tüm verilerin CD, Manyetik Teyp, HDD vb. araçlara yedeğinin alınması ve bu yedeklerin hastane idaresine teslim edilmesi firmanın yükümlülüğündedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

           Söz konusu düzenlemede hastanede işlenen tüm verilerin CD, Manyetik Teyp, HDD vb. araçlara yüklenerek yedeklerinin yapılmasına ilişkin olduğu, isteklilerden söz konusu araçların yedeklerinin istenilmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

             Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul