İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4144
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :17
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4144
Şikayetçi:
 ANKA Sos. Hizm. Teknik Destek ve İşlt. Hizm. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Koop. Mah. Rızvanağana Sok. Kaya 1 Apt. No:1/1 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Kızıltepe Devlet Hastanesi Baştabipliği 47400 Kızıltepe/MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.11.2007 / 33098
Başvuruya konu ihale:
 2007/150232 İhale Kayıt Numaralı “İşçilik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.12.2007 tarih ve 08.20.83.G012/2007-74E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kızıltepe Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İşçilik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak ANKA Sos. Hizm. Teknik Destek ve İşlt. Hizm. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. ’nin 07.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.11.2007 tarih ve 33098 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, idarece ihalenin iptal edildiğinin kendilerine bildirildiği, ihalenin iptal gerekçesi olarak; 1-İhaleye katılan beş firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin benzer işe uymadığı, ihaleye katılan 6 istekliden beşinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakıldığından rekabetin oluşmadığı, 2-Firmalarının teklifinin yüksek olması nedeniyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesi gereğince yeterli rekabetin sağlanmadığı, ayrıca kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesine uygun olmadığının bildirildiği, söz konusu işin asgari işçilik maliyetinin 647.044,70 YTL olduğu, giysi gideri 5.932,80 YTL, malzeme gideri 103.452,00 YTL, kar 124.922,70 YTL olmak üzere toplam tekliflerinin 881.352,20 YTL olduğu, tekliflerine en yakın firma ile aralarında 192.352,20 YTL fark görünse de tekliflerinin piyasa rayiçlerine göre reel şartlara göre hesaplandığı, idarenin keyfi bir kararla ihaleyi iptal ettiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İdare tarafından ihalenin iptaline ilişkin belirtilen gerekçe ile sınırlı olarak ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede;

           

24.10.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile; “Beş firmanın iş deneyim belgesinin benzer iş tanımın uymadığından değerlendirme dışı bırakıldıkları, benzer iş tanımına uyan tek firma ANKA Sos. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği bedel her ne kadar yaklaşık maliyetin altında görülse bile diğer beş firmadan en yüksek teklifi veren ÖZDİLMAN İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin (689.000,00 YTL) teklifi arasındaki farkın kabul edilebilecek bir tutar olmadığından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesi gereğince yeterli rekabetin sağlanmadığı, ayrıca kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesine uygun olmadığından” ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.

 

           İdari şartnamenin 7.4. “Benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı maddesinde;                 

         “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan kamu veya özel sektörde yapılan hastane genel temizlik, yemek sunumu ve sonrası, bahçe bakım hizmetleri veya genel temizlik, yemek sunumu sonrası, çamaşır yıkama hizmetlerinin tek sözleşmeye dayalı olarak yapıldığı işçilik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

            Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde işin kapsamının belirtildiği, buna göre hastane binası ve bahçe içerisinde yer alan hastaneye ait tüm birimlerin, hastane çevresi ve bahçe alanı, binaların çevreleyen duvarlar içinde yapılacak temizlik, bina içinde ve dışında yapılacak tamirat ve tadilat artıklarının idarenin belirleyeceği yere atılması, bulaşık yıkama, çamaşır yıkama, yemek sonrası yemek tabaklarının toplanması, masaların temizlenmesi, çamaşırların ütü işleri, hastanede ortaya çıkan genel ve tıbbi atıkların toplanması ve atılması, hastaların taşınması olduğu,

 

            İZOL GRUP İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Artemis Özel Güv. Tic. Ltd. Şti. ortak girişimin sunduğu iş deneyim belgelerine konu işler; “temizlik, bakım, kalorifer ve hasta ziyaretçi ve yönlendirme işi ve temizlik”,

             EDESSA Yemek San. Tic. A.Ş.’nin sunduğu iş deneyim belgesine konu iş; “Genel temizlik hizmet alımı”,

            SİMYA Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesine konu iş; “Genel temizlik ve çamaşır yıkama işi”,

            ÖZ ÖZDEMİR San. ve Tic. Ltd. Şti. ’nin sunduğu iş deneyim belgesine konu iş; “Tahmil, tahliye, hamaliye, temizlik, bahçe, bitki, bakım işleri”,

             ÖZDİLMAN İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesine konu iş; “Atölyeler temizlik, bakım ve onarım işleri kapsamında, temizlik, bakım, onarım koltuk döşeme, tamir, dikim ve çöp kutuların boşaltılıp temizlenmesi, vs. temizlik işleri”,

            ANKA Sos. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. ’nin sunduğu iş deneyim belgesine konu iş; “Genel temizlik, ilaçlama, yemek sunumu ve sonrası hizmetleri, çamaşır yıkama ve bahçe bakım hizmetleri” olduğu görülmüştür.

 

İdari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi(KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, teklif fiyata dahil edilecektir.

Ayrıca; 26.1.Resmi ve dini bayramlar ve yılbaşılar da personel sayısı 18 kişidir. Sözleşme süresince resmi ve dini bayramlar ve yılbaşı günleri toplam 27 (2008 yılı resmi ve dini bayramlar ve yılbaşı tatil gün sayısı 13,5 gün 2009 resmi ve dini bayramlar ve yılbaşı tatil gün sayısı 13,5 gündür. 27 (çalışılacak gün sayısı)x18(çalışacak işçi sayısı)0toplam 486 gün.

26.1.2.Personelin yemek gideri hastane idaresince karşılanacak ve hastane yemekhanesinde ücretsiz olarak faydalandıracaktır. Yüklenici tekliflerinde yemek için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

26.1.3Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır. Giyimin özellik, nevi ve sayılarına teknik şartnamede yer verilmiştir.

26.2(26.1)nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.Yüklenici çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı 30 gün gün esas alınacaktır.

26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İşin asgari maliyetinin, işçilik maliyeti (yılbaşı, resmi tatil ve bayram günleri dahil),   ve sözleşme giderleri ile toplanması suretiyle bulunması, giysi ve temizlik malzeme giderinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetin 647.044,70 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin dilekçesinde asgari işçilik maliyeti (yılbaşı, resmi tatil ve bayram günleri dahil) 647.044,70 YTL, giysi bedeli 5.932,80 YTL, malzeme gideri 103.452,00 YTL, kar 124.922,70 YTL olmak üzere toplam teklifinin 881.352,20 YTL olduğu görülmüştür.

          

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Aynı maddenin gerekçesinde; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya  yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle ihalenin iptal edilebileceği düzenlenmiştir.

 

            Söz konusu ihaleye 6 isteklinin teklif verdiği, 5 isteklinin teklifinin iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece başvuru sahibinin teklifinin yaklaşık maliyetin altında olmakla beraber kendisine en yakın teklifler aralarında 192.352,2 YTL farkın kabul edilemeyeceği ve rekabetin sağlanamaması gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi işleminin yerinde olduğu görülmüştür.

 

             Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 
Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

İşin asgari maliyetinin, işçilik maliyeti (yılbaşı, resmi tatil ve bayram günleri dahil),   ve sözleşme giderleri ile toplanması suretiyle bulunması, giysi ve temizlik malzeme giderinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetin 647.044,70 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin dilekçesinde asgari işçilik maliyeti (yılbaşı, resmi tatil ve bayram günleri dahil) 647.044,70 YTL, giysi bedeli 5.932,80 YTL, malzeme gideri 103.452,00 YTL, kar 124.922,70 YTL olmak üzere toplam teklifinin 881.352,20 YTL olduğu görülmüştür.

          

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Aynı maddenin gerekçesinde; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya  yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle ihalenin iptal edilebileceği düzenlenmiştir.

 

Buna göre, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

            Söz konusu ihaleye 6 isteklinin teklif verdiği, 5 isteklinin teklifinin iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece başvuru sahibinin teklifinin yaklaşık maliyetin altında olmakla beraber kendisine en yakın teklifler aralarında 192.352,2 YTL farkın kabul edilemeyeceği nedeniyle rekabetin sağlanamaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi işlemi yerinde olmadığından idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul