İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4146
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :19
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4146
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı Nu 68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırşehir Devlet Hastanesi, 40200 KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.11.2007 / 32479
Başvuruya konu ihale:
 2007/94475 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009-2010 Yılları Bilgisayar Veri Girişi Elemanı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.12.2007 tarih ve 08.20.61.0177/2007-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırşehir Devlet Hastanesi’nce 04.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009-2010 Yılları Bilgisayar Veri Girişi Elemanı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş.,’nin 18.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.11.2007 tarih ve 32479 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- En düşük teklifi vermelerine rağmen ihalenin kendilerine bırakılmadığı bu hususun mevzuata aykırı olduğu,

 

2- Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Edessa Yem. San. Tic. A.Ş. Ulusal Tem. Özel Sağ. Ltd. Şti. ile ortak girişim şeklinde ihaleye katılmıştır. Sunulan İş Ortaklığı Beyannamesine göre Edessa Yem. San. Tic. A.Ş.’nin ortaklık oranı % 99 iken, Ulusal Tem. Özel Sağ. Ltd. Şti.’nin ortaklık oranı % 1’dir.

 

İhale komisyon kararında; Edessa Yem. San. Tic. A.Ş. - Ulusal Tem. Özel Sağ. Ltd. Şti. ortak girişiminin teklifinin, sunulan iş deneyim belgesi Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin 42 nci maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin 42 nci ve İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “…istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30 undan az olmamak üzere ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı…. İş ortaklıklarında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10 unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30 undan az olamaz.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

Anılan Yönetmelik hükmü gereğince pilot ortak olan Edessa Yem. San. Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği bedelin % 30 una tekabül eden rakamın en az % 70 i oranında iş deneyim belgesi sunması gerekirken, ortak girişimin diğer tek ortağı olan Ulusal Tem. Özel Sağ. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği bedelin % 30 una tekabül eden rakamın en az % 30 u oranında iş deneyim belgesi sunması gerekmektedir.

 

Edessa Yem. San. Tic. A.Ş. - Ulusal Tem. Özel Sağ. Ltd. Şti. ortak girişiminin teklif ettiği bedel 1.582.777,97 YTL olup bu bedelin % 30 u olan 474.833,39 YTL’nin % 70 ine ait (332.383,37 YTL tutatrında) iş deneyim belgesinin Edessa Yem. San. Tic. A.Ş. tarafından, 474.833,39 YTL’nin % 30 una ait (142.450,02 YTL tutarında) iş deneyim belgesinin ise Ulusal Tem. Özel Sağ. Ltd. Şti. tarafından sunulması gerekmektedir.

 

Edessa Yem. San. Tic. A.Ş.’nin sunduğu iş deneyim belgesi Manisa Devlet Hastanesi Baştabipliğinden 03.07.2007 tarihinde alınmış olup, iş deneyim belgesinin tutarı 328.000,00 YTL’dir.

 

Edessa Yem. San. Tic. A.Ş.’nin sunduğu iş deneyim belgesi sunması gereken asgari iş deneyim tutarı güncellendiğinde  337.956,00 YTL olmakta ve iş deneyim belgesi için gerekli asgari tutarı sağlamaktadır.

 

İdarenin iş deneyim belge tutarını güncellemeden Edessa Yem. San. Tic. A.Ş. - Ulusal Tem. Özel Sağ. Ltd. Şti. ortak girişiminin teklifini değerlendirme dışı bırakması işlemi mevzuata uygun görülmemiştir.

 

Bununla birlikte Edessa Yem. San. Tic. A.Ş.’nin sunduğu iş deneyim belgesi incelendiğinde, iş deneyim belgesinin 4 aylık veri hazırlama hizmeti için verildiği, sözleşme tarihinin 27.02.2007 olduğu, kabul tarihinin 27.02.2007 olarak yazıldığı görülmüştür. 4 aylık hizmet alımı işinin kabulünün sözleşme tarihi ile aynı tarihte gerçekleşmesi mümkün bulunmadığından idarenin, iş deneyim belgesini düzenleyen idareden söz konusu belgenin geçerliliğini sorgulaması gerekmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale komisyon kararında belirtildiği üzere ihale komisyonunca geçerli 5 teklif sahibi isteklinin hepsine aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, yapılan sorgulama sonucunda idarece tüm tekliflerin geçerli olduğuna karar verildiği anlaşıldığından, şikayetçinin aşrı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihale sonuçlandırıldı yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul