İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4148
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :21
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4148
Şikayetçi:
 Kosifler Temizlik İnşaat Otomasyon Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ali Nihat Tarlan Cad. Kartal Sok. Kaya İşmerkezi Nu 16 K 2 İçerenköy Kadıköy/İSTANBUL (ana.)
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Malzeme Ofisi (Basım İşletme Müdürlüğü), Ankara Asfaltı Üzeri Karayolları Muayene İstasyonu Yanı Merdivenköy Kadıköy/İSTANBUL (ana.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.11.2007 / 33156
Başvuruya konu ihale:
 2007/135029 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Temizlik Hizmeti ile Ofis Araçlarının Yükleme Boşaltma İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.12.2007 tarih ve 08.20.84.0177/2007-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Malzeme Ofisi (Basım İşletme Müdürlüğü)’nce 03.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Temizlik Hizmeti  ile Ofis Araçlarının Yükleme Boşaltma İşi” ihalesine ilişkin olarak Kosifler Temizlik İnşaat Otomasyon Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 17.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.11.2007 tarih ve 33156 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanındaki ve idari şartnamedeki benzer iş tanımlarının birbirinden farklı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinde herhangi bir düzenleme yapılmamış olmasına rağmen aynı şartnamenin ekinde yer alan “Ek şartlar listesi”nin 1.2 nci maddesinde “Gerek sözleşmenin başlangıcında, gerekse devamı sırasında işletme çalıştırılacak işçi sayısını % 20 ye kadar (4 işçiye)  arttırabilecektir.” düzenlemesine yer verilerek çelişkiye yol açıldığı, ayrıca götürü bedel teklifle çıkılan işlerde uygulanması mümkün olmayan bu hükümle mevzuata aykırı hareket edildiği,

 

            3) Sözleşme tasarısında “İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması” hususlarında herhangi bir düzenleme yapılmamış olup bu durumun tekliflerin hazırlanmasını imkansız kıldığı,

 

            4) Götürü bedel üzerinden ihaleye çıkıldığından her bir işçiye ödenecek ücretin farklı olabileceği, işçisine asgari ücretin üzerinde ücret ödemeyi düşünen isteklinin asgari ücret artışından doğacak farkın nasıl hesaplanıp verilebileceğinin belirsiz olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale İlanının 4.4. maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, bir hizmet sözleşmesine dayalı olarak yapılan her türlü temizlik hizmetleri ile yükleme boşaltma hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi, 

 

            İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde; “Bir hizmet sözleşmesine dayalı olarak yapılan her türlü malzemeli veya malzemesiz temizlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilir.” düzenlemesi,

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale ilanında her türlü temizlik hizmetleri ile yükleme boşaltma hizmetlerinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmesine rağmen, İdari Şartnamede her türlü temizlik hizmetlerinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilerek İhale İlanı ile İdari Şartname arasında benzer iş tanımı yönünden fark oluşmasına sebep olunmuştur.

 

İdari Şartname ve İhale İlanında benzer iş tanımı yönünden fark bulunması Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasına aykırı olduğundan şikayet uygun bulunmuştur.

 

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinin boş bırakıldığı görülmüştür.

 

            Teknik Şartname niteliğinde olduğu anlaşılan Ek Şartlar Listesinin 1-2 nci maddesinde; “Gerek sözleşmenin başlangıcında, gerekse devamı sırasında İşletme çalıştırılacak işçi sayısını % 20 ye (4 işçiye) kadar arttırabilecektir.” düzenlemesi,

 

            İdari Şartnamenin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” ifadesi,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Mal ve Hizmet Alımlarında İş Artışı başlıklı Birinci Bölüm VIII. maddesinde; “4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği belirtildiğinden; sözleşme bedelinin % 20’sine kadar iş artışı, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları için söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olmayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari Şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesi boş bırakılarak İdari Şartname yönünden mevzuata uygun hareket edilmiş ancak götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olmamasına rağmen Teknik Şartname niteliğinde olduğu anlaşılan Ek Şartlar Listesinin 1-2 nci maddesinde iş artışı öngörülerek mevzuata aykırı düzenleme yapılmıştır.

 

             

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Götürü Bedel Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesi boş bırakılmış ve bu maddeye ilişkin dipnotta bu kısmın nasıl doldurulacağı belirtilmiştir. Söz konusu dipnotta “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Dipnotta belirtildiği üzere Götürü Bedel Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesi Hizmet Alımları Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesine göre düzenlenecektir.        

Hizmet Alımları Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde;

           “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.

Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.

Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir.

Sözleşmesinde istenilmiş olması halinde, sigortalara ilişkin limitlerin işe başlama tarihinin yıl dönümündeki güncel değerlere yükseltilmesi zorunludur.

Yüklenici, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz.

Sigorta poliçelerinde belirlenen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın karşılamadığı bedeller için yüklenici idareden bir istekte bulunamaz.

Sigorta yükümlülüğünün kabul süresinin sonuna kadar olan süreçte devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam edeceği, bu süreci düzenleyen madde hükümleri de göz önünde tutularak sözleşme veya eklerinde belirtilir.

Sözleşmenin feshi veya işin/hesabın tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere üç (3) ayı geçemez.” hükmü yer almaktadır.

İdare Sözleşme Tasarısının 22 nci maddesini boş bırakmış herhangi bir sigorta türü belirtmemiştir. Madde metninde geçen “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü” ifadesinden  anlaşılacağı üzere, idare sigorta zorunluluğu koyduğu takdirde sigorta türünü belirlemek  durumundadır. İhalede herhangi bir sigorta türü talep edilmediğinden sözleşme tasarısındaki düzenleme mevzuata aykırı görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde; “Fiyat farkı verilecektir. Fiyat farkının hesabında yürürlükteki Fiyat Farkı Kararnamesinin 8. maddesi esasları uygulanacak olup, bunun dışında herhangi bir ad ve nam altında fiyat farkı ödenmeyecektir.

 

Fiyat farkı uygulamasına esas teşkil edecek olan Kararnamenin 8. maddesi aşağıda gösterilmiştir.

 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayısı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla; asgari ücret tespit komisyonlarınca, ihale (son teklif verme) tarihinde tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan asgari ücretin artırılması halinde, eski ve yeni asgari ücretler arasındaki fark; ayrıca bu farktan doğan ve işverence karşılanması gereken sosyal sigorta primleri ile sigorta primi alt sınır artışından kaynaklanan fark ve bu farklara ait işsizlik ödeneği, bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarenin fiyat farkı konusunda yapmış olduğu düzenlemenin 31.12.2002 tarih ve 24980 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara uygun düzenlendiği ve idarelerin işçisine asgari ücretin üzerinde ücret ödeyen isteklilerin işçi ücretlerinde asgari ücret artışından fazla yaptıkları artışı karşılama zorunluluğu bulunmadığından şikayet uygun bulunmamıştır.

                              

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul