İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4149
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :22
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4149
Şikayetçi:
 Ar-La Catering Temz. Bilgisayar Hizm. San. Tic. Ltd. Şti, Öz Ankara Toptancılar Sitesi 3.Blok Nu:96 Macunköy /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Polatlı Belediye Başkanlığı, Adnan Menderes Cad. Nu:20 06900 Polatlı/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.11.2007 / 33970
Başvuruya konu ihale:
 2007/145956 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Toplama, Taşıma, El ve Makine ile Cadde ve Sokakların Süpürülmesi Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.12.2007 tarih ve 08.21.36.0168/2007-87E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Polatlı Belediye Başkanlığı’nca 01.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Çöp Toplama, Taşıma, El ve Makine ile Cadde ve Sokakların Süpürülmesi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ar-La Catering Temz. Bilgisayar Hizm. San. Tic. Ltd. Şti’nin 09.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  21.11.2007 tarih ve 33970 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde, 3 adet aracın kendi malı olmasının istenmesinin mevzuata uygun olmadığı

           

2) İdari Şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesinin istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı,

          

3) İdari Şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınmış C2,L1,L2,K1,R1 yetki belgelerinden herhangi birinin istenmesinin rekabete uygun olmadığı,

 

           

            4) İdari Şartnamede, benzer iş maddesinin yer almadığı,

           

5) İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde, işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin verilmemesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

iddia edilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Makine Tesis ve Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.3 üncü maddesinin 26.09.2007 tarihli zeyilname ile düzeltilmiş halinin;


S.No  Araç              Özellikleri                                Taahhüt              Kendi Malı                 Toplam

 

Çöp                     160 HP gücünde kasa                         2                           1                                3

Kamyonu            hacmi 13+1,5 m3 tam

                           Otomatik yüklemeli ve

                           Elle yükleme yapmaya

                           Uygun konteynır kaldırma

                          Tertibatlı hidrolik sıkıştırmalı

 

Çöp                     Kasa hacmi 7+1 m3 tam oto-                 2                         1                               3

Kamyonu            matik yüklemeli ve elle yükleme

                           Yapmaya uygun konteynır kal-

                           dırma tertibatlı hidrolik sıkıştırmalı

 

Yol Süpürme      162+80 HP gücünde en az 6 m3             -                         1                                1

Makinesi             çöp haznesi 1500 lt su tankı ka-

                            pasiteli 2 yan (600 mm ve 400 mm)

                            ve bir orta fırçası bulunan çift taraf-

                            lı, çift motorlu,çift direksiyonlu, va-

                            kumlu yol süpürme makinesi(karayo-

                            lu trafiğine engel bir eksiği olmayan)

 

 

Kül toplama        Damperli açık kasa kamyon(5 ton kap.)    1                         -                              1

                            aracı

 

Denetim aracı     Binek oto                                                     1                        -                              1”

 

şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine Tesis ve Diğer Ekipmana Ait Belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir..” şeklinde hükme yer verilmiştir.

 

İdarece ilan ve idari şartnamede yapılan, 6 adet çöp kamyonun ikisi ile istenen 1 adet yol süpürme makinesinin isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin düzenlemesi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesi hükmüne uygun bulunmamıştır.

 

Nitekim başvuruya konu ihaleye iki istekli teklif vermiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde; “ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi” istenmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kalite ve Standart ile Kapasiteye İlişkin Belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi..kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmüne ve

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı  VIII/L maddesinde “…İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

            İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri"  başlıklı maddesinin   "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir.

            İdari şartnamelerin "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde,…

            2- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde "kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ile personel belgelendirilmesine ilişkin" bir düzenleme yapılması durumunda, idari şartnamede bu belgelerin "Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesinin zorunlu" olduğu belirtilmelidir….

            Çevre yönetim sisteminin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (temizlik, koruma ve güvenlik, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler,  yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri gibi) ile niteliği gereği çevre yönetim sistem belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde çevre yönetim sistem belgesine ilişkin düzenleme yapılmaması gerekmektedir.

            Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır… açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde istenilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi, kuruluşun çevre yönetim sisteminin çevre yönetim standardına uygunluğunu göstermektedir.

 

          Çevre yönetim standartları, faaliyet, ürün ve hizmetlerin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altında tutmak ve çevre ile ilgili yapılanların ve bu yapılanlarla ilgili olarak elde edilen başarıların değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmakta, ekonomik ve çevreye yönelik amaçlarına ulaşabilmeleri konusunda kuruluşlara yardımcı olmak için, yönetim gerekleriyle bütünleştirilmiş olan etkin bir Çevre Yönetim Sisteminin başlıca unsurlarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

 

            İhale konusu işe ait idari şartname ile teknik şartnameden ihale konusu işin Çöp Toplama, Taşıma, El ve Makine ile Cadde ve Sokakların Süpürülmesi işinden oluştuğu dikkate alındığında ve Çevre yönetim sisteminin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarenin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesini, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler arasında sayarak bu belgeyi başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak istemesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde; “TC.Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınmış C2,L1,L2,K1,R1 yetki belgelerinden herhangi birisi” istenmiştir.

 

Daha önce yapılan bir incelemeye esas olmak üzere Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün Kuruma gönderdiği yazıda; belediye sınırları içerisinde gerçekleştirilen çöp taşıma işlerine ilişkin olarak, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca söz konusu faaliyet için C2, K1, L1 veya L2 yetki belgesi alanların, bu işi gerçekleştirebilecekleri, diğer taraftan taşımacı yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilerin yetki belgesinde kayıtlı öz mal veya sözleşmeli taşıtların dışında başkalarına ait taşıtları kullanamayacağı, ancak taşıtı bulunmayan R1 veya R2 belgesine sahip diğer taşıma işleri organizatörlerinin yetki belgesine sahip diğer taşımacıların taşıtlarına, yük verme ve bu faaliyet için nakliye faturası düzenleme yetkisine sahip bulundukları hususlarına yer verilmiştir.

 

           Yukarıda anılan düzenlemeler, Kara Taşıması Genel Müdürlüğünün görüş yazısı ile birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu işin, C2, L1, L2, K1 gibi yetki belgesine sahip olanlar tarafından da gerçekleştirilmesinin mümkün bulunduğu, ayrıca, kendi öz malı olmayan araçlara ilişkin olarak teklif veren isteklilerin de, yurt içi taşıma organizatörlüğü yapanlara verilen R1 veya R2 yetki belgesiyle ihaleye katılmalarının mümkün bulunduğu dikkate alındığında, idarece ihaleye katılımda yukarıda belirtilen belgelerden birinin istenilmesinin mevzuat bir aykırılık taşımadığı anlaşılmıştır.

 

           

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait ilanın 4.4 üncü maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak,çöp toplama, taşıma, el ve makine ile cadde ve sokakların temizlenmesi, her türlü evsel atık, ve tıbbi atıkların toplanması taşıması el ve makine ile süpürülmesi hizmet işleri kabul edilecektir.” şeklinde benzer iş tanımı yapılmıştır.

 

            Ancak söz konusu düzenlemeye idari şartnamenin ilgili maddesinde yer verilmemiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve Ön yeterlik İlanlarının Düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan Yönetmeliğin yukarıda belirtilen hükmü doğrultusunda idarece ilanda yer verilen benzer iş tanımına idari şartnamede yer verilmemesi  mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait ilanda işin süresinin 01.01.2008 tarihinden 31.12.2008 tarihine kadar olduğu belirtilmiştir.

 

            İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde ise, işin süresinin 366 (üçyüzaltmışaltı) takvim günü olarak yazıldığı görülmüştür.

 

            Yine İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin içinde de, işin 01.01.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arasında gerçekleşeceği anlaşılmaktadır.

 

            Ayrıca yine ihale dokümanı içerisinde yer alan sözleşme tasarısının 10 uncu maddesinde de işe başlama tarihi 01.01.2008 ve bitirme tarihi ise 31.12.2008 olarak belirtilmiştir.

 

            Bu itibarla idari şartnamenin 49 uncu maddesinde yapılan düzenleme işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmemesi açısından eksik olmakla birlikte,  ihale dokümanının diğer bölümlerinde işin başlama ve bitiş tarihlerinin açık ve net bir şekilde ortaya konulduğu ve yapılan düzenlemelerin ihaleye teklif verecek firmalar açısından tereddüde yol açmayacak nitelikte olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki  iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (e) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Teknik Şartnamenin 10 uncu maddesinde; “Yüklenici günün 24 saati açık bulunacak bir irtibat bürosu, irtibat bürosunda bir eleman ve sabit telefon bulunduracaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İncelenen ihalede götürü bedel teklif verileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Diğer taraftan “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddede de toplam 62 işçinin 50 adedinin vasıfsız işçi, 10 adedinin şoför, 1 adedinin çavuş ve 1 adedinin ise formen olarak belirtildiği ve bu kişilere ilişkin asgari ücretin % fazlasına yönelik ücret belirlemesi yapıldığı anlaşılmıştır.

 

          Teknik şartnamenin söz konusu maddesinde yapılan düzenlemede 24 saat çalışması öngörülen bir büroda gördürülecek hizmetin en az üç kişi ile yapılabileceği dikkate alındığında, bu kişilere yapılacak ödemenin teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceği ve bu kişilerin ihalede çalışacak olan 62 kişi arasında yer alıp almadığı ile ilgili olarak  bir netlik bulunmadığından, bu durum teklif fiyatlarının sağlıklı bir şekilde oluşturulmasını engelleyici niteliktedir.

 

           Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihaleye katılmak üzere 3 isteklinin doküman aldığı 2 isteklinin teklif verdiği, bu tekliflerin birinin de  yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşıldığından anılan ihalede gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı, bu nedenle de anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, iptal kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul