• Karar No: 2007/UH.Z-415
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-415 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 17.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-4150 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :79
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-415
Şikayetçi:
 Yağmur Peyzaj İnş. Proje Tic. Ltd. Şti., Yağmur Peyzaj İnş. Proje Tic. Ltd. Şti.Ayten Sokak 30/1 Mebusevleri ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mak.İkm.Bak.ve Onr.Dai.Bşk. İhale Şartname Haz.Şb.Md. Ek Hizmet Binası D Blok Kat:2 16190 Acemler Osmangazi BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2007 / 1699
Başvuruya konu ihale:
 G1699 İhale Kayıt Numaralı “Şehrin Doğu Bölgesi Çevre Düzenleme ve Bakım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2007 tarih ve 08.01.95.0182/2007-1E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporu;

 

            Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale Şartname Hazırlık Şube Müdürlüğü’nce  08.01.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Şehrin Doğu Bölgesi Çevre Düzenleme ve Bakım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yağmur Peyzaj İnş. Proje Tic. Ltd. Şti.´nce, 17.01.2007 tarih ve 1699 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin ilgili bulunduğu İçişleri Bakanlığına bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

İddiaların incelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Daha önce açık ihale usulü ile yapılan ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine istinaden iptal edildiği ve arkasından yine koşulları oluşmamasına rağmen mevzuata aykırı olarak anılan Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre ihaleye çıkıldığı, 4734 sayılı Kanunun 21 (b) bendine göre ihaleye çıkılmasının mevzuata aykırı olduğu ve kendilerinin ihaleye davet edilmediği,

 

2) İhaleye davet edilen iki firmanın adreslerinin aynı olduğu ve aynı aileden kişilerin bu firmaların sahibi olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

22.01.2007 tarih ve 2007/AK.H-195.1 sayılı Kurul Kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmesine, incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına karar verilmiş olup, inceleme iddialarla sınırlı olarak iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

1)                 Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Daha önce 04.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ve 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine istinaden iptal edilen “2006/152191- İKN´li Şehrin Doğu Bölgesi Çevre Düzenleme ve Bakım İşi” nin yerine 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmıştır.

 

            4734 Sayılı Kanunun “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddesinin (b) bendinde, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” halinde pazarlık usulü ile ihale yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XVII- Süreklilik Arz Eden Mal ve Hizmet Alımlarının Kesintiye Uğratılmadan Temini” başlıklı maddesinde, “Ancak yılın sonunda ya da ertesi yılın başında çıkılan ihalelerde önceden öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzadığı durumlarda süreklilik arz eden bu alımların kesintiye uğratılmamasını teminen, ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki “idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında değerlendirilerek, anılan madde hükmü ve 62 nci maddenin (ı) bendinde yer alan esaslar da dikkate alınarak aynı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ya da 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutarlara kadar olanların bu maddelere göre temin edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu itibarla iptal edilen ihale yerine yeni ihale yapılıncaya kadar pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmasında mevzuata aykırılık olmadığından şikayetçinin iddiası bu yönüyle yerinde bulunmamıştır.

 

Şikayetçi açık ihaleye katılmış ve en düşük teklifi vermiştir. İptal edilen açık ihaleye katılan istekliler ve teklifleri şöyledir:

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (YTL)

Mim İnş. Ltd. Şti.- Yaprak Peyzaj Ltd. Şti. ortak girişimi

11.795.980,00

Yağmur Peyzaj Ltd. Şti.- Kutlucan Beton Ltd. Şti.- E-Ba İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

15.895.124,44

Kar-Tem Tem. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

24.810.298,30

SFK İnş. Taah. Nak. Müh. Peyzaj Pet. Ltd. Şti.

25.322.775,00

Serendi Müh. İnş. Ltd. Şti.- Ram İnş. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

27.366.210,00

Suat Mutafoğulları

29.287.779,00

 

4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında “(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.” hükmü mevcuttur.

 

Anılan maddenin (b) bendine göre yapılan ihalelere en az 3 isteklinin davet edilmesi gerekli ve yeterlidir.

 

İdareler davet konusunda takdir yetkisine sahiptir. Bununla birlikte takdir yetkisi kullanılırken, idareler, Kanunun amacına uygun hareket etmek ve kamu yararını göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Bu anlamda takdir yetkisi mutlak ve sınırsız mahiyette değildir.

 

Yine anılan Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır.

 

Bu kapsamda iptal edilen açık ihale usulünde en düşük teklifi veren isteklinin pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet edilmemesin de takdir yetkisinin anılan Kanunun 5. maddesine aykırı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kar-Tem Tem. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin adresi Kırcaali Mah. Camii Sok. Akçay İşhanı No:7/21 Osmangazi/ BURSA’dır. Şirketin ortakları ise, Yunus Kutlucan ve Fatih Kutlucan’dır. Şirketin müdürü ise Yunus Kutlucan’dır.

 

Kara-can İnş. Taah. Nak. Pey. Temz. Pet. Asf. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin adresi Kırcaali Mah. Camii Sok. Akçay İşhanı No:7/21 Osmangazi/ BURSA’dır. Şirketin ortakları ise, Nurettin Kutlucan, Gülten Kutlucan ve Mikail Kutlucan’dır. Şirket müdürü ise Mikail Kutlucan’dır.

 

İki şirketin ortakları birbirinden farklı olduğundan ve bu iki şirketin de aynı ihaleye katılmasında mevzuat açısından bir engel bulunmadığından şikayetçinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, Başbakanlık Teftiş Kuruluna bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Tespit edilen aykırılığın ilgili bakanlık olan İçişleri Bakanlığına bildirilmesi gerektiği görüşüyle, kararın Başbakanlık Teftiş Kuruluna bildirim öngören kısmına katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK  

Kurul Üyesi              

 

 

KARŞI OY

 

            Daha önce 04.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ve 4734 sayılı Kanunun 39’uncu maddesine istinaden idare tarafından iptal edilen “2006/152191-İKN’li Şehrin Doğu Bölgesi Çevre Düzenleme ve Bakım İşi”nin yerine 4734 sayılı  Kanunun 21’inci maddesinin ( b ) bendine göre pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmıştır.

 

            Kurul Kararında da yer aldığı üzere idarenin iptal ettiği ihalede en düşük teklifi veren şikayetçiyi, pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet etmemesi mevzuata aykırıdır. Ancak Kurul, başvuruyu “İddia incelemesi” kapsamında değerlendirdiğinden tespit edilen aykırılığın Başbakanlığa bildirilmesi kararını almıştır.   

 

            Oysa “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; tespit edilen mevzuata aykırı işlemden dolayı Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince incelenen ihale hakkında 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( b ) bendi uyarınca, “İhale işlemlerinin iptali” kararının verilmesi gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

                          K.Nejat ÜNLÜ                                                  Bilal KARACA                                    

                            Kurul Üyesi                                                       Kurul Üyesi                                                                         

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul