• Karar No: 2007/UH.Z-4150
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :23
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4150
Şikayetçi:
 Anege İletişim Gıda Turizm Temz. İnş. Hizm. Paz. Ltd. Şti., Gimat 11. Blok, Nu:270, Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Baştabipliği, Yenidoğan Mah., Fabrika Cad., 54000, SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.11.2007 / 34924
Başvuruya konu ihale:
 2007/102376 İhale Kayıt Numaralı “Hastanenin Malzemeli Genel Temizliği ve İlaçlama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 08.21.81.0168/2007-88E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Baştabipliği’nce 15.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanenin Malzemeli Genel Temizliği ve İlaçlama İşi” ihalesine ilişkin olarak Anege İletişim Gıda Turizm Temz. İnş. Hizm. Paz. Ltd. Şti.’nin 19.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.11.2007 tarih ve 34924 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale doküman bedelinin yüksek belirlendiği,

 

            2) Tekliflerin sunulacağı yerin açık ve net olarak belirtilmediği,

 

            3) İdarece ilaçlamaya ilişkin yapılan düzenlemelerde mevzuata uygun davranılmadığı,

 

            4) İdari Şartnamenin 45.3 üncü maddesi ile 46 ıncı maddesinin birbiriyle çelişkili hüküm taşıdığı,

 

            5) İdari Şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı,

 

            6) İdari Şartnamenin 53 üncü maddesinde kısmi kabul yapılacağına ilişkin belirtilen hükmün mevzuata uygun olmadığı,

 

            7) İşin kapsamının sadece temizlik olmamasına rağmen risk prim oranının %2 olarak belirlenmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            8) Dokümanda çalışacak işçilerin yaşının sınırlandırılmasının mevzuata uygun olmadığı,

 

            9) Makine ve ekipmanların teknik özelliklerinin ihale dokümanında belirtilmemesinin maliyeti etkileyen temel unsur olmasından dolayı uygun olmadığı,

 

iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 4 üncü maddesinde ihale dokümanı satış bedelinin 750 YTL olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Görülmesi ve Satın Alınması” başlıklı 32 inci maddesinde; Dokümanın basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

           

İncelenen ihalede ihale doküman bedeli yüksek belirlenmiş bulunmakla birlikte, bu durumun teklif verilmesini engelleyici nitelikte olmadığı, nitekim başvuru sahibi firmaca ihale dokümanının satın alındığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3 üncü maddesinde; ihalenin yapılacağı açık adresin, ihale komisyonu toplantı yerinin, 4 üncü maddesinde ihale dokümanının görüleceği yerin, 5 inci maddesinde ise tekliflerin sunulacağı yerin açık ve net bir şekilde belirtildiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait teknik şartnamenin 1 inci maddesinin “İlaçlama” başlıklı (d) bendinde; “İlaçlama işi; Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama  Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilecektir.Yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlama yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olan firmalara yaptırabilir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin M. Hizmet Alımı İhalelerinde Yeterliliğe İlişkin Diğer Hususlar bölümünün 4 üncü maddesinde; “İhalenin konusu hizmet sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilen ilaçlama hizmeti ise idari şartnamenin ‘İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ‘ başlıklı maddesinin ‘ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan belgelere’ ilişkin alt maddesinde ‘Halk Sağlığı Alanında İlaç Uygulama İzin Belgesine’ yer verilmesi gerekmektedir. İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla bu ihalelerde idari şartnamenin  ‘ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri’ başlıklı maddesinde ‘Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin’ istenilmemesi gerekmektedir.Bu ihalelerde ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin “Alt Yükleniciler” maddesi “İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.” şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırabilecektir.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

            Anılan Tebliğ hükmünde ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması halinde yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacağına ilişkin teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekliliği hükme bağlanmış olup, idarece alt yüklenici çalıştırılmaması durumunda dahi yüklenicinin ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırabileceğine izin verilmektedir.

 

            Bu itibarla idarece teknik şartnamenin yukarıda belirtilen maddesinde ilaçlamaya ilişkin olarak yapılan düzenlemede mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

           

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 45.3 üncü maddesinde sözleşmenin hastane idaresi ile yüklenici arasında yapılacağı belirtilmiş olup, buna karşılık sözleşme tasarısının 11.2 nci maddesinde sözleşmenin idare ile yüklenici arasında yapılmasının akabinde noterde onaylanacağı düzenlenmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Tip İdari Şartnamenin 45.3 üncü maddesinin 21 nolu dipnotunda; “İdareler, sözleşmenin notere tescil ve onayını gerekli gördükleri takdirde, bu hususa bu maddede açık olarak yer vereceklerdir.”denilmektedir.

 

            Yine anılan Yönetmelik eki Tip İdari Şartnamenin 4.3 üncü maddesinde de; “İstekli ihale dokümanını satın almakla ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

            Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında idarece sözleşmenin notere tescil edilmesinin söz konusu  olmasına rağmen bu durumun idari şartnamenin 45.3 üncü maddesinde belirtilmemesinin bir eksiklik olduğu anlaşılmış olsa da, sözleşmenin 11.2 nci maddesinde anılan gerekliliğe yer verilmiş ve ihale dokümanının gerek idari şartname ve gerekse sözleşme maddeleri ile bir bütün olması ve ayrıca ihale dokümanı satın alan ve ihale teklif verecek olan firmaların bahsi geçen hükümlerle sorumlu olması ve kabul etmiş sayılması sebeplerinden dolayı söz konusu eksiklik sonuca etkili bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde; temizlik eksikliğinde, teknik şartnamenin 1/c sayılan hususlara uyulmadığının tespiti halinde, işçinin göreve gelmediği günler için, yapılan temizlik sırasında günlük olarak çalıştırılması gereken 123 işçinin (izinli veya istirahatlı olunması durumu hariç) teknik şartnamede belirtilen işçi sayısından az işçi çalıştırılması halinde, makine parkındaki eksikliğin 3 gün, malzeme eksikliğinin ise aynı gün içinde giderilmemesi halinde, temizlik esnasında her türlü zarar vukuunda, işine idarenin onayı olmadan son verilen işçi olması durumunda olmak üzere yüklenicinin ödemesi gereken cezalar düzenlenmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Tip İdari Şartnamenin 52 nci maddesinin 28 nolu dipnotunda; “İdareler ihale konusu işin niteliğine göre, yüklenici tarafından taahhüt edilen işin sözleşme süresinde tamamlanmaması veya işin kısımlar halinde yapılmasının öngörülmesi durumunda öngörülen sürelerde tamamlanmaması halinde öngördüğü gecikme cezaları ile taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda uygulayacağı ceza ve kesintileri burada bitirecektir.” denilmektedir.

 

            Bu itibarla idarece anılan şartnamenin 52 nci maddesinde ceza ve kesintilere ilişkin yapılan düzenlemede mevzuata bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin altıncı ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Denetim,Muayene ve kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar” başlıklı 53 üncü maddesinde; “Sözleşme konusu hizmetin denetim ve kabul işlemleri, sözleşme tasarısında ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan esas ve usuller çevresinde kısmi kabul yapılacaktır.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Tip İdari Şartnamenin 53 üncü maddesinin 29 nolu dipnotunda; “ Kısmi kabul yapılıp yapılmamasına göre 53 üncü maddeye aşağıdaki bentlerden biri eklenir: ..Sözleşme konusu hizmet işinde, işe ait sözleşmede belirtilen kısımlar için, yine sözleşme taslağında ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan esas ve usuller çerçevesinde kısmi kabul yapılacaktır.” denilmektedir.

 

            Ayrıca Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin “Kısmi Kabul Yapılması” başlıklı 12 nci maddesinde de; “İhale dokümanında belirtilmiş olması şartıyla, taahhüt konusu işin tamamlanmış bölümleri için kısmi kabul yapılabilir.Kısmi kabul yapılan bölümler için bu Yönetmelik esasları aynen uygulanır.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümleri doğrultusunda idarece idari şartnamenin 53 üncü maddesinde kısmi kabule ilişkin yapılan düzenlemede mevzuata bir aykırılık bulunmamıştır.

           

7) Başvuru sahibinin yedinci ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 olarak belirlenmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünün 6 ncı maddesinde; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir.Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek Sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası Prim Tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek %2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye %2 olarak yazılabilecektir.” Hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan Tebliğ hükmü doğrultusunda idarece SSK Sakarya Sigorta İl Müdürlüğüne ihale konusu işe ait risk prim oranı sorulmuş olup, anılan müdürlükçe prim oranı %2 olarak bildirilmiştir.

 

            Bu itibarla idarece yapılan şikayete konu idari şartname maddesinde yapılan düzenlemenin uygun olduğu değerlendirilmiştir.

 

            8) Başvuru sahibinin sekizinci ilişkin olarak;

           

Teknik Şartnamenin “c.Çalıştırılacak İşçilerde Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde; “İşçiler, erkeklerde 18-50, bayanlarda 18-45 yaş aralığında olacaktır.” ve 3 üncü maddesinde ise; “Halen hastanemizde çalışan işçilerde yaş sınırı aranmayacak olup, yeni işe gireceklerde ise; çalışacak işçilerle ilgili hususlarda c.2 şartı uygulanacaktır.” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

İdarece anılan şartname maddesinde yapılan düzenlemede ihale mevzuatı açısından herhangi bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmış olup, ayrıca yaş aralığının tercihi ve takdirinin idarece yaş sınırları ihlal edilmemek koşuluyla yapılan işin niteliğine göre belirlenmesinin doğru olacağı değerlendirilmiştir.

 

            9) Başvuru sahibinin dokuzuncu iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Makine, Tesis ve Diğer Ekipmana Ait Belgeler” başlıklı 7.3.4 maddesinde; “İstenilen araç ve gereçlerin ad ve miktarları Teknik Şartnamede belirtilmiştir .Bunların isteklinin kendi malı olması şartı yoktur.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Teknik Şartnamenin 2 nci maddesinde ;

 

a) Elektrikli Süpürge (ıslak-kuru) 2 adet,

  b) Paspas cam duvar silecekleri    20 adet

             c)Halı yıkama makinesi                  1 adet

             d)Kombimat                                    1 adet

e)Süpürge(normal ve battal boy)     10 adet

f)Servis temizlik arabası                  16 adet

(Servis temizlik arabası paslanmaz gövde,(diğer aksam plastik olmalıdır)çöp torbası takılabilir)

g)Çift kovalı pres(plastik olmalıdır)      15 adet

h)Plastik temizlik kovası(4 ayrı renkte) 50 adet

 

şeklinde makine ekipmana ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece gerek idari şartname ve gerekse teknik şartnamede yapılan düzenlemelerin anılan Yönetmelik hükmü doğrultusunda isteklilerce temin edilebilecek nitelikte olduğu da dikkate alındığında, söz konusu düzenlemelerin isteklileri tekliflerini belirlemelerinde tereddüte düşürücü kapsamda olmadığı ve mevzuata bir aykırılık taşımadığı  anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalenin;

1) İhale doküman bedelinin 750 YTL olarak belirlenmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 32 inci maddesinin “Dokümanın basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılmasının zorunlu olduğu” hükmüne aykırılık teşkil ettiği,

 

2) Tekliflerin sunulacağı yerin idari şartnamenin ihaleye ilişkin bilgiler başlıklı 3 üncü maddesinde açık ve net olarak belirtilmemesinin isteklileri tereddüte düşürecek nitelikte olduğu,

 

3) İdarece ilaçlamaya ilişkin yapılan düzenlemenin ihale konusu hizmetin karakteristik edimine uygun olmamasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

4)  Dokümanda yapılan düzenleme ile işçilerden erkekler için 18-50, bayanlar için 18-45 yaş aralığının öngörüldüğü bu düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanunu ile TC Anayasasına aykırılık teşkil ettiği,

 

5) Teknik Şartnamenin 2 nci maddesinde makine ve ekipmanın sayılarının belirtildiği, ancak maliyeti etkileyen temel unsurlara ilişkin teknik özelliklere ihale dokümanında yer verilmediği,  bu hususun tekliflerin oluşturulması aşamasında isteklileri tereddüte düşürecek nitelikte olduğu,

 

anlaşılmıştır.

 
Yukarıda açıklanan aykırılıklar nedeniyle anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşü ile çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul