İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4153
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :30
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4153
Şikayetçi:
 Tüm-Pa Temizlik Hizmetleri Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti., Altındağ Mahallesi 154.Sokak Nilay Apt. No:3/2 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binası Atatürk Bulvarı No:153 06543 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.12.2007 / 37107
Başvuruya konu ihale:
 2007/151618 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.12.2007 tarih ve 08.23.67.0134/2007-74 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Büyük Millet Meclisi  Başkanlığı tarafından 14.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Tüm-Pa Temizlik Hizmetleri Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin 13.12.2007 tarih ve 37107 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından 14.11.2007 tarihinde yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak doküman satın aldıkları,

 

            1) Firmalarının maliyet aşamasında çelişkiye düştüğü zira, idari şartnamenin 2.e. maddesi ile 26 ncı maddesinin birbiriyle uyumlu olmadığı, aynı hükmün teknik şartnamenin 7.1 maddesi ile de çeliştiği  bu nedenle de sağlıklı bir maliyet hesabı oluşturulmasının mümkün görülmediği,

 

            2) İdari şartname ve teknik şartnamede giyim konusundaki düzenlemeden kaynaklanan sebeplerle sağlıklı bir maliyet hesabının yapılamayacağı, giyime ilişkin düzenlemenin belirsiz olduğu ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ihlal edildiği, 

 

            3) Teknik şartnamenin 2.2 maddesindeki düzenlemede yer alan “2 (iki) bayan, 2 (iki) bay değiştirici eleman”  ifadesinin anlaşılamadığı, zira bu kişilerin giderlerinin ne şekilde karşılanacağı ve teklif fiyata dahil edilecek masraflarda ne gibi düzenlemelere gidileceği konusunda firmalarının çelişki içinde kaldığı, bu durumda maliyet hesabının da 50+4 işçi üzerinden yapılması gerektiği,

            4)  İdari şartnamenin 26.3 bendine göre işçilere ödenecek yol ve yemek giderinin maliyet içerisindeki hesabı 22 gün olarak tespit edildiği ve ihaleye teklif sunacak firmaların maliyetini buna göre belirlemiş iken teknik şartnamenin 4.2.2 bendine göre haftada 6 gün çalışılması halinde işçilere ödenecek yol ve yemek giderinin ne şekilde karşılanacağının belirsiz olduğu,

  

          5) İhale konusu işe ait sözleşme tasarısının 33 üncü maddesinde yer alan “Fikri ve sınai mülkiyete konu olan hususlar” başlıklı maddenin ihale konusu hizmet ile ilgili yükleniciye ne gibi yükümlülükler getirdiğinin anlaşılamadığı ve değiştirilmesi gerektiği, 

 

         6) Teknik şartnamenin 3.4 bendindeki düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanununa aykırı olarak düzenlenmiş olduğu,

 

          İddia edilmektedir.

           

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde, başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususu tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

           Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

          İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması ve de aynı ihaleye ilişkin ve benzer nitelikteki konularda 12.12.2007 tarih ve 36975 sayılı şikayet başvurusu üzerine esas incelemesine geçilmiş başka bir başvurunun olması nedenleriyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

          
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul