İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4154
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :35
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4154
Şikayetçi:
 Dündar Petrol Kömürcülük İnş. San. Ltd. Şti. Çarşı Mahallesi Atatürk İlköğretim Okulu Sokak No:49/a ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Cihan Sok. No:2 06430 Sıhhıye / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36511
Başvuruya konu ihale:
 2007/144072 İhale Kayıt Numaralı “Elazığ Sodyum Bikromat Tesislerinde Bulunan 105 kalem Muhtelif Makine Teçhizat ve Ekipmanların Söküm ve Nakliyesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.12.2007 tarih ve 08.23.09.0041/2007-87 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 17.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Elazığ Sodyum Bikromat Tesislerinde Bulunan 105 kalem Muhtelif Makine Teçhizat ve Ekipmanların Söküm ve Nakliyesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Dündar Petrol Kömürcülük İnş. San. Ltd. Şti.’nin 10.12.2007 tarih ve 36511 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Firmalarının teklifinin, iş denetleme belgesinin tarihinin geçtiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı; oysa, söz konusu belgenin 02.10.2008 tarihine kadar geçerli olduğu, idarenin değerlendirmesinin mevzuata aykırı olduğu, 

 

2) İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde iş deneyimini tevsik için iş denetleme ve iş yönetme belgelerine yer verilmediği, bu belgelere yer verilmemesi nedeniyle katılım ve rekabetin engellendiği,

 

3) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işlere ilişkin düzenlemede makine mühendislerinin diplomasının iş deneyimini tevsik etmek üzere kullanılabileceğine yönelik belirleme yapılmaması nedeniyle makine mühendislerine haksızlık yapıldığı,

 

4) İşin yapılış maliyetinin %70’inin nakliye ücretlerinden oluştuğu, buna karşın nakliye konusunda iş bitirme belgesinin istenilmediği, şartname ekinde verilen listedeki malzemelerin et  kalınlıkları ve özgül ağırlıklarına ilişkin bilgiler verilmeden nakliye ağırlıklarının bulunmasının teknik olarak mümkün olmadığı, işin nakliyesi için Kg üzerinden birim fiyat teklif  alınması gerektiği,

 

5) İhale konusu işin yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olmasına rağmen  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca istenilmesi zorunlu olan  isteklinin mali durumu, bilançosu vb. ile toplam cirosu ve ihale konusu iş ile ilgili iş miktarını gösteren belgelerin idare tarafından istenilmediği,

 

6) İkinci teklif sahibinin teklifinin yaklaşık maliyete çok yakın olduğu, bu tür bir işte milimetrik bir hesabın çıkarılmasının mümkün olmadığı, teklif bedeli ile yaklaşık maliyetin bu mertebede yakın olmasının idareden yaklaşık maliyet konusunda bilgi alındığı düşüncesine neden olduğu,

 

7) İş deneyim belgelerinin yeterlik kriteri olarak, belge tutarının teklif bedeline oranı belirtilmesi gerekirken yeterli sayılacak iş deneyimi oranının belirtilmediği,

 

iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde; Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelenmesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması halinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerden imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Şikayetçinin sunduğu iş deneyim belgesine konu işin 27 Eylül- 29 Kasım 1993 tarihleri arasında gerçekleştirildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59.c maddesinde iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterliğin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınacağı hükme bağlanmış olup bahse konu iş deneyim belgesinin hizmet alımı ihalesinde değerlendirmeye alınmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. Diğer yandan, şikayetçinin ihale dokümanına yönelik iddiaları somut ve ciddi nitelikte bulunmamıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:
Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum
  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul