En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4158
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :53
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4158
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İns. Kynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Hacı Şaban Mah. Yeniyol Üzeri Nu 1 42090 Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.10.2007 / 30981
Başvuruya konu ihale:
 2007/147106 İhale Kayıt Numaralı “300 Kişi İle Malz. Gen. Temz. ve İlaçlama Hiz. 66 Kişili Malz. Yemek Pişirme Dağ. ve Bul. Yıkama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.12.2007 tarih ve 08.19.64.0177/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 05.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “300 Kişi İle Malz. Gen. Temz. ve İlaçlama Hiz. 66 Kişili Malz. Yemek Pişirme  Dağ. ve Bul. Yıkama” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İns. Kynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.,’nin 06.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  30.10.2007 tarih ve 30981 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

 Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamede benzer iş olarak; “temizlik işi ile ilgili olarak kamu hastanelerinde yapılmış malzemeli genel temizlik işleri, yemek işi ile ilgili olarak kamu hastanelerinde yapılmış malzemeli yemek hizmet alım işleri” nin gösterildiği, işin adı ile benzer işin aynı olduğu, kamu ve özel sektör yerine sadece kamuda yapılan işlerin benzer iş kabul edilerek rekabetin engellediği,

 

            2) İdari Şartnamede kısmi teklif verilmesine ilişkin düzenlemelerin birbiriyle çeliştiği, 7.1 inci maddesinden kısmi teklif verilebileceği anlamı çıkarken, 22 nci maddesinde kısmi teklif verilemeyeceğinin belirtildiği, 

 

            3) Temizlik ve yemek gibi birbiriyle ilgisi olmayan hizmetlerin bir arada ihale edilmesinin rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak; temizlik işi ile ilgili olarak kamu hastanelerinde yapılmış malzemeli genel temizlik işleri, yemek işi ile ilgili olarak kamu hastanelerinde yapılmış malzemeli yemek hizmet alım işleri kabul edilecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare belirtilen şikayete ilişkin olarak; “…Kamu hastanesi şeklinde sınırlama ise özel kurumlardan alınan iş deneyimi tevsik eden belgelerin her halde gerçeği yansıtmaktan uzak olduğu, gerçekte iş yapılmadan sadece iş deneyim kazanabilmek amacıyla bu tür organizasyonlar yapıldığı ortadadır. Bu sebeple her halükarda yapıldığı ve gerçeği yansıttığı kesin olan kamu işleri dikkate alınacaktır.” şeklinde cevap vermiştir.

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgesinin düzenlenmesi” başlıklı 53 üncü maddesinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu hizmetlere ait iş deneyimi; işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile bu bölümde yapılan düzenlemeler esas alınarak ihale komisyonlarınca 56 ncı madde çerçevesinde değerlendirilir.” hükmü,

 

  Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “Taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır.” hükmü,

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde; “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.” hükmü,

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Komisyonların inceleme yetkisi” başlıklı 61 inci maddesinde; İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyimine ilişkin belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

İş bitirme belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler ile varsa idarenin onay yazısı,

İş durum belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, varsa tasfiye tutanağı, devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler,

İş denetleme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için bu sayılanlara ek olarak, işin başında idareye verilmiş olan taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

İş yönetme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu,

Gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare sadece kamu hastanelerinden alınan iş deneyim belgelerini kabul etmesinin gerekçesini özel sektörden alınan iş deneyim belgelerinin güvenilir olmamasına bağlamaktadır. Oysaki yukarıda da belirtildiği üzere Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği gereğince komisyonların iş deneyim belgelerin gerçekliği ile ilgili inceleme yapma yetkisi bulunmaktadır.

 

İdarenin, mevzuatta isteklilere özel sektöre ait iş deneyim belgesi sunma hakkını ortadan kaldırır nitelikte, sadece kamu sektöründen alınan iş deneyim belgelerinin kabul edileceğine ilişkin yaptığı düzenlemenin rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğu tespit edilmiştir.

 

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 7.1.m. maddesinde; “Yemek hizmet alımı kısmına teklif vereceklerin; İl Sağlık Müdürlüğünden veya belediyeden alınmış ikinci sınıf gayri sıhhi müesseselere ait çalışma izin belgesi ve açma ruhsatlarını,….” düzenlemesi,

 

            İdari Şartnamenin 22 nci maddesinde; “Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesi,

 

            İdari Şartnamenin 17 nci maddesinde; “Birden fazla gerçek veya tüzel kişi konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir…..Konsorsiyum beyanname ve sözleşmesinde konsorsiyumu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin ihale dokümanında öngörülen işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarında koordinasyonu sağlayacaklarını belirtmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Her ne kadar İdari Şartnamenin 7.1.m. maddesi ile 22 nci maddesi çelişir gibi gözükse de, 22 nci maddede açıkça kısmi teklif verilemeyeceği belirtilmektedir. Ayrıca ihaleye konsorsiyumların teklif verebileceği göz önünde bulundurulduğunda 7.1.m. maddesinin konsorsiyumun yemek hizmeti kısmından sorumlu ortağını ilgilendirdiği düşünüldüğünde, ihalenin kısmi teklife açık olmadığının dokümandan net olarak anlaşılabileceği ve İdari Şartnamedeki belirtilen düzenlemelerin isteklileri tereddüte düşürecek nitelikte olmadığı tespit edilmiştir.

 

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin adı; “300 kişilik malzemeli genel temizlik ve ilaçlama hizmetleri ile 66 kişilik malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve bulaşık yıkama” olarak belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü bulunmaktadır.

İhale konusu iki ayrı hizmetin bir arada ihale edilmesi ancak ihalenin konsorsiyuma ya da kısmi teklife açık olması halinde mümkün olacaktır. Rekabeti kısıtlayıcı nitelikte görüldüğünden şikayet uygun bulunmuştur.

Her ne kadar ihale konsorsiyumlara açık olarak gerçekleşse de idare tarafından işin uzmanlık gerektiren kısımlarına ayrıntılı olarak idari şartnamede yer verilmediğinden ve ihale kısmi teklife açık olmadığından şikayet uygun bulunmuştur.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin adı “300 kişilik malzemeli genel temizlik ve ilaçlama hizmetleri ile 66 kişilik malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve bulaşık yıkama” olarak belirlenmiştir.

 

İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak; temizlik işi ile ilgili olarak kamu hastanelerinde yapılmış malzemeli genel temizlik işleri, yemek işi ile ilgili olarak kamu hastanelerinde yapılmış malzemeli yemek hizmet alım işleri kabul edilecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartnamede ihalenin adı ile benzer iş tanımının aynı nitelikte olduğu yapılan düzenlemelerden anlaşılmaktadır.

 

Hastanelerde yapılan temizlik ihalelerinde, hastanelerde yapılmış temizlik işinin benzer iş olarak gösterilmesi söz konusu iş ayrı bir teknik ve teçhizat gerektirdiğinden hizmetin gereğidir. Ancak hastanelerde yapılacak yemek pişirme, dağıtım ve bulaşık yıkama işleri, diğer yemek pişirme, dağıtım ve bulaşık yıkama işlerinden farklılık göstermemektedir. Zira hastane ya da diğer kurum, kuruluş ya da işletmelerde yapılacak yemek pişirme, dağıtım ve bulaşık yıkama işlerinde de asgari hijyen şartlarının sağlanması gerekmektedir.

 

İdarenin malzemeli yemek hizmet alım işleri için sadece “hastanelerde” yapılmış malzemeli yemek hizmet alım işlerini benzer iş olarak kabul etmesi rekabeti kısıtlayıcı nitelikte görülmüştür.

 

 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, başvuruya konu ihale 17.12.2007 tarih ve 2007/UH.Z-4145 sayılı Kurul kararı ile iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul