En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-416
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-416 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 24.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-4160 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :80
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-416
Şikayetçi:
 Teknik Işık Tem. Mad. Taş. Hizm. Yapı Malz. ve Turizm Ltd. Şti., Meltem Mahallesi Belgen Sitesi 13 Blok No: 4 K 1 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Bereketzade Medresesi Sok. 34420 Beyoğlu/İSTANBUL (Avr.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2416
Başvuruya konu ihale:
 2006/172788 İhale Kayıt Numaralı “Otomasyon Sistemi İçin Personel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.02.2007 tarih ve 08.02.66.0182/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 08.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Otomasyon Sistemi İçin Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Teknik Işık Tem. Mad. Taş. Hizm. Yapı Malz. ve Turizm  ltd. Şti.’nin 16.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2007 tarih ve 2416 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu proforma faturaların piyasa fiyatlarının çok altında olmasına rağmen idare tarafından kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” 26 ncı maddesinde,

 

26.3. Ayrıca, giyim bedeli yükleniciler tarafından ayni olarak karşılanacak olup, teklif fiyata dahildir. Giyim ihtiyacı yüklenici tarafından bir kişi için yıllık iki iş elbisesi olarak karşılanacaktır.

 

26.3.1. Çalıştırılacak personelin ücretleri aşağıdaki gibi olacaktır:

 

58 kişi brüt asgari ücretin %40 fazlası,

8 kişi (İstatistik birim sorumlusu-Sicil birim sorumlusu-Göz 1 Kliniği birim sorumlusu-Göz 2 Kliniği birim sorumlusu- Göz 3 Kliniği birim sorumlusu- Göz 4 Kliniği birim sorumlusu-Dijital kliniği birim sorumlusu-Dijital görüntüleme birim sorumlusu-Faturalandırma birim sorumlusu) brüt asgari ücretin %60 fazlası,

1 kişi (Bilgi işlem sorumlusu) brüt asgari ücretin %100 fazlası,

1 kişi (Gider tahakkuk memurluğu birim sorumlusu) brüt asgari ücretin %130 fazlası,

1 kişi (Veri tabanı kontrol elemanı ve veri analizi sorumlu yardımcısı) brüt asgari ücretin %250 fazlası

1 kişi (Veri tabanı kontrol elemanı ve veri analizi genel sorumlusu) brüt asgari ücretin %300 fazlasıdır.

 

26.5. İş kazası ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %1,5’tir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin  “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, işin süresinin 11 ay olduğu görülmektedir.

 

İdari şartnamenin “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3 üncü maddesinde ihale tarihinin 08.01.2007 olduğu belirtilmektedir.

 

Buna göre “giyim hariç” asgari işçilik maliyeti,

 

Asgari ücretin %40 fazlası

58 kişi

628.758,12

YTL

Asgari ücretin %60 fazlası

8 kişi

99.114,84

YTL

Asgari ücretin %100 fazlası

1 kişi

15.486,75

YTL

Asgari ücretin %130 fazlası

1 kişi

17.809,74

YTL

Asgari ücretin %250 fazlası

1 kişi

27.101,70

YTL

Asgari ücretin %300 fazlası

1 kişi

30.973,39

YTL

TOPLAM

   819.244,54 YTL

 

olmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

 

İdare, anılan Kanun maddesi çerçevesinde isteklilerden tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

- Merdan Sağlık Hizm. Bilgi İşl. Otom. Gıda Tem. Tur. San. ve Dış Tic. A.Ş. açıklamasında 2006 yılı için geçerli asgari ücreti esas aldığını belirtmiştir. İdari şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde “ihale tarihi itibariyle” geçerli asgari ücrette bir değişiklik olması halinde aradaki farkın verileceği belirtilmektedir. İdare tarafından eski asgari ücretin kabul edilerek ihale üzerinde bırakıldığı görülmüştür. İhale tarihi 08.01.2007 ve ilanın Kamu İhale Bülteninde yayımlanma tarihi 28.11.2006’dır.

 

01.01.2007 – 30.06.2007 tarihleri arasında uygulanmak üzere belirlenen asgari ücret 28.12.2006 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan istekli ise 08.01.2007 tarihinde teklifini vermiştir. Bu nedenle teklifinin aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilerek değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alınmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

- Sezen Yavuz LPG Elekt. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifleri giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarını dahi karşılamadığından değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı tespit edilmiştir.

 

- Damgacıoğulları Tem. Sağ. Hizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. giyecek konusundaki açıklamasında “Aker End. Giy. ve İş Güv. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti” ile aralarında “barter usulü” ile kıyafeti aldığını belirtmektedir.  Barter usulünde her ne kadar işletmeler ödemelerini nakit olarak yapmasalar bile alınan giysiye karşılık bir mal vermek zorunda olduklarından bu malın maliyetinin giysi maliyeti olarak dikkate alınıp açıklamaya konması gerekirken giysi için hiçbir maliyet kalemi öngörmeyen isteklinin teklifi aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilip değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

- Teknik Işık Tem. Mad. Taşeronluk Hiz. Yapı Malz. ve Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklama yazısında giyim konusunda kişi başı 20 YTL fiyat öngördüğü belirtilmesine rağmen buna ilişkin tevsik edici belge konulmadığından teklifi değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alınmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

- İdari şartnamenin 7.4. maddesinde, “Bu ihalede benzer iş olarak , kamu/özel hastaneler, üniversite hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşlarında veri giriş ve kontrol işletmeni çalıştırma hizmetleri kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yine anılan şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin adının “2007 Yılı 70 Kişilik Otomasyon Sistemi İçin Veri Giriş ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” olduğu düzenlenmiştir.

 

Fevzi ÇALIŞ tarafından sunulan iş deneyim belgesinde işin adının “Endeksörle sayaç okuma” işi olduğu, yine belgeyi düzenleyen TEDAŞ Hatay Elektrik Dağıtım Müessesi tarafından verilen yazıda işin kapsamında, “ayda bir olarak endeksörle sayaç endekslerinin tespiti, verilerin toplanması, endeksör firmasının hazırlamış olduğu paket program aracılı ile fatura bildirim tanzimi, toplanan verilerin paket program tarafından bilgisayara aktarılması, firma bilgisayarına aktarılan bu verilerin endeks, abone bilgilerinin manyetik ortamda Tedaş Bilgi İşlem Merkezince kayıt yapılarına uygun olarak ana bilgisayara aktarılarak fatura çıkmasının sağlanması, aktarılan verilerin icmalinin çekilmesi, sayaçların kontrolü ve usulsüz elektrik kullananların tespiti” olduğu belirtilmektedir. İhale konusu iş ve benzer işle iş deneyim belgesine konu iş bire bir örtüşmemekle birlikte ihale konusu iş ve benzer iş ile ilgili kısımlarının tutarları idare tarafından tespit edildikten sonra anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerekmekte olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul