İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4160
  • Toplantı No: 2007/079
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/079
Gündem No :1
Karar Tarihi:24.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4160
Şikayetçi:
 ÜNSA Madencilik Turizm Enerji Seramik Orman Ürün. Elek. Ürt. San. ve Tic. A.Ş., Menderes Bulvarı Yılmaz Apt. A Blok Kat:1 KÜTAHYA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Hipodrom Caddesi No:12 06330 Akköprü Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.11.2007 / 31749
Başvuruya konu ihale:
 2007/83442 İhale Kayıt Numaralı “Tüvenan Kömürlerin Lavvar Tesisi Bunkerine Taşınması ve Yıkanması, Lave Kömürlerin Bunkerlere Nakli ve Çıkan Şistin Toprak Döküm Harmanına Taşınması Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.12.2007 tarih ve 08.20.20.G017/2007-72E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nce 21.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tüvenan Kömürlerin Lavvar Tesisi Bunkerine Taşınması ve Yıkanması, Lave Kömürlerin Bunkerlere Nakli ve Çıkan Şistin Toprak Döküm Harmanına Taşınması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ünsa Madencilik Turizm Enerji Seramik Orman Ürün. Elek. Ürt. San. ve Tic A.Ş.’nin 03.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 06.11.2007 tarih ve 31749 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak sundukları iş deneyim belgesinin konusunun 57.475 ton tüvenan kömürün üretilerek nakli, lavvar tesisinde yıkanması, şist atımı ve temiz kömür nakline ilişkin olduğu, belge tutarının toplam 2.666.840 YTL olduğu, ancak idare tarafından bu tutarın 1.383.795 YTL´lik kısmının değerlendirmeye alındığı ve bu tutarın teklif edilen bedelin %10´undan az olması sebebiyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığı, sundukları iş deneyim belgesinin konusunun idari şartnamenin 2 nci maddesinde yazılı ihale konusu iş ile aynı olduğu ancak idare tarafından yapılan benzer iş tanımının idari şartnamenin 2 nci maddesindeki ihale konusu iş tanımı ile örtüşmediği, sundukları iş bitirme belgesinin idari şartnamenin 2 nci maddesinde yazılı ihale konusu iş ile örtüştüğü ancak idarenin iş deneyim belgesinde yazılı olan tutarın tamamını  kabul etmesi gerekirken sadece bir kısmını kabul ettiği, belgenin kabul edilmesi durumunda Kurumun 4.860.000 YTL menfaatinin olacağı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

07.09.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile; ihale konusu iş ile idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işler arasında kömür üretimi olmadığından, başvuru sahibi firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin 57.475 ton tüvenan kömürün nakli, lavvar tesisinde yıkanması, şist atımı ve temiz kömür nakli olarak değerlendirildiği, söz konusu işlerin toplam tutarının en fazla 21 YTL/ton olabileceğinin öngörüldüğü, buna göre yapılan nihai değerlendirmede iş deneyim tutarının 1.206.975 YTL olduğu, güncellenmiş tutarının ise 1.383.795,76 YTL olduğu, güncellenen iş deneyim tutarının İdari şartnamenin 7.3.1 maddesine istinaden istekli tarafından teklif edilen bedelin %10´undan az olması nedeniyle uygun belge sayılmadığı ve değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi firmanın iş deneyim belgesi olarak, kendi firmaları ile Kömür İşletmeleri A.Ş. arasında 01.12.2005 tarihinde imzalanan sözleşme ve eklerini sunduğu, sözleşme konusunun Türkiye Kömür İşletmeleri uhdesinde olan Balıkesir ili Balya ilçesi İR:1521 no’lu maden sahasında kömür üretilerek söz konusu yere 200 ton/saat kapasiteli yıkama tesisi kurularak kömürlerin lavvar tesisinde yıkanarak TKİ’nin talep edeceği yerlere toplam 57.475 ton yıkanmış kömürün teslim edilmesi işi olarak tarif edildiği, teslim edilecek kömürlerin ortalama birim fiyatının 46,40-YTL/ton ve toplam tutarının 2.666.840-YTL olduğu belirtilmiştir.

 

İhaleye ait ilanının 4.4 maddesi ile idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş olarak; “her türlü kömür-cevher zenginleştirme, sınai tesislerinin imalatı tesisi ve/veya çalıştırılması faaliyetlerinin kabul edileceği” belirtilmiştir.

 

İhale ilanının “İş deneyim belgeleri” başlıklı 4.3.1 maddesinde; İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %10 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” ibraz etmesi istenmiştir. Benzer düzenlemenin idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde de yer aldığı görülmüştür.

            İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (c) bendinde, ihale konusu işin; “GELİ-YLİ Müdürlüğü Sekköy ocağında üretilecek olan 10.000.000 Ton tüvenan kömürlerin 5 Yıl süre ile yüklenici tarafından alınarak lavvar tesisi bunkerine taşınması ve yüklenici tarafından kurulacak olan 350 ton/saat kapasiteli lavvar tesisinde yıkanması, tesiste yıkanan tüvenan kömürlerden elde edilecek 6.000.000 ton lave kömürlerin YEAŞ bunkerlerine ve /veya idarenin göstereceği bunkerlere eşit mesafedeki stoğa nakli, tesisten çıkan 4.000.000 ton şistin toprak döküm harmanına taşınması işi” olarak tarif edildiği anlaşılmıştır.

İşe ait teknik şartnamenin Ek-1 No’lu Eki’nde ihale konusu işin miktarları şu şekilde tarif edilmiştir.

 

 

 

 

        No

İş kalemi

İş miktarı

Ortalama Yol Mesafesi

        1

Ocaktan tüvenan kömür yükleme ve lavvara nakliye edilmesi

10.000.000 Ton

1000 m

        2

Teknik şartnamede belirtilen 350 ton/saat kapasiteli lavvar kurarak 5 yıl süre ile tüvenan kömür yıkanması

10.000.000 Ton

 

        3

Lavvarda elde edilen lave (Temiz) ürünü YEAŞ bunkerine taşıma

6.000.000 ton

900 m

        4

Lavvardan çıkan şisti (Atık) toprak harmana taşıma

4.000.000 ton

2500 m

 

Başvuru sahibi sunduğu iş deneyim belgesine konu işin yapılacak ihale konusu iş ile aynı olduğunu iddia etmektedir. Başvuru sahibi firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin konusunun kömür üretimi ve yıkama tesisi kurularak kömürlerin lavvar tesisinde yıkanarak TKİ’nin talep edeceği yerlere yıkanmış kömürün teslim edilmesi işi olarak tarif edildiği anlaşılmıştır. İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde tarifi yapılan ihale konusu iş ile İdari şartnamenin 7.4 maddesinde yapılan benzer iş tanımı göz önüne alındığında kömür üretiminin gerek yapılacak ihale konusu iş kapsamında gerekse benzer iş tanımı kapsamında bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

İdarenin başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesine ait belge tutarı üzerinde yaptığı inceleme sonucu ihale konusu iş ile örtüşen (yıkama tesisi kurularak kömürlerin lavvar tesisinde yıkanarak TKİ’nin talep edeceği yerlere yıkanmış kömürün teslim edilmesi işi) kısmı ile örtüşmeyen (kömür üretimi) kısmına dair yaptığı hesaplama sonucu elde ettiği 1.206.975-YTL belge tutarının güncellenmesi neticesinde bulunan ihale konusu işe ilişkin 1.383.795,76-YTL belge tutarının idari şartnamenin 7.3.1 maddesine istinaden istekli tarafından teklif edilen bedelin %10´undan az olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) 19.10.2006 tarihli ve 26324 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 16/10/2006 tarih ve 2006/11106 sayılı Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesinin Eki Karar kapsamındaki kuruluşlar için İhale yoluyla hizmet alımı” başlıklı 4 üncü maddesinde; “İhale yoluyla hizmet alımları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat dikkate alınarak yapılır ve ihale mevzuatıyla ilgili tüm soru ve sorunlar Kamu İhale Kurumuna iletilir.

          a) Hizmet alımları

          2007 yılında, kamu ihale mevzuatında tanımı yapılan hizmetler, 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla temin edilebilir. 2007 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin toplam tutarı en fazla 2006 yılı için uygun görüş bildirilen toplam tutarın, 2007 yılı için hedeflenen yıllık ortalama ÜFE değişim oranı ile artırılması suretiyle bulunan tutar kadar olabilecektir. Maliyet unsurlarındaki (asgari ücret, SSK primi ve akaryakıt fiyatları) artış oranının yıllık ortalama ÜFE değişim oranının üzerinde olması nedeniyle hizmet alımı maliyetlerinde artış olması halinde aşan kısım toplam tutara eklenebilecektir. 2006 yılında taşeron yoluyla sağlanan hizmetlerin 2007 yılında asli personelle yapılması durumunda anılan hizmet alımları için ayrılan hizmet alımı tutarı 2007 yılı izninden düşürülecektir.

          Bu Karar yayımlandığı tarihten itibaren, kuruluşlar, kamu ihale mevzuatı gereklerini yerine getirmek şartıyla 2007 yılı için hizmet alım ihalesi sürecini başlatabilirler. Kuruluşlar, kendilerine Hazine Müsteşarlığı ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca gönderilecek yatırım ve finansman programı kapsamında işletme bütçelerini 2007-2009 dönemini kapsayacak şekilde yaparak, çok yıllık hizmet alımlarına çıkabilirler. Diğer hizmet alımına ilişkin talepler, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın görüşü çerçevesinde Hazine Müsteşarlığınca ayrıca değerlendirilir.

          2007-2009 dönemini kapsayacak hizmet alımı ihaleleri için tavan tutar, 2006 yılı için verilen tutarın, 2007-2009 dönemi ÜFE değişim oranı kadar artırılması suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.

          b) İlave hizmet alım izinleri

          İlave ve ilk defa yapılacak hizmet alımları için kuruluş, ayrıntılı ve gerekçeli bir raporla başvuracak, ihaleler; kuruluşun diğer birimlerinde veya diğer kuruluşlarda yapılmakta olan benzer ihalelere ilişkin bedeller emsal alınarak değerlendirildikten sonra, Hazine Müsteşarlığı veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca uygun görüldüğü takdirde yapılabilecektir. 2006 yılı içinde kullanılmak üzere bir kereye mahsus verilen ilave hizmet alımı izinleri, aynı kuruluşun 2007 yılı için hizmet alım izni limitleri belirlenirken dikkate alınmaz.

          Olağanüstü koşullardan (yangın, deprem, sel, heyelan gibi) kaynaklanan hizmet alımlarında izin alınması gerekmeyip, bilgi verilmesi yeterlidir.

          c) Hizmet alımı yapılamayacak durumlar

          Temizlik, güvenlik ve benzeri hizmetler için yeterli sayıda personeli bulunan kuruluşlar bu tür hizmetleri ayrıca ihale yolu ile dışarıdan satın alamazlar.

          Kuruluş ve çalışanlarının kurmuş olduğu vakıf, sandık ve diğer sivil toplum örgütleri ile bunların kurmuş olduğu veya iştirak ettiği şirketler, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet alımı ihalelerine iştirak edemezler ve bunlardan herhangi bir şekilde hizmet alımı yapılamaz.

          d) Kuruluş ve yüklenici firma ilişkisi

          İhale yoluyla yapılacak hizmet alımlarında; yüklenici firmanın istihdam ettiği işçinin muhatabı kuruluş olmayacaktır. Mevcut sözleşmeler bu çerçevede yenilenecektir. Yüklenici firma tarafından istihdam edilen işçilerin kurumla olan ilişkilerinde, iş hukukuna göre devamlılık arz edebilecek her türlü sözleşme hükümleri bu yenilemeler kapsamında iptal edilecektir. 2007 yılında yüklenici firma ile mevcut sözleşme yenilenmediği takdirde, yeni firmayla yapılacak sözleşmelerde yüklenici firmanın istihdam ettiği işçilerin kurumla olan ilişkilerinde iş hukukuna göre devamlılık arz eden hüküm ve uygulamalara yer verilmeyecektir.

          Kuruluşlar, hizmet alımı yaptıkları yüklenici firmalarda çalışan personelin SSK ve işsizlik sigortası primlerinin düzenli yatırılıp yatırılmadığını takip etmekle yükümlüdürler. Söz konusu prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen yüklenici firmaların sözleşmeleri uzatılmayacaktır.

          Ancak, ana faaliyet konusu ham petrol tedariki, petrol ürünlerinin ihraç ve ithal edilmesi olan veya petrokimya sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarda, 9 Ekim 2002 tarihinden önce müteahhit eliyle sağlanan ve aynı şekilde halen çalışmaya devam eden, emekliliğe hak kazanmamış işçilerden personel yetersizliği nedeniyle asli işlerde sürekli çalıştırıldığı için mahkeme kararıyla toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanma hakkı elde eden ve iş için gerekli tecrübeye sahip olan, müteahhitlerle süresi uzatılacak veya yenilenecek sözleşmeler kapsamındaki işçileri, yeni bir mahkeme kararına ihtiyaç olmaksızın, işçilerin aynı koşullarda çalıştırıldığı diğer dönemlerde de toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlandırmaya ilgili kuruluş yönetim kurulları yetkilidir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

           

          2007 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesinde belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyetine ilişkin Hazine Müsteşarlığı’nın 2007 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesinin “İhale yolu ile hizmet alımına ilişkin esaslar” başlıklı Yedinci Bölümünde; “Kamu ihale mevzuatında tanımı yapılan hizmetler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, 2007 yılında ihale yoluyla temin edilebilecektir. Kanunun uygulamasında karşılaşılan sorunlar için Kamu İhale Kurumuna başvurulacaktır. Bunun dışındaki hususlarda oluşabilecek tereddütleri gidermeye Müsteşarlığımız yetkilidir.

          Kararname kapsamındaki kuruluşlar, herhangi bir izin yazısına ihtiyaç duymaksızın Kararnamede belirlenen sınırlamaları dikkate alarak 2007-2009 dönemi için hizmet alım ihalesine çıkabilirler. 2007-2009 döneminde yapılması planlanan ihale yoluyla hizmet alımlarının toplam tutarı en fazla bir önceki yıl için Müsteşarlığımızca veya ÖİB tarafından uygun görüş bildirilen toplam tutarın hedeflenen ortalama ÜFE (2007 için  %8, 2008 için %3,6 ve 2009 için %3,8) ile artırılması suretiyle bulunan tutar kadar olabilecektir. Ancak, kuruluşlar, 2007-2009 döneminde yapacakları hizmet alım toplam tutarını aşmayacak şekilde ihtiyaçları doğrultusunda 2007-2009 dönemi için belirlenen azami toplam tutarın hizmet alımı kategorileri arasındaki dağılımını belirleyebilirler. Maliyet unsurlarındaki (asgari ücret, SSK primi ve akaryakıt fiyatları) artış oranının yıllık ortalama ÜFE değişim oranının üzerinde olması nedeniyle hizmet alımı maliyetlerinde artış olması halinde aşan kısım toplam tutara eklenebilecektir . Bu çerçevede, hesaplamalar şu şeklide yapılacaktır.

  2007 yılı toplam hizmet alım tavanı = 2006 yılı için uygun görülen izin tutarı x 1,080

  2008 yılı toplam hizmet alım tavanı = 2007 yılı toplam hizmet alım tavanı x 1,036

  2009 yılı toplam hizmet alım tavanı = 2008 yılı toplam hizmet alım tavanı x 1,038

           

2006 yılı içinde kullanılmak üzere bir kereye mahsus verilen ilave hizmet alımı izinleri, aynı kuruluşun 2007 yılı için hizmet alım izni limitleri belirlenirken dikkate alınmayacaktır.

 

            İlave ve ilk defa yapılacak hizmet alımları için kuruluş, ayrıntılı ve gerekçeli bir raporla başvuracak, ihaleler; kuruluşun diğer birimlerinde veya diğer kuruluşlarda yapılmakta olan benzer ihalelere ilişkin bedeller emsal alınarak değerlendirildikten sonra, uygun görüldüğü takdirde yapılabilecektir. Olağanüstü koşullardan (yangın, deprem, sel, heyelan gibi) kaynaklanan hizmet alımlarında ise Müsteşarlığımız ve ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verilmesi yeterli olacaktır.

            Kuruluşlar ihale yoluyla yaptırdıkları tüm hizmet alımlarının listesini, 2006 yılı toplam maliyet gerçekleşmeleri, yasal nedenlerle oluşan maliyet artışlarını ve 2007 yılı tahmini yıllık maliyetlerini işlemlerin tamamlanmasını müteakip ilgisine göre Müsteşarlığımıza ve ilgisine göre ÖİB’ye bildirmek zorundadırlar.” hükümleri yer almaktadır.

 

Yukarıda anılan düzenlemeler gereği yıllara sari olarak 5 yıllık süre için çıkılan söz konusu ihalede idare tarafından DPT’nin görüşü çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı’nca değerlendirme yapılması için bu kurumlara müracaatta bulunması ve gerekli onayları aldıktan sonra ihale işlemlerine başlaması gerekirken bu yönde gerekli onay işlemlerinin alınmadığı ve alınması yönünde de herhangi bir işlem yapılmadığı, dolayısıyla anılan Bakanlar Kurulu Kararnamesine aykırı işlem  tesis edildiği   anlaşılmıştır.

 

2) Başvuruya konu ihaleye ilişkin yukarıda anılan 07.09.2007 tarih ve 70 no’lu İhale Komisyonu kararı üzerine ihale yetkilisi olan TKİ Yönetim Kurulunun 14.09.2007 tarih , 23/437 sayılı kararında; “07.09.2007 tarih, 30.01/22 sayılı takrir ekinde yer alan 07.09.2007 tarihli ve 70 sayılı İhale Komisyonu kararında; Kamu İhale Genel Tebliğinin , XIII-"Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının C-"Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler" alt başlığının (a) ve (b) bentlerine göre yapılan yaklaşık maliyet sorgulaması sonucu; yaklaşık maliyetin ….YTL ´den …YTL´ ye çıktığı belirtilmiştir.

Konu, TKİ İhale Uygulama Yönergesi´nin 11 nci maddesi ışığında değerlendirildiğinde ; İhale yetkilisinin bilgi ve onayı dışında yaklaşık maliyet hesabının değiştirilmesinin , ihale işlem dosyasının ihale sonucunu etkileyen asli bir unsurunun değiştirilmesi anlamına geldiği anlaşılmıştır.

Yaklaşık maliyet değişikliği konusundaki eksiğin giderilmesi için , İhale Komisyonu Başkanlığınca dosyanın 10 gün içinde daha önce yaklaşık maliyet hesabını yapan Komisyon ile mutabakat sağlanarak ikmal edilmesini ve karar için Yönetim Kuruluna sunulmasını teminen  İhale Komisyonu Başkanlığına iade edilmesine…” karar verildiği, anılan TKİ Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda yaklaşık maliyet hesabını yapan komisyon üyeleri çağırılarak 20.09.2007 günü ihale komisyonu üyeleri ile birlikte bir değerlendirme toplantısı yapıldığı ve yapılan toplantıda ihale komisyonunun 70 no’lu kararında yer alan yaklaşık maliyetin irdelendiği ilk yaklaşık maliyet hesabını yapan komisyon üyeleri ile ortaklaşa bir kez daha değerlendirme yapılarak  20.09.2007 tarihinde düzeltilen yaklaşık maliyet hesabı üzerinde görüş birliğine varıldığı belirtilmiştir.

 

Yaklaşık maliyet artışına gerekçe olarak; işçilik hesaplama modülünde 1 işçi için teklif edilmesi gereken asgari maliyet 706,84-YTL/Ay rakamının 01.07.2007 tarihi itibariyla güncellenmesi durumunda bu rakamın 735,11-YTL/Ay olarak hesaplandığı, işletme giderleri tablosunda YTL/yıl hanesinde yer alan personel giderlerinin yıllık yerine sehven aylık rakamın yazıldığı, işçilik güncellenmesi ile birlikte bu rakamın yıllık bazda hesaplanması gerektiği, bu rakamdan hareketle lavvar işletme giderlerinin arttığı, bunun dışında (tüvenan ve lave) kömür nakillerine ilişkin bazı kabullerin fiili değerlere uymadığı belirtilerek birim fiyatlarda artışlar yapılarak yeniden yaklaşık maliyet tespitine gidildiği, yapılan bu hesaplamalar neticesinde ihale komisyonunca daha önce tespit edilen yaklaşık maliyetin, yeniden güncellenerek değiştirildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 7 nci maddesinde; a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından biri, birkaçı veya tamamının, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde ihaleden önce idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesinin zorunlu olduğu, bu sabit katsayıların, sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir gerekçeyle değiştirilemeyeceği hükmü yer almaktadır. İdarece yaklaşık maliyet hesabında işçilik güncellenmesi ile birlikte (tüvenan ve lave) kömür nakillerine ilişkin bazı kabullerin fiili değerlere uymadığı belirtilerek birim fiyatlarda artışlar yapılarak yeniden yaklaşık maliyet tespitine gidilmiştir. Bu yeni hesaplamalar neticesinde a2, b1, b2, ve d sabit katsayılarında yapılan söz konusu  değişiklik, mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

3) 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Açık ihale usulü ile yapılan şikayete konu ihaleye, 11 firmanın ihale dokümanı satın almasına rağmen 6 isteklinin teklif verdiği, bunlardan 5 isteklinin sundukları iş deneyim belgelerinin muhtelif gerekçelere binaen uygun bulunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı göz önüne alındığında 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen rekabet ilkesinin gerçekleşmediği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihaleye katılmak üzere 11 adet ihale dokümanının satın alındığı, 6 isteklinin teklif verdiği ve geçerli bir teklifin bulunduğu anlaşıldığından, ihalede gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı,  bu nedenle de anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, iptal kararına katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul