İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4163
  • Toplantı No: 2007/079
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/079
Gündem No :4
Karar Tarihi:24.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4163
Şikayetçi:
 Zengin Temizlik Gıda İnş. San Tic. Ltd. Şti, Sancak Mah. A.Haydar F.Oğlu Sokak No: 16/1 Yıldız Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Babür Cad. No: 36 06080 Telsizler Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.11.2007 / 32874
Başvuruya konu ihale:
 2007/150780 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik ve Çamaşır Yıkama Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.12.2007 tarih ve 08.20.68.G014/2007-74E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 15.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve Çamaşır Yıkama Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Zengin Temizlik Gıda İnş. San Tic. Ltd. Şti.’nin 22.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.11.2007 tarih ve 32874 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede resmi, dini bayramlar ile yılbaşı günü yapılacak çalışma süresinin vardiyalar dikkate alındığında idarece hatalı tespit edildiği,

 

            2) Malzeme ve araç- gereçlerin teknik şartnamede belirtildiği, oysa mevzuat gereğince teklif fiyata dahil olan masrafların idari şartnamede düzenlenmesi gerektiği,

 

            3) Teknik şartnamede, personel ile ilgili yüklenicinin yükümlülükleri kısmında yapılan düzenlemenin eşit davranma ilkesine aykırı olduğu,

 

            4) İdarece teknik şartnamede, çalışacak 130 kişi dışında bir genel yöneticinin idarede bulunmasının istendiği, bu kişinin maliyetinin teklif fiyata dahil edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” kısmında yer alan  59 uncu maddesinde; “2008 yılı içerisinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yapılacak olan çalışma süresi 1260 gün olarak hesaplanmıştır. Bu günlerde çalıştırılacak personele 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret ödenecektir. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde personel 3 vardiya olarak çalıştırılacak olup 07.00-15.00 vardiyasında 45, 15.00-23.00 vardiyasında 23 ve 23.00-07.00 vardiyasında 20 işçi çalıştırılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4857 Sayılı İş Kanununun 47 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır.

 

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde; resmi bayram günlerinin 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs günü Atatürk´ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos günü Zafer Bayramı; dini bayramların Ramazan Bayramı (Arefe günü saat 13.00´ten itibaren olmak üzere 3,5 gün), Kurban Bayramı (Arefe günü saat 13.00´ten itibaren olmak üzere 4,5 gün) ile 1 Ocak gününün yılbaşı tatili olduğu ve bu günlerin genel tatil günleri olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 28 Ekim günü saat 13.00´ten itibaren başlayacağı ve 29 Ekim günü devam edeceği belirtilmiştir.

 

Anılan Kanun hükmüne göre toplam 13,5 gün Resmi ve Dini Bayram Günleri ile yılbaşı Günü bulunmaktadır. Ancak, idarece yapılan hesaplamada yarım olan tatil günleri, idarece 4857 sayılı Kanunun 47 nci maddesi çerçevesinde değerlendirilerek 1 tam gün olarak hesaba katılmış ve 15 gün tatil günü esas alınarak toplam 1260 gün üzerinden ilave ücret ödeneceği yönünde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

İdarece yapılan yaklaşık maliyet hesabında ve şikayet üzerine alınan kararda; 23.00-07.00 vardiyasında çalışacak 20 işçi için 2008 yılı içerisinde 12 gün, diğer vardiyada çalışacak işçiler için 15 tam gün üzerinden hesaplama yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Bu çerçevede; 2008 yılı içersinde 13,5 gün resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü bulunduğu, toplam 88 işçi bu günlerde çalışacağından 88x13,5= 1188 gün toplam ilave çalışma süresi ortaya çıktığı, idari şartname ve idarenin cevabına göre yapılan hesaplamada ise 1260 gün ilave çalışma ücreti söz konusu olduğu, idarece açıkça 1260 gün ilave çalışma yapılacağı belirtildiğinden ve bu rakamın 13,5 gün üzerinden hesaplanan miktardan fazla olduğu görüldüğünden ihaleye katılan isteklilerin 4857 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre ilave ücret ödemelerinde herhangi bir zarara uğramayacakları, bütün isteklilerin 1260 gün üzerinden maliyet hesabı yaparak tekliflerini hazırlamalarında ve sözleşme imzalandıktan sonra da 1188 gün üzerinden 4857 sayılı Kanuna göre işçilere ödeme yapmalarında bir engel bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ancak, bu durumda idarece yarım günlerin tam gün sayılması nedeniyle bu günler için idare açısından kamu zararının söz konusu olabileceği ve düzenlemenin 4734 sayılı  Kanunun 5 inci maddesindeki “kaynakların verimli kullanılması” ilkesine  aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 4.2/3/4 maddelerinde;" 2.İstenilen araç gereç ve sayılan Liste 2 de gösterilmiştir. 3.Kullanılacak olan temizlik malzemesi ile diğer sarf malzemeler ve miktarları Liste 3 te gösterilmiştir. 4.Bu şartnamenin 4.1, 4.2, ve 4.3. maddelerinde istenilen makine teçhizat ve araç gereçler ile  temizlik  ve  sarf malzeme  sayıları  asgari  miktarlar  olup  bu  miktarların  hizmetin

yürütülmesi sırasında kullanılması zorunludur. " düzenlemesi,

 

7.3.2 maddesinde; “Genel yöneticinin ilgili hastane müdür yardımcısı ile kendi aralarındaki haberleşmeyi sağlamak amacıyla yedek bataryalarıyla birlikte 5 (beş) adet haberleşme cihazı yüklenici tarafından temin edilecek ve kullanılacaktır.” düzenlemesi,

 

7.7 maddesinde; “İşin  yürütülmesi için gerekli makine tesisat ve araçlar ile temizlik ve diğer sarf malzemeleri sağlayacaktır. Bu makine ve araç gereçler ile diğer malzemelerin her an kontrol edilebilmesi  için yüklenici  istendiğinde  bunların sayılarını (türlerine göre  ayırmak ve kullanıldıkları ve bulundukları yerleri ayrı ayrı belirtmek üzere) gösteren cetvelleri idareye vermek zorundadır " düzenlemesi,

 

10.7. 2 maddesinde;Hizmetin yürütülmesi esnasında gerekli (çöp poşeti + haşere ilacı, sağlığa zararlı olmayan) her türlü araç/gereç ve temizlik malzemesi ve deterjanlar yüklenici tarafından sağlanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde; teklif fiyatına dahil olacak masrafların idari şartnamede düzenleneceği, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ile ilgili hükümlere yer verileceği. teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyeceği belirtilmiştir.

 

İdarece teklif fiyatına dahil olacak bir kısım masraflara teknik şartnamede yer verilmesinin anılan Tebliğ düzenlemesine uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 6.10 maddesinde;”Yüklenici her işçi için resimli kimlik kartı düzenleyecektir. İşçiler bu kartları hastaneye girişte görevlilere göstermek ve formalarına yaka kartlarını takmak zorundadır. Giriş ve çıkışlarda gerek görüldüğü takdirde işçilerin üzerleri ve çantaları ilgili personelce aranabilecektir. Mesaisi biten işçi hastaneyi terk edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Eşit Davranma İlkesi” başlıklı 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; “İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

5188 sayılı Özel Güvenlik Kanununun 7 nci maddesinde; “Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır: a) Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinin sayıldığı, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Bu yetki özel kanun ile özel güvenlik görevlilerine koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlarla sınırlı olmak üzere verilmiştir. Özel güvenlik görevlilerine verilen bu yetkiye dayanarak idarece  gerek görüldüğü takdirde işçilerin üzerleri ve çantalarının ilgili personelce aranabileceği yönünde yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idarece çalışacak işçiler için kimlik kartı düzenlenmesi ve mesaisi biten işçinin hastaneyi terk etmesinin istenmesinin anılan Kanun hükmüne aykırı olmadığı, zira düzenlemenin idarece bütün işçilere yönelik olarak yapıldığı, mesaisi biten işçinin de hastaneyi terk etmesinin hayatın olağan akışının gereği olduğu, düzenlemenin işçiler arasında ayrıma dönük bir düzenleme niteliğinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 7 nci maddesinde; “7. l-Yüklenicinin kendisi veya idare tarafından kabul edilen yüklenicinin yetkili temsilcisi 07:00 — 17:00 saatleri arasında genel yönetici olarak görev yapacaktır. (Yükleniciyi temsil edecek olan genel yönetici; Sağlık İdaresi Yüksek Okulu, İşletme, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu vb. okul mezunu olmalıdır.) 7.2-Genel yönetici hastanede çalışan 130 kişinin dışında olacak ve yüklenici bu kişiyi (yüklenicinin kendisinin is yerinde bulunmaması durumunda) Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin Yüklenicinin iş başında bulunması başlıklı 9. Maddesi gereğince iş yerinde bulunduracaktır. 7.3- Yüklenicinin kendisi veya yerine idare tarafından kabul edilen Genel yönetici ile birlikte koordinasyonu sağlamak üzere, 130 kişinin içinde 3 Ekip Sorumlusu çalışacak; 07:00-16:00, 15:00-08:00 saatleri arasında idareye karşı sorumlu olacaktır. Çalışacak olan ekip sorumluları Sağlık İdaresi Yüksek Okulu, Ev Ekonomisi Meslek Yüksek Okulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu vb. okul mezunu olmalıdır." düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Yüklenicinin İş Başında Bulunması” başlıklı 9 uncu maddesinde; “Yüklenici, üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, işyerinden ayrılamaz. Ancak, idare tarafından kendi yerine kabul edilecek birisini, işlerin gecikmesine veya durmasına hiçbir şekilde yol açmamak şartı ile vekil bırakarak iş başından ayrılabilir. Yüklenici veya vekili, iş yerinden ayrılmalarını gerektiren zorunlu hallerde, kontrol teşkilatından izin almak zorundadırlar.Yüklenici veya vekili, işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında istendiği zaman kontrol teşkilatı ile birlikte bulunacaklardır.” düzenlemesine yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde; “İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda anılan Tebliğ ve idarenin düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde; idarece  Hizmet İşleri Genel Şartnamesine paralel bir düzenlemeye yer verildiği anlaşılmakla birlikte, yüklenici yerine işyerinde bulunacak genel yöneticinin 07:00 — 17:00 saatleri arasında mesaisini işyerinde geçirmesi istendiğinden düzenlemeye göre tekliflerin kaç işçi sayısı üzerinden hazırlanacağının belirsiz olması nedeniyle yapılan düzenlemenin sağlıklı teklif verilmesini engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmış olup, bu çalışanın maliyetinin de teklif fiyata dahil edilmesi gerekmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde, personelin işten çıkarılmasında hastane müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının onayının alınması şartı getirilmiştir.

 

      4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında; “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            İncelenen ihalede, ihale dokümanında işçi çıkarılmasının idarenin onayına bağlı tutulmasının yukarıda anılan Kanun hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihalede; teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde, personelin işe alınmasında ve çıkarılmasında hastane müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının onayının alınması şartı getirilmiştir.

 

          İhalenin iptaline ilişkin kararda; ihale dokümanında işçi çıkarılmasının idarenin onayına bağlı tutulmasının 4857 Sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasındaki hükme aykırı olduğuna karar verilmiştir. Personelin işe alınmasının idarenin onayına tabi tutulmasına ilişkin ihale dokümanında yapılan düzenlemenin de anılan Kanun hükmüne aykırı olduğunun ihalenin iptal gerekçeleri arasında sayılması gerektiği görüşüyle, iptal kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul