İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4164
  • Toplantı No: 2007/079
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/079
Gündem No :5
Karar Tarihi:24.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4164
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Caddesi Nu: 62/3 G.O.P. /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimliği,Esentepe Mah. Hastane Cad. ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.11.2007 / 32602
Başvuruya konu ihale:
 2007/140682 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları Arasında Olmak Üzere Toplam 2 Yıl Süreli Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Dağıtımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 08.20.65.0102/2007-87E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları Arasında Olmak Üzere Toplam 2 Yıl Süreli Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Dağıtımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.11.2007 tarih ve 32602 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinin (b) bendinde isteklilerin ihale konusu işi yerine
getirmek üzere toplam 30 personel çalıştıracağına dair taahhütname istendiği, Kamu İhale Genel Tebliğinin Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar bölümünün 3 üncü maddesi hükmüne göre personel çalıştırılacağına dair taahhütname istenmemesi gerektiği,

 

2- İdari    Şartnamenin  7.3.3  maddesinde; hastanede    meydana    gelebilecek    gıda
zehirlenmelerine  karşı  ürün  ve şahıs sigorta  poliçesini  ihalenin  onaylanmasını  müteakip
sözleşme yapılmadan  önce  hastane  idaresine vereceğine dair noter onaylı  taahhütname
istendiği,  gerek Kamu İhale Kanununda, gerekse Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile KİK Genel Tebliği ve diğer ihale mevzuatında, zehirlenmelere karşı sigorta yapılacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığı, ihalelerde gereksiz ve temini mümkün olmayan belgelerin istenmesinin ihaleye katılımı sınırladığı, rekabeti önlediği, isteklilerin ihale kapsamı işle ilgili olarak her türlü taahhüdünü yerine getirmede maddi, manevi ve sosyal sorumluluğunun bulunduğu, bu nedenle kapsamı belli olmayan; zehirlenmelere karşı sigorta taahhütnamesinin istenmemesi gerektiği, sigorta bilgileri eksik olduğundan bu maddenin iptali veya düzeltilmesi gerektiği, Kamu İhale mevzuatına aykırı olan bu ihalenin ve devam kararının durdurularak iptal edilmesinin ve düzeltilmiş bir şartname ile ihalenin yenilenmesinin uygun olacağı
iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin 7.3.2 maddesi ile ihale ilanının 4.3.2.b maddesinde; “İsteklilerin İhale konusu işi yerine getirmek için iş yerinde (Şanlıurfa Devlet Hastanesi) 1 Ahçıbaşı, 5 Ahçı toplam 30 personeli çalıştıracağına dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunması zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII.M.3 maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez” hükmü getirilmiş ve “ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının % 40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilmesine" ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdarece ihale dokümanında yapılan düzenlemenin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği ile belirlenen mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.4.b maddesi ile ihale ilanının 4.3.4.b maddesinde; “Hastanede meydana gelebilecek gıda zehirlenmelerine karşı ürün ve şahıs sigorta poliçesini ihalenin onaylanmasını müteakip sözleşme yapılmadan önce hastane idaresine vereceğine dair taahhütname” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

                İhaleye ilişkin Sözleşme Tasarısının 22 nci maddesinde ise; “iş ve iş yerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk idareye aittir.” düzenlemesine yer verilmiştir.


                İdarece idari şartname ve ihale ilanında yapılan düzenlemenin bu haliyle bir biri ile çelişmektedir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir. Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir. Sözleşmesinde istenilmiş olması halinde, sigortalara ilişkin limitlerin işe başlama tarihinin yıl dönümündeki güncel değerlere yükseltilmesi zorunludur. Yüklenici, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz. Sigorta poliçelerinde belirlenen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın karşılamadığı bedeller için yüklenici idareden bir istekte bulunamaz. Sigorta yükümlülüğünün kabul süresinin sonuna kadar olan süreçte devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam edeceği, bu süreci düzenleyen madde hükümleri de göz önünde tutularak sözleşme veya eklerinde belirtilir.” hükmü bulunmaktadır.

Tip Sözleşme Tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesine ilişkin 31 nolu dipnotta; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

                İdarece sigorta yaptırılması konusunda idari şartnamede yapılan düzenlemenin, teminat türüne ve teminat limitlerine ilişkin bir bilgi içermediği, idari şartname ve ihale ilanındaki düzenlemelerin bir biri ile çeliştiği, dolayısıyla mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte, başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 13.11.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 13.11.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul