İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4165
  • Toplantı No: 2007/079
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/079
Gündem No :9
Karar Tarihi:24.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4165
Şikayetçi:
 Kırkpınar Mağazaları Gıda San. ve İmalat/Cevat Kırkpınar, 10021 Sok. No:29 A.O.S.B. Çiğli / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Saim Çıkrıkcı Cad. No:59 35720 Bozyaka / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2007 / 36473
Başvuruya konu ihale:
 2007/114307 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 08.22.97.G015/2007-69 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 16.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kırkpınar Mağazaları Gıda San. ve İmalat/Cevat Kırkpınar’ın 07.12.2007 tarih ve 36473 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece idari şartnamede zehirlenme olaylarına karşılık ürün ve şahıs sigortası öngörüldüğü, mevzuatta bu sigortanın yaptırılacağına dair hüküm bulunmadığı, kapsamı belli olmayan sigortanın istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, ayrıca, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesine atıfta bulunan sözleşme taslağının 19 uncu maddesinde, sigorta türü ve teminat oranlarına ilişkin bilgilerin gösterilmesi gerektiği,

 

            2) İdari şartnamenin 52 nci maddesinde, eksik eleman çalıştırılması 3 günü geçtiği takdirde cezalı çalışma süresinin ve günlük ceza miktarının iki katına çıkarılacağı, ikinci 3 günlük süre zarfında da eksik elemanın tamamlanmadığı takdirde herhangi bir bildirimde bulunulmadan kesin teminatın irad kaydedilerek sözleşmenin fesh edileceği ve yüklenici nam ve hesabına yeniden ihale yapılacağı, fesih halinde, hastane idaresinin yeni ihale gerçekleşinceye kadar sözleşmesi feshedilen firmaya ait depodaki mallar ile hastaneye getirdiği demirbaşları kullanmaya yetkili olduğu, hususlarına yer verildiği, bunun, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 54 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

            3) Sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde özel güvenlik personeline ilişkin mali sorumluluk sigortasının öngörüldüğü, diğer taraftan, güvenlik görevlilerine ilişkin olarak görevi yerine getirirken ölüm, yaralanmalara ilişkin nakdi teminatın firmaca ödeneceğinin belirtildiği, ancak ihale konusu işin yemek hizmeti olduğu, özel güvenlik hizmeti olmadığı, iddia edilmektedir.

 

Kamu İhale Kurulunun 14.12.2007  tarih ve 2007/2007-UH.Z-4107 sayılı  Kararında,

 

 “A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye katılabilmek için gereken belgelere ilişkin olarak tip idari şartnamenin 1.1 no’lu dip notunda, “ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere şartnamede yer verilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, idarece işe ait idari şartnamenin 7.1 maddesinde, isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin isteklilerce teklifleri kapsamında sunulacağı hususuna yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, ihale konusu iş ve bu işle ilgili olarak mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belgelerin niteliği dikkate alındığında, şikayetçinin, idarece bu belgelere idari şartnamede yer verilmemesinin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

           İdari şartnamenin 50.2 maddesinin 3 üncü fıkrası, işe ait teknik şartnamenin 5 inci maddesi ile sözleşme tasarısının 17 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında, çalıştırılacak personelin hastane idaresinin onayı üzerine göreve bağlayabileceği, hastane idaresinin yeni işe alınacakları mülakata tabi tutacağı ve hizmetin gerektirdiği belgeleri isteyeceği, firmanın hastaneden emekli olan veya ayrılan personeli istihdam edemeyeceği yemekhanelerde, servis ofislerinde ve meydan hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olmayacağı, firmanın gerekçe göstermeksizin ve hastane idaresinin haberi olmaksızın işçi çıkartamayacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

            4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde, hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere, işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması yönünde hükümler konulamayacağı yönünde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

           Bu itibarla, İdari şartnamenin 52 nci maddesinin 3 üncü fıkrası ile işe ait teknik şartnamenin 5 inci maddesindeki düzenlemelerin, işe alınacak kişilerin belirlenmesi yetkisinin idareye bırakılması yönünde düzenlemeler olduğu anlaşıldığından, söz konusu husus, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

 

 

3)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait idari şartnamenin 52 nci maddesinin 5 inci fıkrası, teknik şartnamenin 5 inci maddesi ile sözleşme tasarısının 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında, “Eksik eleman çalıştırılması veya vardiya saatlerine uyulmaması halinde her gün için kesinleşen ihale bedelinin binde biri oranında ceza tahakkuk ettirilerek ilk istihkakından kesilecektir. Eksik eleman çalıştırma süresi 3 günü geçtiği takdirde cezalı çalışma süresi ve günlük ceza miktarı iki katına çıkartılacaktır. İkinci 3 günlük süre zarfında da eksik eleman tamamlanmadığı takdirde herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın kesin teminat irad kaydedilerek sözleşme fesih edilecek ve yüklenici nam ve hesabına yeniden ihale yapılacaktır. Fesih halinde, hastane idaresi yeni ihale gerçekleşinceye kadar sözleşmesi feshedilen firmaya ait depodaki mallar ile hastaneye getirmiş olduğu her türlü demirbaşı kullanma yetkisine sahip olacaktır” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bu hususla ilgili olarak Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi” başlıklı 54 üncü maddesinde, “Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdün, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idarenin noter aracılığı ile göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine yirmi günden az olmamak üzere belirli bir süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engelleyemez.

Bu süre içinde yüklenici, uyarı yazısındaki talimata uymazsa ayrıca protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın idare, sözleşmeyi feshetmek hak ve yetkisine sahip olur.

Sözleşmenin feshi halinde 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b) Teminat mektubu ise düzenleyen kurumdan tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,  gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve böylece yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de sözleşmenin bozulmasına ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir "Durum Tespit Tutanağı" düzenlenir. Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir.

İdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Yüklenici ile idarenin, tasfiyenin idare lehine olduğunun açık ve objektif bir hesaplama ile belli edildiği durumlarda Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılıklı anlaşması halinde sözleşme tasfiye edilir. Ayrıca yüklenicinin ölümü durumunda da sözleşmenin tasfiyesi söz konusu olabilir.

Tasfiye halinde, işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi ön kabul veya kabul tarihi sayılmak üzere, ön kabul, ön kabul ile kabul tarihi arasındaki süre ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu şartnamenin Sekizinci Bölüm hükümleri, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki miktarına göre hesaplanacak kesin teminat miktarından fazlası, tasfiye protokolünün imzasından sonra yükleniciye geri verilir.

Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise 51 inci maddede yer alan esaslara göre yapılır.

Tasfiye edilmiş işin, ön kabul tarihinden sonra ortaya çıkabilecek kusur ve hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından yine idarenin yapacağı tebligat üzerine, hazır bulunması halinde yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir.

Gerek sözleşmenin feshi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması gerekiyorsa, bu husus ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshi hali için durum tespit tutanağında belirtilir. İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde idare, bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır. Bu işlerin yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde ise genel hükümlere göre işler yapılır.

Sözleşmenin feshi veya tasfiyesinden sonra hesap kesme hakedişi idarece belirlenecek bir süre içinde yüklenici ile birlikte 50 inci maddedeki esaslara göre yapılır. Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde idare, hakedişi tek taraflı olarak yapar ve yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz.” düzenlemesine yer verilmiş, ayrıca, işe ait sözleşme tasarısının 27 nci maddesinde de aynı yönde düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu itibarla, sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idarenin noter aracılığı ile göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine yirmi günden az olmamak üzere belirli bir süre verilmesi gerekmekte olup, uyarı yazısındaki talimata uymazsa ayrıca protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın idare, sözleşmeyi feshetmek hak ve yetkisine sahip olduğu halde, idarece, yukarıda belirtilen “…..Eksik eleman çalıştırma süresi 3 günü geçtiği takdirde cezalı çalışma süresi ve günlük ceza miktarı iki katına çıkartılacaktır. İkinci 3 günlük süre zarfında da eksik eleman tamamlanmadığı takdirde herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın kesin teminat irad kaydedilerek sözleşme fesih edilecek ve yüklenici nam ve hesabına yeniden ihale yapılacaktır. Fesih halinde, hastane idaresi yeni ihale gerçekleşinceye kadar sözleşmesi feshedilen firmaya ait depodaki mallar ile hastaneye getirmiş olduğu her türlü demirbaşı kullanma yetkisine sahip olacak” yönündeki düzenleme, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin anılan hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İşe ait ihale ilanının 4.3.3.2 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.3.2 maddesinde, “Firma hastanede meydana gelebilecek zehirlenme olaylarına karşı hastane idaresine ürün ve şahıs sigorta poliçesini ihalenin onaylanmasına müteakip sözleşme yapılmadan önce Hastane idaresine vereceğine dair noter tasdikli taahhütname,” ihaleye katılımda sunulması gereken belgeler arasında sayılmıştır.

 

            Diğer taraftan, tip sözleşme tasarısının “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin 31 no’lu dipnotunda, “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdarece hazırlanarak ihale dokümanı kapsamında bulundurulan sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde ise, özel güvenlik hizmetine yönelik düzenlemelere yer verildiği, ayrıca bu maddede, ihale ilanının 4.3.3.2 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.3.2 maddesinde “ürün ve şahıs sigorta poliçesini ihalenin onaylanmasına müteakip sözleşme yapılmadan önce hastane idaresine vereceği” öngörülmesine karşılık, işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin belirtilmediği anlaşıldığından, bu husus, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            2) İşe ait idari şartnamenin 7.3.2 maddesi ile ihale ilanının 4.3.2.b maddesinde, “Diyetisyen veya gıda mühendisi, işin yürütülmesinde anahtar teknik personel kapsamında değerlendirilmiş olup, söz konusu personelin ihale konusu hizmetin uzmanı ve halen isteklinin bünyesinde çalışıyor olması şartı aranır. Deneyim süresi, eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler diploma, sertifika vb. isteklinin bünyesinde halen çalışmakta olduğu hususu ise sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgeleri ile tevsik edilmelidir. Ayrıca bu belgelerde, istekli adına prim ödendiğinin belirtilmiş olması gerekir ve de ihale dosyasında idareye sunulması gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

          Bu hususla ilgili olarak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında anahtar teknik personelin deneyim süresiyle ilgili olarak, “…..özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, idarece öngörülen anahtar teknik personele ilişkin deneyim süresinin, özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle tevsik edilmesi yönünde düzenleme yapılması gerekirken, bu personelin deneyiminin “eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler diploma, sertifika vb.” ile tevsik edileceği yönünde düzenlemeye yer verilmesi, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.” gerekçesiyle, “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline” karar verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 14.12.2007  tarih ve 2007/2007-UH.Z-4107 sayılı  Kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından, iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında inceleme yapılmasına ve karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

Karar verilmesine yer olmadığına

 

 
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul