İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4166
  • Toplantı No: 2007/079
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/079
Gündem No :17
Karar Tarihi:24.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4166
Şikayetçi:
 Can Gıda Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti., Ceyhun Atıf Kansu Cad. 43. Sokak 8/c Balgat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Anafartalar Cad. No:6 Kat:7 Ulus Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2007 / 37367
Başvuruya konu ihale:
 2007/144565 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmetleri İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.12.2007 tarih ve 08.23.86.0201/2007-62 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 13.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Can Gıda Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.12.2007 tarih ve 37367 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde işin süresinin 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 250 takvim günü olarak belirtildiği, firmalarının hesaplamalarına göre 2008 yılında tatiller hariç 249 takvim gününün bulunduğu, yemek verilecek gün sayısı maliyeti etkilediğinden ileride hukuki sorunlara yol açacağı,

 

            2) İhale konusu yemek hizmeti alımında yemeklerin merkez mutfakta pişirilip idareye bağlı beş adet birimin yemekhanesine taşınmasının öngörüldüğü ancak bu birimlerin merkez mutfağa uzaklık mesafelerinin belirtilmemesi nedeniyle maliyet hesabı yapılamadığı ve ihaleye teklif verilemediği,

 

İddia edilmektedir.

 

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin son fıkrasında, “İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir”,

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, “Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.”,

 

            Hükümleri yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 27.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin karar ile şikayeti sonuçlandıran kararların 06.12.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 3 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 14.12.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:
Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.
  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul