İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4172
  • Toplantı No: 2007/079
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/079
Gündem No :72
Karar Tarihi:24.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4172
Şikayetçi:
 Özdemirler İnş. Tem. Tic. San. Ltd. Şti., Genç Cad. Aybek İşhanı Kat:4 No:13 BİNGÖL
 İhaleyi yapan idare:
 Bingöl Devlet Hastanesi Baştabipliği,Saray Mahallesi Düzağaç / BİNGÖL
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37646
Başvuruya konu ihale:
 2007/138984 İKN|li “2008 Yılı 100 Kişi İle 12 Aylık Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.12.2007 tarih ve 08.24.22.0184/2007-72 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bingöl Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 06.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 100 Kişi İle 12 Aylık Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özdemirler İnş. Tem. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 18.12.2007 tarih ve 37646 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması ve aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1- İdarece tebligatın iadeli taahhütlü olarak yapılması gerekirken, kendilerinin giriş kapısının önünde yerde buldukları,

 

2- İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının asgari maliyet tutarının altında olduğu,

 

3- İsteklilerden istenen bilançoların, iş hacmine ilişkin belgelerin ve kalite yönetim sistem belgelerinin gereği gibi incelenmediği,

 

4- A-Tem Alternatif İnş. Tem. Güv. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin tehditler savurduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında; başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 29.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, itirazen şikayet dilekçesi ve eklerinden, idarece 04.12.2007 tarihinde hem başvuruyu sonuçlandıran kararın alındığı hem de ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alındığının anlaşıldığı, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 04.12.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 3 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 18.12.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması ve aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda başka şikayet başvuruları üzerine 2007/2353 sayılı ve 2007/2362 sayılı dosyalarda esas incelemesine geçilmiş başvurular olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul