İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4202
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :34
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4202
Şikayetçi:
 Yakup Akmeşe, Çermik Caddesi Petrol Ofisi Yanı Çüngüş / DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 13 Oda No: 13089 Bahçelievler / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.11.2007 / 34081
Başvuruya konu ihale:
 2007/130604 İhale Kayıt Numaralı “Karakaya Hes Personel Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.12.2007 tarih ve 08.21.37.0022/2007-73E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı’nca 26.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Karakaya Hes Personel Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yakup Akmeşe’nin 09.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  21.11.2007 tarih ve 34081 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İsteklilerden Erdal Erdur’un iş bitirme belgesinin geçerli olmadığı,

 

            2) Bu firmanın verdiği 10 uncu madde taahhütnamesinin aksine SSK, Bağkur ve mal müdürlüğüne ihale tarihi itibariyle borcu olup, bu durumun ihale tarihinden sonra düzeltildiği kanaatinde oldukları, bu nedenle ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale konusu iş personel taşıma hizmet alım işi olup, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, “istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi”  istenilmiştir. 7.4 maddesinde, benzer iş olarak kabul edilecek işler, “Yurt içi ve yurt dışı insan taşımacılığı kabul edilecektir.” şeklinde belirtilmiştir.

 

            Erdal Erdur tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan iş bitirme belgesi incelendiğinde, Ergani Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ.’den alınmış personel taşıma işine ait 2 ayrı iş bitirme belgesinin sunulduğu görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi Yakup Akmeşe tarafından idareye sunulan şikayet dilekçesinde, “Erdal Erdur tarafından sunulan iş bitirme belgesinin tek bir sözleşme dahilinde alınmadığı, iş bitirme belgesinde yazılan tarihler ile sözleşme tutarlarının birebir tek sözleşmeye dayanmadığı, işbitirme belgesini imzalayan kişilerin açık kimliğinin belirtilmediği, iş bitirme belgesini düzenleyen Ergani Çimento A.Ş.’nin hali hazırda özel şirket olduğu ve özel şirkete yapılan işlerde iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceği” iddialarına yer verilmiştir.

 

            Bu başvuru üzerine idare, Ergani Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 28.09.2007 tarihli yazı ile istekli Erdal Erdur tarafından sunulan 23.08.2007 tarih ve bila sayılı 173.176,45 YTL tutarındaki iş deneyim belgesi ile ilgili olarak Ergani Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin TMSF bünyesine alındığı ve devredildiği tarihler ile, iş deneyim belgesinin taraflarınca düzenlenip düzenlenmediği hususunda bilgi istenilmiştir.

 

Bunun üzerine Ergani Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den idareye gelen 02.10.2007 tarihli cevabi yazıda, “23.08.2007 tarihli iş bitirme belgesi ile ilgili olarak, Ergani Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 13.02.2004 - 04.01.2006 tarihleri arasında TMSF’nin yönetim ve denetimi altında olduğu ve TMSF’ce atanmış yönetim kurulu tarafından yönetildiği, 04.01.2006 tarihinden sonra şirketin iktisadi ve ticari bütünlüğünün Limak Madencilik Yapı Çim. San. ve Tic. A.Ş.’ye devredildiği, anılan iş deneyim belgesinin TMSF tarafından atanmış yönetim kurulu üyeleri tarafından düzenlenerek imza altına alındığı” belirtilmiştir.

 

            İstekli Erdal Erdur tarafından sunulan 23.08.2007 düzenleme tarihli ve bila sayılı 173.176,45 YTL tutarındaki iş deneyim belgesine konu sözleşme tarihi 19.11.2004 ve geçici kabul tarihi 04.01.2006’dır. Bu tarihlerde Ergani Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin TMSF yönetiminde olduğu ve düzenlenen iş deneyim belgesinin TMSF’nin atadığı 2 yönetim kurulu üyesinin imzasını taşıdığı anlaşıldığından özel sektör tarafından düzenlenmiş bir iş deneyim belgesinin söz konusu olmadığı ve kamu tarafından düzenlenmiş geçerli bir iş deneyim belgesi olduğu sonucuna varılarak iddia yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale tarihi 26.09.2007’dir. İdari şartnamenin 7.1.d maddesinde, “Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin  (a),(b),(c),(d),(e),(g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname” istenilmiştir. İdare tarafından isteklilere ihale dokümanı kapsamında KİK027.0/H nolu standart form verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 51 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a),(b),(c),(d),(e),(g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/H ve KİK027.1/H), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a),(b),(c),(d),(e) ve (g)bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” hükmü mevcuttur.

 

İstekli Erdal Erdur tarafından teklif dosyası kapsamında, sunduğu taahhütnamenin ilgili standart forma uygun olduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibi Yakup Akmeşe tarafından idareye sunulan şikayet dilekçesinde Erdal Edur’un ihale tarihi itibariyle gecikmiş SSK, Bağkur prim borçları ile mal müdürlüğüne vergi borcu olduğu, gerçeğe aykırı taahhütname sunduğu iddia edilmiştir.

 

Bunun üzerine idare, SSK Diyarbakır İl Müdürlüğü’ne 15.10.2007 tarihli yazı ile 26.09.2007 tarihi itibariyle Erdal Erdur’un sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığı sorulmuştur. SGK İl Müdürlüğü’nden gelen 18.10.2007 tarihli cevabi yazıda, 26.09.2007 tarihi itibariyle Erdal Erdur’un kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığı belirtilmiştir.

 

İdarenin 15.10.2007 tarihli yazısı ile Bağkur İl Müdürlüğü’ne 26.09.2007 tarihi itibariyle Erdal Erdur’un prim borcu olup olmadığı sorulmuştur. Bağkur İl Müdürlüğü’nden gelen 22.10.2007 tarihli yazıda, 26.09.2007 tarihi itibariyle Erdal Erdur’un borcunun bulunmadığı belirtilmektedir.

 

            İdarenin 26.09.2007, 15.10.2007,  30.10.207, 21.11.2007 tarihli yazıları ile Mal Müdürlüğü’ne 26.09.2007 tarihi itibariyle Erdal Erdur’un vergi borcu olup olmadığı sorulmuştur. Mal Müdürlüğü’nden gelen 22.11.2007 tarihli cevabi yazıda, 26.09.2007 tarihi itibariyle Erdal Erdur’un vergi borcunun bulunmadığı belirtilmektedir.

 

            Netice itibariyle; başvuru sahibinin istekli Erdal Erdur’un ihale tarihi itibariyle borçlu olduğu yönündeki iddiasının da yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul