İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4206
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :39
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4206
Şikayetçi:
 S.V.S Group İnşaat Taah. Tem. Taş. Sağlık Hizm. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Esenkent S. Demirel Caddesi, Defne Evleri, E-20 Blok, K:1, D:1, Esenyurt Büyükçekmece / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Güllapoğlu Yerleşkesi, 22030, EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.11.2007 / 33786
Başvuruya konu ihale:
 2007/142256 İhale Kayıt Numaralı “Teknik Hizmetler Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.12.2007 tarih ve 08.21.28.0078/2007-82E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 18.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Teknik Hizmetler Hizmet  Alımı” ihalesine ilişkin olarak S.V.S Group İnşaat Taah. Tem. Taş. Sağlık Hizm. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 18.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.11.2007 tarih ve 33786 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 26.3.5 maddesinde; “Personele ödenecek kıdem ve ihbar tazminatları teklif fiyata dahil edilecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı, bu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/b maddesine aykırı olduğu,

 

2) Teknik şartnamenin 5.4.3.3 maddesinde; “Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyeti; Yüklenici kendi çalıştırdığı personelin uğrayabileceği iş kazaları ile ilgili hasarları teminat altına almak üzere işveren mali mesuliyet poliçesi satın alacaktır. Şartnamede belirtilen personel sayısı (%20 artışlar dahil) üzerinden poliçe hazırlanacak ve teminat limiti yüklenicinin kendisi tarafından belirlenecektir.” ibaresi kullanıldığı, ancak Kamu İhale Tebliğinin “VIII- Mal ve Hizmet Alımlarında İş Artışı” maddesine göre iş artışının ancak birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde mümkün olduğu, söz konusu ihalede götürü bedel teklif alınacağı öngörüldüğünden bu maddenin mevzuata aykırı düzenlendiği, ayrıca söz konusu maddede Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesine aykırı olarak  teminat limitinin belirlenmesinin yüklenicinin takdirine bırakıldığı, ihale dokümanında yer alan söz konusu düzenlemelerin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne aykırı olduğu,

 

 iddia edilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 26.3.5 maddesinde; “Personele ödenecek kıdem ve ihbar tazminatları teklif fiyata dahil edilecektir…” düzenlemesine yer verilerek teklif fiyatına dahil edilecek masraflar arasında kıdem ve ihbar tazminatlarının da sayıldığı görülmüştür.

 

            Diğer yandan; incelenen ihaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 26.3.2 maddesinde; “Ayrıca %3 sözleşme gideri teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesine  yer verilmiştir.

 

            1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan durumların gerçekleşmesi halinde her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmesi öngörülmüştür.

 

      4857 sayılı İş Kanununun Geçici 6 ncı maddesinde ise “Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun  yürürlüğe  gireceği  tarihe  kadar  işçilerin  kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanununun   14 üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Diğer yandan; 4857 sayılı İş Kanunun 17 nci maddesinde,  Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;

  1. İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
  2. İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
  3. İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  4. İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

            Feshedilmiş sayılır.

            Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

            Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

            İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir....  hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, b) Hizmet Alımı İhalelerinde” kısmında ise; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır…

            Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif maliyetine dahil masraf kalemleri arasında ihbar ve kıdem tazminatının ve %3 sözleşme giderinin ayrı ayrı sayıldığı anlaşılmış, ancak ihbar ve kıdem tazminatının söz konusu %3 sözleşme giderleri kapsamında değerlendirileceği belirtilmemiştir.

 

            İhbar ve kıdem tazminatının iş mevzuatından kaynaklanan bir maliyet kalemi olduğu ve teklif fiyatına dahil bulunduğu anlaşıldığından, söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26 ncı maddesinde ihbar ve kıdem tazminatı da içinde olmak şartı ile %3 sözleşme gideri hesaplanacağına ilişkin düzenleme yapılmasının uygun olacağı anlaşılmıştır. Belirtilen nedenlerle; idarece yapılan bahse konu düzenlemeler uygun bulunmamıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin 5.4.3.1 maddesinde; “Yüklenici; teknik hizmetler hizmeti ihalesi süresince, aşağıda belirtilen riskleri teminat altına alan sigorta poliçelerini idare tarafından uygun görülecek sigorta şartnamesini kabul görecek bir sigorta şirketi veya şirketlerine yaptıracaktır.”

 

            5.4.3.2 maddesinde; “Üçüncü şahıs mali mesuliyeti yüklenici üçüncü şahıslara vereceği her türlü maddi/bedeni/manevi hasarları teminat altına almak üzere üçüncü şahıs mali mesuliyet poliçesi satın alacaktır. Bu poliçe teminatı en az ihale tahmini bedeli kadar olacak, yangın ve kötü niyetli hareket ek teminatları dahil edilmiş olarak satın alınacaktır.”,

 

            5.4.3.3 maddesinde; “İşveren Mali Mesuliyeti; yüklenici kendi çalıştırdığı personelin uğrayabileceği iş kazaları ile ilgili hasarları teminat altına almak üzere işveren mali mesuliyet poliçesi satın alacaktır. Şartnamede belirtilen personel sayısı (%20 artışlar dahil) üzerinden poliçe hazırlanacak ve teminat limiti yüklenicinin kendisi tarafından belirlenecektir.

 

5.4.3.4 maddesinde; “Yüklenici söz konusu sigorta poliçelerinin ve ilgili belgelerin birer kopyasını teknik hizmetler hizmeti işine başladığı ilk hafta idareye temin ve tevdi edecektir. Söz konusu sigortalara ilişkin sigorta primlerinin ödenmesi ve sair tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici mezkur sigortaları, teknik hizmetler hizmeti işi sözleşmesi süresince idame ettirecektir.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

İhaleye ilişkin Sözleşme Tasarısının 22 nci maddesi  boş bırakılmıştır.

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde; isteklilerin tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceği belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin İkinci Bölümünün “Mal ve Hizmet Alımlarında İş Artışı” başlıklı VIII. Maddesinde;

“4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği belirtildiğinden; sözleşme bedelinin % 20’sine kadar iş artışı, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları için söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (31 nolu) dipnotta “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemeden, isteklinin çalıştıracağı personel ile ilgili “Mali Mesuliyet Sigortası” yaptıracağı belirtilmiş iken yaptırılacak sigortanın teminat limitlerine ilişkin düzenlemenin belirsiz olduğu, üçüncü şahıs mali mesuliyet poliçesi teminatının en az ihale tahmini bedeli kadar olacağı, işveren mali mesuliyet sigortasına ait teminat limitinin yüklenicinin kendisi tarafından belirleneceği şeklinde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumun, isteklilerce sigorta için öngörülen teminat kapsam ve limitlerinin farklı belirlenmesine neden olabileceği anlaşıldığından  idarece yapılan düzenlemenin anılan mevzuat hükümlerine  aykırı bulunmuştur.

 

Diğer yandan; idare tarafından teknik şartnamede işveren mali mesuliyet poliçesinin, personel sayısındaki %20 artış dahil edilerek hazırlanacağı belirtilmiştir. Götürü bedel teklif üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olamayacağından götürü bedel teklif verilen söz konusu ihalede sözleşmenin yürütülmesi sırasında personel sayısında %20 artış mümkün bulunmadığı halde, böyle bir artışa göre mali mesuliyet poliçesinin hazırlanmasının istenilmesinin teklif maliyetinde artışa sebebiyet vereceği anlaşıldığından, idarece yapılan bu düzenleme mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

B - İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 26.3.6 maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında idari ve teknik şartnamede belirtilen diğer gider kalemleri ve işletme giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

İdari şartnamenin 26.3.6 maddesinde yer alan; “işletme giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu” şeklindeki düzenlemede işletme giderlerinden neyin anlaşılması gerektiği ve kapsamı konusunda bir açıklık bulunmadığı görüldüğünden, söz konusu düzenlemedeki belirsizliğin istekliler açısından teklif maliyetini oluşturmada tereddüt doğurucu nitelikte olabileceği anlaşıldığından, belirtilen nedenlerle düzenleme mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul