İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4208
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :44
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4208
Şikayetçi:
 Merka Koruma Ltd. Şti. R. Hatun Mahallesi Dr. S. Ahmet Cad. Parsi Pasajı Kat:2 OSMANİYE
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 18. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Seyhan Barajı 01170 Seyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37895
Başvuruya konu ihale:
 2007/144135 İhale Kayıt Numaralı “Adana-Mersin-Hatay ve Osmaniye Bölgesi Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.12.2007 tarih ve 08.24.64.0119/2007-87 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 18. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından 04.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adana-Mersin-Hatay ve Osmaniye Bölgesi Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Merka Koruma Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarih ve 37895 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdari Şartnamenin 27.2.b. maddesinde; "98 Özel Güvenlik Görevlisi için l işçinin aylık (30 gün çeken aylar için) 26 gün üzerinden veya (ay 31 gün ise) 27 gün üzerinden günlük brüt yemek bedeli 4,00 YTL. x 98 kişidir.", anılan şartnamenin 27.2.c. maddesinin, "İskenderun 3 TM Özel Güvenlik Görevlisi (6 işçi) l işçinin aylık (30 gün çeken aylar için) 26 gün üzerinden veya (ay 31 gün ise) 27 gün üzerinden brüt günlük yol bedeli (günlük gidiş ve geliş olmak üzere) toplam 2,00 YTL. x 6 kişidir." şeklinde belirtildiği, idareye yaptıkları şikayet başvurusuna cevap yazısında; “işin süresi "01/01/2008 - 31/12/2009 tarihleri arası 24 ay (1 ay 30 gün) olarak belirtildiği, işçilerin maaş ve sigorta primlerinin 30 gün üzerinden asgari ücretin %25 fazlası olarak hesaplanarak teklif verilmesi gerektiğinin” ifade edildiği, idarenin belirttiği şekliyle ihaleye teklif vermiş olmaları ve ihalenin üzerinde kalması halinde işçiye çalıştığı yevmiye gün sayısından yemek ve günlük hak ediş vermiş olacakları ve zarara uğrayacakları,


             2) İdari Şartnamenin 27.3 maddesi ile Teknik Şartnamenin 7.22.a maddesinde: “23 Adet PC Data Transfer Ünitesi dahil (Data Kapasitesi: 30,719 Okuma, Çalışma voltajı: 3V Dc-Li-On, Okuma Süresi: Şarj edilmeden 500,000 Okuma (3-4 Yıl), Çalışma sıcaklığı: -40 +70 C, Gövde: Çelik Kasa üzeri ABS Kauçuk, 10 Metreden düşmeye dayanıklı, Haberleşme: Kablosuz, Okuma: 125 Khz. Okuma Bilgisi: Işıklı ve sesli uyarı, İzolasyon: Tümüyle su geçirmez, Yazılım: Türkçe Windovvs, Yazılım Data Kapasitesi: 500,000 Data, Raporlama: Yıl, ay, gün, saat, güvenlik görevlisi, kontrol noktası, İletişim: Gerektiğinde modem ile uzaktan data aktarımı (PTSN/GPRS), Garanti: 3 Yıl, Servis Garantisi; 48 Saat içinde Servis / Değiştirme olan akıllı kalem ve 81 adet kalem okuyucu (iş yerlerine montaj dahil) olarak idareye teslim edilecektir.” düzenlemesine yer verildiği, belirtilen özelliklerin ithalatçı firma TUNA ELEKTRONİK tarafından satılmakta olan BP-2002 S adlı cihazda bulunduğu,

 

3) İdari Şartnamenin 27.3 ve Teknik Şartnamenin 7.22.C maddesinde: “Nöbet yerlerine verilecek olan akıllı kalemlerin kontrolü için 2 adet Core 2 Duo - 2 GHz. - 1024 MB. - 160 GB. - XP Pro diz üstü laptop bilgisayar yüklenici tarafından idareye teslim edilecektir.” düzenlemesine yer verildiği, Core 2 Duo A.B.D.´de üretim yapan INTEL firmasının resmi patentli markası olduğu, XP Pro İşletim Sistemi MICROSOFT firmasının resmi patentli markası olduğu, belirtilen ürün ile aynı özellikleri gösteren LINUX işletim sisteminin de bilgisayarlarda her tür sistemde kullanıldığı, her iki üründe her tür programı çalıştırabilmesine rağmen aralarındaki en büyük fark XP PRO ürünün belirli bir fiyat karşılığı satılması LINUX işletim sisteminin orijinalinin bedelsiz olarak edinilmesinden dolayı bu maddenin teklif fiyatını etkileyeceği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 02.11.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra ihale günü olan 04.12.2007 tarihinde ihale dokümanında yer alan hususlara ilişkin iddialar ile şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı,

 

            2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bildirilmesi yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul