İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-4209
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :45
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4209
Şikayetçi:
 Mehmet GÖZÜTOK, Meşrutiyet Mah. Konur 2 Sok. No: 34 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 3. Bölge Müdürlüğü,Taşköprü Cad. 26000 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2007 / 37256
Başvuruya konu ihale:
 2007/173171 İhale Kayıt Numaralı “Adapazarı İçmesuyu Projesi Planlama Raporu Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.12.2007 tarih ve 08.23.72.0119/2007-83 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 14.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Adapazarı İçmesuyu Projesi Planlama Raporu Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Mehmet GÖZÜTOK’un 14.12.2007 tarih ve 37256 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale konusu işin çevre mühendislerinin uzmanlık alanına dahil olmasına rağmen, ihale ilanının anahtar teknik personeli konu alan 4.3.2. maddesinde çevre mühendisliğine yer verilmediği, bu şekilde oluşturulacak planlama raporunun gerçeği yansıtmayacağı ve kaynakların verimli kullanılması ilkesini zedeleyeceği iddia edilmektedir.

 

İhale ilanının “İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 4.3.2. maddesinde anahtar teknik personel olarak inşaat, ziraat ve jeoloji mühendisine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  43 üncü maddesinde “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, ihale ilanında yapılan düzenleme anılan mevzuat hükmüne aykırılık teşkil etmediğinden Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Çevre ve Orman Bakanlığı’na bildirilmesi  yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul