• Karar No: 2007/UH.Z-421
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-421 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 27.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-4210 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :87
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-421
Şikayetçi:
 A-kaya Tem. Nak. İnş.Yemek Ür. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti., Ataç-1 Sokak No: 20/5 Kızılay/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Üniversitesi (Döner Sermaye İşletmesi),Üniversite Bulv. 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2007 / 2074
Başvuruya konu ihale:
 2006/151409 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2007 tarih ve 08.02.34.0022/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Gaziantep Üniversitesi (Döner Sermaye İşletmesi)’nce 13.12.2006 tarihinde Açık İhale

Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak A-kaya Tem. Nak. İnş.

Yemek Ür. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun,

idarenin 25.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.01.2007 tarih ve 2074 sayı

ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda

bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi

gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İhale dokümanında yer alan zeyilnamede “Hizmet yeterlik belgesi kaldırılmıştır.”

düzenlemesine yer verildiği halde düzeltme ilanı yapılmadığı,

2) İhale konusu hizmetin yürütüleceği yerin niteliği gereği genel tatil günlerinde de

hizmetin aksatılmayacağı sonucuna ulaşıldığı halde bu günlerde istihdam edilecek personele

ödenecek ücrete esas teşkil edecek düzenlemeye dokümanda yer verilmediği, şikayete verilen

cevapta genel tatil günlerinde hastanenin kadrolu personelinin bu ihtiyacı karşılayacağının

bildirildiği, oysa bu durumun dokümanda açıkça belirtilmesinin gerektiği,

3) Ekip personelinin işçi sayısına dahil olup olmadığının anlaşılamadığı,

4) Personel kıyafetlerine ilişkin açıklamaya yer verilmediği,

bu nedenlerle ihalenin iptalinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

İhale konusu iş hastane klinik, poliklinik ve binaların temizliği ile çamaşır yıkanması işi

olup 350 kişi ile 12 ay süresince götürü usulde gerçekleştirilecektir.

13.12.2006 tarihli ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibi firma tarafından 12.12.2006

tarihinde ihale dokümanı satın alınmış ve teklif verilmeden 21.12.2006 tarihinde idareye dokümana

karşı şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

20.11.2006 tarihli zeyilname ile 13.12.2006 tarihli ihalenin idari şartnamesinin 7.3.4

maddesinde istenen ‘Hizmet Yeterlik Belgesi’nin kaldırıldığı düzenlenmiştir.

Ancak aynı hüküm 02.11.2006 tarihinde yayınlanmış olan ilanının 4.3.3 maddesinde de yer

almakta olup,

İdarece yapılan değişiklik 4734 sayılı Kanunun “İhale ilanlarında bulunması zorunlu

hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde düzenlenen ilanlarda belirtilmesi zorunlu hususlardan olan

yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlere ilişkin olduğundan başvuru konusu ihalede

idarece zeyilname ile kaldırılan bu hükümlerin Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında düzeltme

ilanını gerektiren hususlar olduğu, ancak düzeltme ilanının yapılabilmesi için ilanın

yayımlanmasını takip eden 10 günlük süre içinde idarece düzeltme ilanının yapılmadığı, bu

nedenle yeterlik kriterlerine ilişkin olarak zeyilname ile değişiklik yapılmasının mevzuata aykırı

olduğu tespit edilmiş olup bu aykırılık ihalenin iptalini gerektirmektedir.

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

İncelenen ihalenin ilan tarihi 02.11.2006 olduğundan Kamu İhale Genel Tebliği’nin

18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik hükümlerine tabi bir ihale sözkonusudur.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlığının

“G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar”

maddesinin 16 numaralı fıkrasında, “Resmi ve Dini Bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak

çalışma için İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi

ısından çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirlenmesi gerekmektedir.”

şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından, hizmet yeri hastane olup hizmet kesintisiz yürütüleceği halde

personelin çalışma saatleri ve mesai durumunun Kamu İhale Kurumu Genel Tebliğine uygun

düzenlenmediği, bunun da maliyetin oluşturulmasında tereddüde yol açtığı iddia edilmektedir.

İdarenin firmanın şikayet başvurusuna verdiği 25.12.2006 tarihli cevapta, “mesai saatleri ve

tatil günlerinde işçi çalıştırılması Hastanemiz açısından geçerli değildir. Üniversitenin kadrolu

çalışanları ile bu günlere denk gelen hizmetlerin devamlılığı sağlanmaktadır.” şeklindeki gerekçe

ile şikayet uygun bulunmamıştır.

Ancak, incelenen ihaleye ait Teknik Şartname’nin “Temizlikte uyulması gerekli kurallar”

başlığının 10 uncu maddesinde, “Temizlik işçilerinin haftalık çalışma süresi 45 saattir. İşçilerin

çalışma programı hastane idaresince tespit edilir ve hastane idaresinin uygun görmesi halinde

çalışma saatleri değiştirilebilir, yüklenici bu programa uygun davranmakla veya değişiklik

yapılması gerekiyorsa değişikliği derhal yapmakla mükelleftir.” düzenlemesi, “temizlik

periyotları” başlığı altında “Tuvaletlerdeki temizlik hizmeti 24 saat verilecek ve bu hizmeti hastane

yetkilileri her an denetleyecektir….” düzenlemesi, “a.Çevre, otopark, bahçe bakımı ve temizliği”

maddesinde, “Tüm bahçenin 24 saat genel temizliği yapılacaktır. (Cumartesi-Pazar dahil)

Bahçedeki tüm yolların 24 saat temiz kalacak şekilde temizliği yapılacaktır. Çöp toplama yerinin

etrafı 24 saat temiz kalacaktır…” düzenlemesi yer almakta olup bu düzenlemelerden Tebliğe

uygun belirleme yapılmadığı anlaşılmakta olup idarenin verdiği cevaptaki gibi hafta sonu ve genel

tatillerde işçi çalıştırılamayacağı anlamı da çıkmamaktadır.

ıklanan nedenlerle bu şekildeki düzenlemelerin tereddüde yol açtığı ve belirsizlik

bulunduğu sonucuna varılarak başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüş olup, sağlıklı maliyet

hesabını ve tekliflerin değerlendirilmesini engelleyen bu aykırılık ihalenin iptalini

gerektirmektedir.

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamede işçi sayısının 350 kişi olduğu belirlenmiş, teklif fiyata dahil olan masraflar

maddesinde buna ilişkin farklı bir belirleme yapılmamış ve Teknik Şartnamenin “Hastanede

çalıştırılacak olan personel sayısı, özellikleri ile her işçiden istenecek olan evrak listesi” başlığı

altında, “Yüklenici hastanede temizlik ve yardımcı hizmetleri yürütmek üzere toplam olarak 350

kişi çalıştıracaktır. ………Yüklenici verilen hizmetin özelliğine uygun nitelikte personel

çalıştıracaktır. ………Ekip şefleri tercihen turizm otelcilik okulu mezunu, şartname esaslarına

uygun olarak ve doğru tekniklerle temizlik hizmeti verilmesini sağlayacak deneyim, bilgi ve

beceriye sahip elemanlar olacaktır……..” düzenlemesi yapılmıştır.

Bu düzenlemelerde ekip sorumlusunun 350 kişiye dahil olmadığı yönünde bir anlam

çıkmasına yönelik tereddüt yaratacak bir hususun bulunmadığı anlaşıldığından iddia yerinde

görülmemiştir.

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlığının

“G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar”

maddesinin 12 numaralı fıkrasında, “Yemek, yol, giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce

karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir

düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür

giderleri karşılaması istenmeyecektir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiş olup idari şartnamenin

26.3 maddesi ile diğer maddelerinde ve teknik şartnamede giyim bedeli öngörülmemiş ve

giyeceklere ilişkin bir düzenleme yapılmamış olduğundan giyimin isteklilerce karşılanmasının

öngörüldüğüne ilişkin bir anlam çıkmamaktadır. İdarenin yaklaşık maliyet hesabında da giyim

maliyeti oluşturan bir unsur olarak dikkate alınmamıştır. Bu düzenlemelerde mevzuata aykırılık

bulunmadığı gibi ihale konusu iş için giyim bedeli öngörme zorunluluğu bulunmadığından iddia

yerinde görülmemiştir.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda

aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İhaleye ait idari şartnamenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 46.1 maddesinde, “İhale

konusu hizmete ilişkin ödeme Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığınca yapılacaktır.

(Ancak yüklenici firma çalıştıracağı personellerin maaşlarını her ayın ilk haftasında ödeyecektir.

İdaremiz firmalara yapacağı ödeme planını nakit durumuna göre yapacaktır.” hükmü yer almakta

olup “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, “Yüklenici tarafından

işçilere yapılacak olan ödeme; idarenin kendisine hak edişini ödemesini beklemeden yapacaktır.

Firma işçi maaşlarını o ayın ilk haftası içinde (ayın 1’i ile 7’si saat 17.00’a kadar) ödemez ise takip

eden 1. gün o ayki hak edişin % 10’u, 2. gün için yine o ayki hak edişin % 10’u kadar ceza öder.

Takip eden 3. gün yine ödeme yapmaz ve idarenin 20 gün süreli ihtarına rağmen durum aynı

şekilde devam ederse, herhangi bir ikaza gerek kalmaksızın idarece sözleşme tek taraflı fesih edilir

ve kesin teminat irat kaydedilir. ….” düzenlemesi yer almaktadır.

İhaleye ait ilanın “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde ise, “Yüklenici firma çalıştıracağı

personellerin maaşlarını her ayın ilk haftasında ödeyecektir. İdaremiz firmalara yapacağı ödeme

planını nakit durumuna göre yapacaktır.” şeklinde düzenleme mevcuttur.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “hak edişler ve Ödeme” başlıklı 7 nci bölümünün 42

nci maddesinin sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibariyle ödenmesine ilişkin (a)

fıkrasının 2 nolu bendinde, “Toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşmelerde; Yüklenicinin

yapacağı iş götürü olarak bölümler halinde teslim alınacaksa hak ediş raporları, ilgili bölümlerin

tamamlanmasından sonra sözleşmesinde yazılı esaslara göre düzenlenir…” hükmü yer almaktadır.

İhaleye ait Sözleşme Tasarısının 13.1 maddesinin 3 üncü fıkrasında ise, “Aylık hak ediş

tutarı için düzenlenen fatura; temizlik işlerinin şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak

yürütülüp yürütülmediğini takip etmek amacıyla idare tarafından oluşturulan Muayene ve Kabul

komisyonunca düzenlenecek aylık rapora istinaden yasal kesinti ve cezalar düşüldükten sonra

Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde nakit durumuna göre Gaziantep

Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünce ödenir. (Ancak yüklenici firma çalıştıracağı

personellerin maaşlarını her ayın ilk haftasında ödeyecektir. İdaremiz, firmalara yapacağı ödeme

planını nakit durumuna göre yapacaktır.)…” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

Tespit edilen husus sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin olup işçilerin mali

haklarının korunması gayesine yönelik bir düzenleme niteliği taşımakla birlikte İdaremiz,

firmalara yapacağı ödeme planını nakit durumuna göre yapacaktır.” düzenlemesinin yüklenicinin

hak edişinin ödenmesi açısından mevzuata aykırı bir belirsizlik yaratılmasına neden olduğu ve

mevzuatın öngördüğü şekilde ödeme planının yapılmamış olduğu sonucuna varıldığından bu

şekildeki düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

ıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bnedi gereğince,

ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

13.12.2006 tarihinde yapılan ihaleye, istekli olabilecek (ihaleye teklif vermemiştir) firma

tarafından 12.12.2006 tarihinde doküman satın alınarak 21.12.2006 günü şikayet başvurusunda

bulunulmuştur.

İhale dokümanına yapılan şikayet başvurularının, idarece değerlendirilip işleme

konulabilmesi için bu başvuruların ihale tarihinden belirli bir süre önce yapılması gerekmektedir.

Nitekim Kamu İhale Kanununun 26 ve 29 uncu maddelerinde buna ilişkin düzenlemeler

yapılmıştır. Dolayısı ile bu ihale için ihale tarihinden sonra yapılan şikayet başvurusunun

“iddiaların incelenmesi” kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

İddialara gelince ;

1) İhale dokümanında yer alan “Hizmet yeri yeterlik belgesi”nin, Kanunun 29 uncu

maddesindeki sürelere uygun olarak zeyilname ile kaldırılmasının yeterli olduğu görüşü ile ayrıca

düzeltme ilana gerek bulunmadığı,

2) Genel tatil günlerinde hizmetin, hastanenin kadrolu personeli tarafından yürütüleceği

ıklandığından, tereddüde mahal verecek bir durumun söz konusu olmadığı şünülmektedir.

Diğer taraftan, gerek 3 ve 4 üncü iddiaların yerinde bulunmadığı, gerekse res’en yapılan

tespitin ihale mevzuatını (usul ve esaslarını) ilgilendiren bir husus olmadığı ıktır.

ıklanan nedenlerle, söz konusu ihalede “iddiaların yerinde bulunmadığına karar

verilmesi gerektiği görüşü ile kurulun, ihalenin iptaline ilişkin çoğunluk kararına katılmıyorum.

Hakkı USTAÖMER

Kurul Üyesi

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul